Celastrus - Brain

SKU 98241
€250
In stock
1
Product Details

Celastrus - For Brain Tumors


- Celastrus is an herbal formula specially studied and produced for patients with different types of brain tumors, whether primary or secondary, including: Glioblastoma, Astrocytoma, Pituitary adenoma, Acoustic neuroma, Meningioma, Oligodendroglioma, Haemangioblastoma, CNS lymphoma, Unspecified Glioma, etc.

In addition to fighting cancer cells naturally and without any damage or side effects, Celastrus has many other positive effects on the body, with the wish of Allah, including:

- Celastrus is a unique discovery in the battle against cancer, very encouraging and hopeful even for those in whom the disease has advanced and spread in the form of metastases.

- Acts in the isolation and destruction of cancer cells and in the reduction of tumor masses, through active elements experimented for years in order to achieve the greatest success in all patients.

- Aims to destroy cancer cells and saves the body from dead cells and toxins.

- Causes suicide and self-explosion of cancer stem cells, and acts to reduce tumor masses.

- Stimulates and enhances T cells to properly fight cancer cells.

- Stimulates the immune system, nervous system, digestion and blood circulation, to fight as a whole against disease and all pathogenic factors.

- The compounds contained in the product block acetylcholine esterase, an enzyme that breaks down acetylcholine. This can increase the level of acetylcholine in the brain, which potentially has neotropic effects.

- Helps protect the brain.

- Improves mental performance and memory.

- Protects the brain against the negative effects of stress.

- Has antioxidant properties and reduces inflammation.

- Protects brain cells by neutralizing free radicals.

- Helps treat rheumatism, gout, fever and paralysis.

- Helps cure stomach ulcers and reduces intestinal spasms.

- Reduces blood lipid levels and cholesterol deposits in the arteries.

- Helps strengthen muscles and fights inflammatory skin symptoms.

- The components of the product cause the death of cancer cells in different parts of the body.

Note!

- Celastrus and all our products are not fabricated or commercial, but they are specially prepared directly from the wild desert plants.

- Celastrus is completely safe for everyone and has no side effects.

- No chemical preservatives, no artificial colors or added chemicals.

- Prescribed alongside other complete package medicines for different types of Brain tumors.

- The product is in the form of capsules and is taken 3 times a day by 1 capsule.

- Our capsules are Vegetarian, Halal, 100% natural, easily digested and aid digestion.

Ingredients

Celastrus is a professional combination of wild desert plants, combined in the type and dose determined professionally by professional herbalists.

Plants in this formula have powerful effects, and this is one of the basic reasons why they have been used for thousands of years in ancient cultures. Modern research is now showing a more serious interest in these plants and their curative potential.

This professional combination with completely wild herbs contains a full spectrum infusion of the best that God has given us!


Celastrus - Për tumoret e Trurit - Shqip


- Celastrus është një formulë bimore e studiuar dhe e prodhuar posaçërisht për pacientët me lloje të ndryshme të tumoreve të trurit, qofshin primar apo sekondar dhe të përhapur me metastaza, duke përfshirë: Glioblastoma, Astrocytoma, Pituitary adenoma, Acoustic neuroma, Meningioma, Oligodendroglioma, Haemangioblastoma, CNS lymphoma, Unspecified Glioma, etj.

Përveç luftimit të qelizave kancerore në mënyrë natyrale dhe pa asnjë lloj dëmtimi apo efekti anësor, Celastrus ka shumë efekte të tjera pozitive në organizëm, me vullnetin e Zotit, duke përfshirë:

- Celastrus është një zbulim unik në betejën kundër kancerit, shumë inkurajues dhe shpresëdhënës edhe për ata tek të cilët sëmundja ka avancuar dhe është përhapur në formën e metastazave.

- Vepron në izolimin dhe asgjësimin e qelizave kancerore dhe në reduktimin e masave tumorale, nëpërmjet elementëve aktiv të eksperimentuar për vite me rradhë me qëllim për të arritur suksesin më të madh tek të gjithë pacientët.

- Synon asgjësimin e qelizave kancerore dhe shpëton trupin nga qelizat e vdekura dhe toksinat.

- Shkakton vetëvrasje dhe vetëshpërthim të qelizave kancerore burimore, dhe vepron në uljen e masave tumorale.

- Stimulon dhe shton qelizat T për të luftuar ashtu si duhet qelizat kancerore.

- Stimulon sistemin imun, nervor, atë të tretjes dhe të qarkullimit të gjakut, për të luftuar si një i tërë kundër sëmundjes dhe të gjithë faktorëve patogjenik.

- Komponimet që përmban produkti bllokojnë esterazën e acetilkolinës, enzimë që zbërthen acetilkolinën. Kjo mund të rrisë nivelin e acetilkolinës në tru, i cili potencialisht ka efekte neotropike.

- Ndihmon në mbrojtjen e trurit.

- Përmirëson performancën mendore dhe kujtesën.

- Mbron trurin kundër efekteve negative të stresit.

- Ka veti antioksiduese dhe zvogëlon inflamacionin.

- Mbron qelizat e trurit duke neutralizuar radikalet e lira.

- Ndihmon në trajtimin e reumatizmës, përdhesit, etheve dhe paralizës.

- Ndihmon në kurimin e ulçërës në stomak dhe zvogëlon spazmat e zorrëve.

- Zvogëlon nivelin e lipideve të gjakut dhe depozitat e kolesterolit në arterie.

- Ndihmon në forcimin e muskujve dhe lufton simptomat inflamatore të lëkurës.

- Komponentet e produktit shkaktojnë vdekjen e qelizave kancerogjene në pjesë të ndryshme të trupit.

Shënim!

- Celastrus dhe të gjitha produktet tona nuk janë të fabrikuara apo komerciale, por ato përgatiten në mënyrë të posaçme direkt nga bimët e egra shkretinore.

- Celastrus është krejtësisht i sigurt për të gjithë dhe nuk ka efekte anësore.

- Pa ruajtës kimik, pa ngjyrosës artificial apo lëndë kimike të shtuara.

- Përshkruhet përkrah ilaçeve të tjera të paketës së plotë për llojet e ndryshme të tumoreve të Trurit.

- Produkti është në formë të kapsulave dhe merret 3 herë në ditë nga 1 kapsulë.

- Kapsulat tona janë Vegetariane, Hallall, 100% natyrale, që treten lehtësisht dhe ndihmojnë tretjen.

Përbërësit

Celastrus është një kombinim profesional i bimëve të egra shkretinore, të kombinuara në lloj dhe dozë të caktuar me profesionalizëm nga mjekë herbalistë profesional.

Bimët në këtë formulë kanë efekte të fuqishme, dhe kjo është një nga arsyet themelore përse ato janë përdorur për mijëra vjet në kulturat e lashta. Hulumtimi modern tani është duke treguar një interesim më serioz në këto bimë dhe potencialin e tyre kurativ.

Ky kombinim profesional me bimë tërësisht të egra përmban një infuzion me spektër të plotë të më së mirës që Zoti na ka dhuruar!

Save this product for later