Caralluma - Colitis

SKU 98392
€185
In stock
1
Product Details

Caralluma - Colitis

- Caralluma is a unique herbal medicine that treats all diseases of the digestive system, including ulcerative colitis, duodenal ulcer, parasites and bacteria, and all problems of digestion.

- Strengthens the immune system, supplies the body with energy and unique nutrients.

- Cleanses the body of excess fat, fights free radicals, promotes healthy cell development.

- Fights tumors and cancers in different parts of the body.

- It helps to treat liver diseases, dissolving its fats and regenerating healthy tissue.

- Super effective medicine for the treatment of high blood pressure and Diabetes.

- Helps digestion, heals the walls of the stomach and intestines, a herbal medicine that cures all diseases of the digestive system.

- It supplies the body with nutrients, removes hunger and wonderfully helps weight loss.

- Using the medicine for 60 days dissolves the fats formed in different parts of the body such as the waistline, thighs, back, etc.


Note!

- "Caralluma" and all our products are not manufactured or commercial, but they are traditionally prepared directly from wild desert plants.

- Caralluma is completely safe for everyone, and has no side effects.

- The product is in the form of capsules and is taken 3 times a day from 1 capsule.

- It is recommended to be taken alongside Total Immunity.

- Our capsules are Vegetarian, Halal, 100% natural, without animal content, without preservatives, easily digested and quickly absorbed by the digestive system.


The ingredients

Caralluma is a professional scientific combination of wild desert plants, among which:

- Caralluma Arabica N.E.Br; The plant has been tested for its anti-cancer, anti-diabetic, anti-oxidative, anti-microbial, anti-inflammatory, anti-oxidant, analgesic, anti-ulcer, hypoglycemic, anti-obesity, anti-bloating, anti-wound and other disease activities. It has group immunostimulating effects due to the presence of flavonoids, saponins and prostan glycosides as active ingredients. The pharmacological activities of the plant correspond to the phytochemical components it contains, such as: flavone glycoside, luteoline-4-O-neohesperiodoside, pregnane glycosides, acylated pregnane glycosides, acylated steroidal glycosides, pregnane steroid, etc. It contains ethanol, n-hexane, ethyl acetate, n-butanol and aqueous, which have shown high anti-oxidant and cytotoxic activity against MCF7 breast cancer lines, colon, etc.

- Helianthemum Kahiricum; Perennial desert plant high in various phytochemicals such as flavanoids, tannins, saponins, terpinoids, and two recently discovered natural compounds that exhibit a glycosyl flavone skeleton, kaempferol-3--D-(6-O- trans-p-coumaroyl) glucopyranoside and kaempferol-3--O-(3,6-di-O-trans-p-coumaroyl) glucopyranoside, which represents new kaempferol derivatives in the family Cistaceae L. The plant has strong antiulcer activity and anticancer due to its cytoprotective, antisecretory and antioxidant properties. It has anti-infection, antibacterial activity, against acids that cause cellular damage in the stomach and digestive system, prevents excessive stomach acid, inhibits prostaglandin synthesis, tumor cell growth, gastric blood flow and intestinal motility; for healthy bone development, helps treat impotence, etc.

- Meyer's Panax Ginseng; With various bioactive ingredients including: Ginsenosides, polysaccharides, alkaloids, glucosides, and phenolic acids (protopanaxadiol, protopanaxatriol, ocotillol, oleanolic acid, and C-17); The different groups of phytoconstituents include: saponins glycosides, carbohydrates, polyacetylenes, phytosterols, nitrogenous substances, amino acids, peptides, vitamins, volatile oil, minerals, and enzymes. The main concentration of the bioactive component of ginseng is ginsenosides, which are glycosides of triterpenoid saponins that have multifunctional pharmacological activities, including: anti-electroconvulsive, memory enhancer, cardiac cell protector, coronary vascular dysfunction, antioxidant, antidiabetic, antiobesity, anti foot and mouth disease, anti-aging, anti-ulcer, anti-fatigue and many more. Nanoparticles and nanocomposite technologies have been developed in it as new drug delivery for cancer, inflammation and neurological disorders. Both neutral and acidic polysaccharides are present. These polysaccharides attribute pharmacological activity such as immunomodulatory, antioxidant, anti-depressant, anti-cancer, anti-inflammatory and antiproliferative activity, playing a vital role in nervous system disorders through the regulation of the signaling pathway, the immune system and the inflammatory response.


Caralluma - Colitis


- Caralluma është një ilaç bimor unik që trajton të gjitha sëmundjet e aparatit tretës, duke përfshirë kolitin ulçerativ, ulçërën duodenale, parazitët dhe bakteret, dhe të gjitha problemet e tretjes.

- Forcon sistem imun, furnizon trupin me energji dhe lëndë ushqyese unike.

- Pastron trupin nga yndyra e tepërt, lufton radikalët e lirë, promovon zhvillimin e shëndetshëm të qelizave.

- Lufton tumoret dhe kanceret në pjesë të ndryshme të trupit.

- Ndihmon për trajtimin e sëmundjeve të mëlçisë, duke tretur yndyrat e saj dhe duke rigjeneruar inde të shëndetëshme.

- Ilaç super efektiv për trajtimin e presionit të lartë të gjakut dhe Diabetit.

