Dactynix - For Him

SKU 001999
€175
In stock
1
Product Details

Dactynix - For Him


Dactynix is an herbal product produced from desert plants specifically for men's sexual health and infertility problems, including:
 • Sperm diseases (azoospermia, oligospermia, immaturity, irregular shape, proper immobility)
 • Varicoceles
 • Backward ejaculation
 • Blockage
 • Hormonal problems
 • Chromosome problems
 • Erection and ejaculation problems
 • Impotence
 • Low sexual energy
 • As well as other problems of sexual function.
 • Helps cure Peyronie's disease and all its symptoms.
 • Helps build muscle fast, especially in those who train.
 • Improves blood circulation and fights infections.
 • Improves sexual health and increases testosterone.
 • Fights Male Infertility (along with other complete cure drugs).
 • Reduces the risk of heart attack.
 • Has anti-aging effects.
Note!
 • Dactynix, like all our products, are not fabricated or commercial, but they are specially prepared directly from wild desert plants.
 • Dactynix is completely safe for everyone and has no side effects.
 • No chemical preservatives, no artificial colors or added chemicals.
 • The product is in the form of capsules and is taken 3 times a day by 1 capsule.
 • Our capsules are Vegetarian, Halal, 100% natural, easily digested and aid digestion.
Ingredients
Dactynix is a professional combination of wild desert plants, combined in the type and dose determined professionally by professional herbalists.
Plants in this formula have powerful effects, and this is one of the basic reasons why they have been used for thousands of years in ancient cultures.
This professional combination with completely wild herbs contains a full spectrum infusion of the best that God has given us!

Dactynix – Për Burrat


Dactynix është një produkt bimor i prodhuar nga bimët e shkretëtirës posaçërisht për shëndetin seksual të burrave dhe problemet e infertilitetit tek ata, duke përfshirë:
 • Sëmundjet e Spermës (azoospermia, oligospermia, mospjekuria, forma e çrregullt, moslëvizshmëria e duhur)
 • Varicocelet
 • Ejakulimi prapavajtës
 • Bllokimi
 • Problemet hormonale
 • Problemet e kromozomeve
 • Problemet e ereksionit dhe ejakulimit
 • Impotenca
 • Energjia e ulët seksuale
 • Si dhe probleme të tjera të funksionit seksual.
 • Ndihmon në kurimin e sëmundjes Peyronie dhe të gjitha simptomave të saj.
 • Ndihmon në ndërtimin e shpejtë të muskujve, veçanërisht te ata që stërviten.
 • Përmirëson qarkullimin e gjakut dhe lufton infeksionet.
 • Përmirëson shëndetin seksual dhe rrit testosteronin.
 • Lufton Inferlitetin e burrave (përkrah ilaçeve të tjera të kurës së plotë).
 • Ul rrezikun e sulmit në zemër.
 • Ka efekte antiplakje.
Shënim!
 • Dactynix, si dhe të gjitha produktet tona, nuk janë të fabrikuara apo komerciale, por ato përgatiten në mënyrë të posaçme direkt nga bimët e egra shkretinore.
 • Dactynix është krejtësisht i sigurt për të gjithë dhe nuk ka efekte anësore.
 • Pa ruajtës kimik, pa ngjyrosës artificial apo lëndë kimike të shtuara.
 • Produkti është në formë të kapsulave dhe merret 3 herë në ditë nga 1 kapsulë.
 • Kapsulat tona janë Vegetariane, Hallall, 100% natyrale, që treten lehtësisht dhe ndihmojnë tretjen.
Përbërësit
Dactynix është një kombinim profesional i bimëve të egra shkretinore, të kombinuara në lloj dhe dozë të caktuar me profesionalizëm nga mjekë herbalistë profesional.
Bimët në këtë formulë kanë efekte të fuqishme, dhe kjo është një nga arsyet themelore përse ato janë përdorur për mijëra vjet në kulturat e lashta.
Ky kombinim profesional me bimë tërësisht të egra përmban një infuzion me spektër të plotë të më së mirës që Zoti na ka dhuruar!

Save this product for later