Cappariss - Lung

SKU 98248
€275
In stock
1
Product Details
Capsules per Box: 90 (30-Day Supply)

Cappariss - Lung Tumors


Cappariss is one of the ingredients of the herbal formula studied and produced specifically for patients with various types of lung tumors.

Cappariss has many positive effects on the body, God willing, including:

- Activities: Anthelmintic; Antihemorrhoidal; Aperient; Deobstructive; Depurative; Diuretic; Emmenagogue; Expectorant; Tonic; Vasoconstrictor, antioxidant, antimicrobial.

- Fights toxins in the blood and cleanses the body of toxic substances.

- Fights germs and viruses of the body.

- Prevents and fights lung cancer metastases.

- Helps digestion and removes flatulence.

- Helps to get rid of bronchial pulmonary secretions.

- Prevents and treats edema and water accumulation in the lungs and other areas.

- Helps to cure allergic diseases and skin diseases.

- Helps reduce the damage and side effects of chemotherapy and radiotherapy.

Note!

- Cappariss and all our products are not manufactured or commercial, but they are traditionally prepared directly from wild desert plants.

- Cappariss is completely safe for everyone and has no side effects.

- No chemical preservatives, no artificial colors or added chemicals.

- It is prescribed alongside other complete package medicines for different types of lung tumors to give maximum curative effects.

- The product is in the form of capsules and is taken 3 times a day from 1 capsule.

- Our capsules are Vegetarian, Halal, 100% natural, easily digestible and aid digestion.

- It can be taken alongside chemotherapy or any other conventional or natural treatment

Ingredients

Cappariss is a professional combination of wild desert herbs.


Cappariss – Për Tumoret e Mushkërive - Shqip


Cappariss është një nga përbërësit e formulës bimore të studiuar dhe të prodhuar posaçërisht për pacientët me lloje të ndryshme të tumoreve të mushkërive.

Cappariss ka shumë efekte pozitive në organizëm, me vullnetin e Zotit, duke përfshirë:

- Aktivitetet: Anthelmintic; Antihaemorrhoidal; Aperient; Deobstruent; Depurative; Diuretic; Emmenagogue; Expectorant; Tonic; Vasoconstrictor, antioxidant, antimicrobial.

- Lufton toksinat në gjak dhe pastron trupin nga lëndët toksike.

- Lufton mikrobet dhe viruset e trupit.

- Parandalon dhe lufton metastazat e kancerit të mushkërive.

- Ndihmon tretjen dhe largon fryrjet e barkut.

- Ndihmon për të hequr qafe sekrecionet bronkiale pulmonare.

- Parandalon dhe trajton edemën dhe grumbullimin e ujit në mushkëri dhe zona të tjera.

- Ndihmon në kurimin e sëmundjeve alergjike dhe sëmundjet e lëkurës.

- Ndihmon në reduktimin e dëmeve dhe efekteve anësore të kimioterapisë dhe radioterapisë.

Shënim!

- Cappariss dhe të gjitha produktet tona nuk janë të fabrikuara apo komerciale, por ato përgatiten në mënyrë tradicionale direkt nga bimët e egra shkretinore.

- Cappariss është krejtësisht i sigurt për të gjithë dhe nuk ka efekte anesore.

- Pa ruajtës kimik, pa ngjyrosës artificial apo lëndë kimike të shtuara.

- Përshkruhet përkrah ilaçeve të tjera të paketës së plotë për llojet e ndryshme të tumoreve të mushkërive për të dhënë efektet maksimale kurative.

- Produkti është në formë të kapsulave dhe merret 3 herë në ditë nga 1 kapsulë.

- Kapsulat tona janë Vegetariane, Hallall, 100% natyrale, që treten lehtësisht dhe ndihmojnë tretjen.

- Mund të merret përkrah kimioterapisë apo çdo lloj trajtimi tjetër konvencional apo natyral.

Përbërësit

Cappariss është një kombinim profesional i bimëve të egra shkretinore.

Save this product for later