- Ndihmon tretjen, kuron muret e stomakut dhe zorrëve, një ilac bimor që kuron të gjitha sëmundjet e aparatit tretës.

- Furnizon trupin me lëndë ushqyese, largon urinë dhe ndihmon në mënyrë të mrekullueshme rënien në peshë.

- Përdorimi i ilaçit për 60 ditë tret yndyrat e formuara në pjesë të ndryshme të trupit si vija e belit, kofshë, kurriz, etj.


Shënim!

- "Caralluma" dhe të gjitha produktet tona nuk janë të fabrikuara apo komerciale, por ato përgatiten në mënyrë tradicionale direkt nga bimët e egra shkretinore.

- Caralluma është krejtësisht i sigurt për të gjithë, dhe nuk ka efekte anësore.

- Produkti është në formë të kapsulave dhe merret 3 herë në ditë nga 1 kapsulë.

- Rekomandohet të merret përkrah Total Immunity.

- Kapsulat tona janë Vegetariane, Hallall, 100% natyrale, pa përmbajtje shtazore, pa prezervativë, që treten lehtësisht dhe përvetësohen shpejt nga sistemi i tretjes.


Përbërësit

Caralluma është një kombinim profesional shkencor i bimëve të egra shkretinore, ndër të cilat:

- Caralluma Arabica N.E.Br; Bima është testuar për aktivitetet e saj anti-kanceroze, anti-diabetike, anti-oksiduese, anti-mikrobike, anti-inflamatore, anti-oksidante, analgjezike, anti-ulçer, hipoglikemike, kundër mbipeshës, fryrjes, plagëve dhe sëmundjeve të tjera. Zotëron efekte imunostimuluese të grupeve për shkak të pranisë së flavonoideve, saponinave dhe glikozideve të prostanit si përbërës aktivë. Aktivitetet farmakologjikale të bimës i korrenspondohen kompontentëve phytochemicals që ajo përmban, si: flavone glycoside, luteoline-4-O-neohesperiodoside, pregnane glycosides, acylated pregnane glycosides, acylated steroidal glycosides, pregnane steroid, etj. Ka përmbajtje ethanol, n-hexane, ethyl acetate, n-butanol dhe aqueous, që kanë treguar aktivitet të lartë anti-oksidant dhe cytotoxic kundër linjave kancerore të gjirit MCF7, zorrës së trashë, etj.

- Helianthemum Kahiricum; Bimë shkretinore shumëvjeçare me përmbajtje të lartë të fito-kimikateve të ndryshme si flavanoidet, taninet, saponinat, terpinoidet, dhe dy përbërje natyrore të zbuluara së fundmi dhe që shfaqin një skelet glikozil flavone, kaempferol-3--D-(6-O-trans-p-kumaroil) glukopiranozid dhe kaempferol-3--O-(3,6-di-O-trans-p-kumaroil) glukopiranozidi, që përfaqëson derivatet e rinj të kaempferolit në familjen Cistaceae L. Bima ka aktivitet të fortë antiulcer dhe antikancer për shkak të vetive citoprotektive, antisekretuese dhe antioksiduese që posedon. Ka aktivitet anti-infeksion, antibacterial, kundër acideve që shkaktojnë dëmtim qelizor në stomak dhe në aparatin e tretjes, parandalon acidin e tepruar të stomakut, frenon sintezën e prostaglandinës, rritjen e qelizave tumorale, rrjedhjen e gjakut të stomakut dhe lëvizshmërinë e zorrëve; për zhvillimin e shëndetshëm të kockave, ndihmon në trajtimin e impotencës, etj.

- Panax Ginseng Meyer; Me përbërës të ndryshëm bioaktivë duke përfshirë: Ginsenosides, polysaccharides, alkaloids, glucosides, dhe phenolic acids (protopanaxadiol, protopanaxatriol, ocotillol, oleanolic acid, and C-17); Grupet e ndryshme të fitokonstituentëve përfshijnë: saponins glycosides, carbohydrates, polyacetylenes, phytosterols, nitrogenous substances, amino acids, peptides, vitamins, volatile oil, minerals, and enzymes. Përqendrimi kryesor i përbërësit bioaktiv të xhensenit është ginsenosides, të cilat janë glikozide të saponinave triterpenoide që kanë aktivitete farmakologjike shumëfunksionale, duke përfshirë: anti-elektrokonvulsiv, përforcues të kujtesës, mbrojtës të qelizave kardiake, mosfunksionim vaskular koronar, antioksidant, antidiabetik, antiobezitet, kundër sëmundjes së këmbëve dhe gojës, kundër plakjes, kundër ulçerës, kundër lodhjes dhe shumë të tjera. Nanogrimcat dhe teknologjitë nanokompozit janë zhvilluar në të si shpërndarje e re e ilaçeve për kancerin, inflamacionin dhe çrregullimet neurologjike. Polisakaridet neutrale dhe acidike janë të pranishme. Këta polisaharide atribuojnë aktivitetin farmakologjik si aktivitet imunomodulues, antioksidant, anti-depresiv, antikancerogjen, anti-inflamator dhe antiproliferativ, duke luajtur një rol jetik në çrregullimet e sistemit nervor nëpërmjet rregullimit të rrugës sinjalizuese, sistemit imunitar dhe përgjigjes inflamatore.


Save this product for later