Celastrus - Brain

SKU 98241
€275
In stock
1
Product Details
Capsules per Box: 90 (30-Day Supply)

Celastrus - For Brain Tumors


- Celastrus is one of the components of the herbal cure that comes to the aid of patients with various types of brain tumors.

Celastrus has many positive effects on the body, including:

- Targets the destruction of cancer cells and rids the body of dead cells and toxins.

- Causes suicide of stem cancer cells, and acts to reduce tumor masses.

- Stimulates and increases T cells to fight cancer cells.

- The compounds contained in the product block acetylcholine esterase, the enzyme that breaks down acetylcholine. This can increase the level of acetylcholine in the brain, which potentially has neotropic effects.

- Helps protect the brain.

- Improves mental performance and memory.

- Protects the brain against the negative effects of stress.

- Has antioxidant properties and reduces inflammation.

- Protects brain cells by neutralizing free radicals.

- Helps in the treatment of rheumatism, gout, fever and paralysis.

- Reduces the level of blood lipids and cholesterol deposits in the arteries.

Note!

- Celastrus and all our products are not manufactured or commercial, but they are specially prepared directly from wild desert plants.

- Celastrus is completely safe and has no side effects.

- DOES NOT CONTAIN: ingredients derived from genetically modified organisms (GMO), artificial colors, artificial sweeteners or artificial preservatives.

- It is prescribed along with other drugs of the complete package for different types of Brain tumors.

- The product is in the form of capsules and is taken 3 times a day from 1 capsule.

- Our capsules are Vegetarian, Halal, 100% natural, easily digestible and aid digestion.

- It can be taken alongside chemotherapy or any other conventional or natural treatment.

Ingredients

Celastrus is a professional scientific combination of wild desert herbs.


Celastrus - Për tumoret e Trurit - Shqip


- Celastrus është një nga përbërësit e kurës bimore që i vjen në ndihmë pacientëve me lloje të ndryshme të tumoreve të trurit.

Celastrus ka shumë efekte pozitive në organizëm, duke përfshirë:

- Synon asgjësimin e qelizave kancerore dhe shpëton trupin nga qelizat e vdekura dhe toksinat.

- Shkakton vetëvrasje të qelizave kancerore burimore, dhe vepron në uljen e masave tumorale.

- Stimulon dhe shton qelizat T për të luftuar qelizat kancerore.

- Komponimet që përmban produkti bllokojnë esterazën e acetilkolinës, enzimë që zbërthen acetilkolinën. Kjo mund të rrisë nivelin e acetilkolinës në tru, i cili potencialisht ka efekte neotropike.

- Ndihmon në mbrojtjen e trurit.

- Përmirëson performancën mendore dhe kujtesën.

- Mbron trurin kundër efekteve negative të stresit.

- Ka veti antioksiduese dhe zvogëlon inflamacionin.

- Mbron qelizat e trurit duke neutralizuar radikalet e lira.

- Ndihmon në trajtimin e reumatizmës, përdhesit, etheve dhe paralizës.

- Zvogëlon nivelin e lipideve të gjakut dhe depozitat e kolesterolit në arterie.

Shënim!

- Celastrus dhe të gjitha produktet tona nuk janë të fabrikuara apo komerciale, por ato përgatiten në mënyrë të posaçme direkt nga bimët e egra shkretinore.

- Celastrus është krejtësisht i sigurt dhe nuk ka efekte anësore.

- NUK PËRMBAN: përbërës që rrjedhin nga organizma të modifikuar gjenetikisht (OMGJ), ngjyra artificiale, ëmbëlsues artificialë apo konservues artificialë.

- Përshkruhet përkrah ilaçeve të tjera të paketës së plotë për llojet e ndryshme të tumoreve të Trurit.

- Produkti është në formë të kapsulave dhe merret 3 herë në ditë nga 1 kapsulë.

- Kapsulat tona janë Vegetariane, Hallall, 100% natyrale, që treten lehtësisht dhe ndihmojnë tretjen.

- Mund të merret përkrah kimioterapisë apo çdo lloj trajtimi tjetër konvencional apo natyral.

Përbërësit

Celastrus është një kombinim profesional shkencor i bimëve të egra shkretinore.

Save this product for later