Desert Power Ehrenbergiana

SKU 298245
€450
In stock
1
Product Details

Desert Power Ehrenbergiana


- Desert Power comes with a doubling of the strongest active components of the rarest desert plants in a brand new formula and razor blade of Cancer cells in all types of cancers, including those that are rare and in the advanced stage and spread with metastases.

- Desert Power is a unique formula of the next generation in the fight against cancer, up to the most difficult cases of cancer; very encouraging and hopeful for all patients, even in the advanced stages of the disease.

- Acts in the isolation and destruction of cancer cells and in the rapid reduction of tumor masses.

- Destroys cancer cells in a selective and smart way and saves the body from dead cells and toxins.

- Stimulates and activates the immune, digestive, nervous, respiratory and circulatory systems.

- Supports the liver and kidneys by activating NRF2 signaling, which is known as a transcription factor, and is particularly responsible for regulating powerful antioxidant and detoxifying genes.

- Possesses excellent antibacterial activity against gram positive and gram negative bacteria.

- Stimulates bile flow, which is considered a crucial final step in detoxifying the liver as some toxins are eliminated through bile.

- Plays a role in the healthy response to inflammation, regulating blood sugar, detoxification pathways and antioxidant protection.

- Stimulates the kidneys, fights urinary tract infections, helps the detoxification process, and reduces pain caused by urinary tract infections.

- Stimulates the digestive tract and ensures a healthy intestinal microbiome.

- Acts to improve the general health of patients, whether it is aggravated by the advancement of wrestling or by conventional treatments such as chemotherapy or radiation.

- Acts as a strong supporter of our other cancer medicines for different types of cancer.

Note!

- Desert Power and all our products are not fabricated or commercial, but they are specially prepared directly from wild desert plants studied and tested successfully in thousands of patients.

- Desert Power is completely safe for everyone and has no side effects.

- No chemical preservatives, no artificial colors or added chemicals.

- Prescribed along with other complete package medicines for different types of tumors.

- The product is in the form of capsules and is taken 3 times a day by 1 capsule.

- Our capsules are Vegetarian, Halal, 100% natural, easily digested and aid digestion.

Ingredients

- Desert Power is a professional combination of rare wild desert plants, combined in a certain type and dose, with professionalism from professional herbalists.

- Herbs in this formula have powerful effects up to 200% of curative components activity, and this gives the drug a rare value as it is vital for patients.

- This professional combination with completely wild plants contains an infusion with full spectrum of the best that God has given us!


Desert Power 200% Active - Shqip


- Desert Power vjen me dyfishim të lëndëve aktive më të forta të bimëve shkretinore më rralla në një formulë krejtësisht të re dhe shkatërruese të qelizave kancerore në gjitha llojet e kancereve, duke përfshirë ato që janë rralla dhe në fazë avancuar e tërhapur me metastaza.

- Desert Power është një formulë unike e gjeneratës së ardhshme në betejën kundër kancerit, deri te rastet më të vështira të kancerit; shumë inkurajues dhe shpresëdhënës për të gjithë pacientët, edhe në fazat e avancuara të sëmundjes.

- Vepron në izolimin dhe asgjësimin e qelizave kancerore dhe në reduktimin e shpejtë të masave tumorale.

- Asgjëson qelizat kancerore në mënyrë selektive dhe të zgjuar dhe shpëton trupin nga qelizat e vdekura dhe toksinat.

- Stimulon dhe aktivizon sistemin imun, tretës, nervor, të frymëmarrjes dhe atë të qarkullimit të gjakut.

- Mbështet mëlçinë dhe veshkat duke aktivizuar sinjalizimin NRF2, i cili njihet si një faktor transkriptimi, dhe ky në veçanti është përgjegjës për rregullimin e gjeneve të fuqishme antioksiduese dhe detoksifikuese.

- Posedon aktivitet të mrekullueshëm antibakterial kundër baktereve gram pozitive dhe gram negative.

- Stimulon rrjedhën e tëmthit, i cili konsiderohet si një hap vendimtar përfundimtar në detoksifikimin e mëlçisë pasi disa toksina eliminohen përmes bilës.

- Luan rol në përgjigjen e shëndetshme ndaj inflamacionit, rregullimin e sheqerit në gjak, rrugët e detoksifikimit dhe mbrojtjen antioksiduese.

- Stimulon veshkat, lufton infeksionet në traktin urinar, ndihmon procesin e detoksifikimit, dhe redukton dhimbjet e shkaktuara nga infeksionet e traktit urinar.

- Stimulon traktin tretës dhe siguron një mikrobiomë të shëndetshme të zorrëve.

- Vepron në përmirësimin e shëndetit të përgjithshëm të pacientëve, qoftëse ështërkeqësuar nga avancimi i sëmundjes apo nga trajtimet konvencionale si kimioterapia apo rrezatimi.

- Vepron si njërkrahës i fortë i ilaceve të tjera të kurave tona për lloje të ndryshme të kancerit.


Shënim!

- Desert Power dhe të gjitha produktet tona nuk janë të fabrikuara apo komerciale, por ato përgatiten në mënyrë të posaçme direkt nga bimët e egra shkretinore të studiuara dhe të provuara me sukses në mijëra pacientë.

- Desert Power është krejtësisht i sigurtë për të gjithë dhe nuk ka efekte anesore.

- Pa ruajtës kimik, pa ngjyrosës artificial apo lëndë kimike të shtuara.

- Përshkruhet përkrah ilaçeve të tjera të paketës së plotë për llojet e ndryshme të tumoreve.

- Produkti është në formë të kapsulave dhe merret 3 herë në ditë nga 1 kapsulë.

- Kapsulat tona janë Vegetariane, Hallall, 100% natyrale, që treten lehtësisht dhe ndihmojnë tretjen.


Përbërësit

- Desert Power është një kombinim profesional i bimëve të egra shkretinore të rralla, të kombinuara në lloj dhe dozë të caktuar, me profesionalizëm nga mjekë herbalistë profesional.

- Bimët në këtë formulë kanë efekte të fuqishme deri në 200% aktivitet të lëndëve kurative, dhe kjo i jep ilacit një vlerë të rrallë me rëndësi jetike për pacientët.

- Ky kombinim profesional me bimë tërësisht të egra përmban një infuzion me spektër të plotë të më së mirës që Zoti na ka dhuruar!

Save this product for later