Delonix - Breast

SKU 98244
€275
In stock
1
Product Details
Capsules per Box: 90 (30-Day Supply)

Delonix - Breast Tumors


Delonix is a herbal formula specially studied and produced for patients with different types of breast tumors, invasive and non-invasive, initial or advanced with metastases.
Delonix has many positive effects on the body, including:
- Has effects: Antimicrobial, antioxidant, anti-diarrhea, hepatoprotective, anti-inflammatory.
- Delonix is a unique discovery in the battle against cancer, very encouraging and hopeful even for those in whom the disease has advanced and spread in the form of metastases.
- Acts in the isolation and destruction of cancer cells and in the reduction of tumor masses.
- It targets the destruction of cancer cells and rids the body of dead cells and toxins.
- Stimulates the immune, nervous, digestive and circulatory systems, to fight as a whole against disease and all pathogenic factors.
- Helps to cure vision disorders and eye infections.
- Purifies the blood and relieves chest pains.
- Cleanser and stimulant of the liver, dissolves fat, prevents bloating and protects the liver from damage by toxins.
- Stimulates the kidneys, fights infections in the urinary tract, helps the detoxification process.
- Softens the stomach, fights chronic inflammation, facilitates the digestion process,
Note!
- Delonix and all our products are not manufactured or commercial, but are traditionally prepared directly from wild desert plants.
- Delonix is completely safe and has no side effects.
- DOES NOT CONTAIN: ingredients derived from genetically modified organisms (GMO), artificial colors, artificial sweeteners or artificial preservatives.

- It is prescribed alongside other medicines of the complete package for different types of breast tumors to give maximum curative effects.

- The product is in the form of capsules and is taken 3 times a day from 1 capsule.
- Our capsules are Vegetarian, Halal, 100% natural, easily digestible and aid digestion.
- It can be taken alongside chemotherapy or any other conventional or natural treatment
Ingredients
Delonix is a professional combination of wild desert plants.

Delonix – Për Tumoret e Gjirit - Shqip


Delonix është një formulë bimore e studiuar dhe e prodhuar posaçërisht për pacientët me lloje të ndryshme të tumoreve të gjirit, invazive dhe jo-invazive, fillestare apo të avancuar me metastaza.

Delonix ka shumë efekte pozitive në organizëm, duke përfshirë:

- Ka efekte: Antimicrobiale, antioxidante, anti-diarrhea, hepatoprotective, anti-inflamatore.

- Delonix është një zbulim unik në betejën kundër kancerit, shumë inkurajues dhe shpresëdhënës edhe për ata tek të cilët sëmundja ka avancuar dhe është përhapur në formën e metastazave.

- Vepron në izolimin dhe asgjësimin e qelizave kancerore dhe në reduktimin e masave tumorale.

- Synon asgjësimin e qelizave kancerore dhe shpëton trupin nga qelizat e vdekura dhe toksinat.

- Stimulon sistemin imun, nervor, atë të tretjes dhe të qarkullimit të gjakut, për të luftuar si një i tërë kundër sëmundjes dhe të gjithë faktorëve patogjenik.

- Ndihmon për kurimin e çrregullimit të vizionit dhe infeksionet e syve.

- Pastron gjakun dhe lehtëson dhimbjet e gjoksit.

- Pastrues dhe stimulues i mëlçisë, tret yndyrën, parandalon fryrjen dhe mbron mëlçinë nga dëmtimi i toksinave.

- Stimulon veshkat, lufton infeksionet në traktin urinar, ndihmon procesin e detoksifikimit.

- Zbut stomakun, lufton inflamacionin kronik, lehtëson procesin e tretjes,

Shënim!

- Delonix dhe të gjitha produktet tona nuk janë të fabrikuara apo komerciale, por ato përgatiten në mënyrë tradicionale direkt nga bimët e egra shkretinore.

- Delonix është krejtësisht i sigurt dhe nuk ka efekte anësore.

- NUK PËRMBAN: përbërës që rrjedhin nga organizma të modifikuar gjenetikisht (OMGJ), ngjyra artificiale, ëmbëlsues artificialë apo konservues artificialë.

- Përshkruhet përkrah ilaçeve të tjera të paketës së plotë për llojet e ndryshme të tumoreve të gjirit për të dhënë efektet maksimale kurative.

- Produkti është në formë të kapsulave dhe merret 3 herë në ditë nga 1 kapsulë.

- Kapsulat tona janë Vegetariane, Hallall, 100% natyrale, që treten lehtësisht dhe ndihmojnë tretjen.

- Mund të merret përkrah kimioterapisë apo çdo lloj trajtimi tjetër konvencional apo natyral.


Përbërësit

Delonix është një kombinim profesional i bimëve të egra shkretinore.

Save this product for later