Cappariss - Lung

SKU 98248
€250
In stock
1
Product Details

Cappariss - Lung Tumors


Cappariss is one of the five components of the herbal formula studied and produced specifically for patients with various types of lung cancer, early or advanced with metastases, including: 1. Non-small cell lung cancer (NSCLC): Lung adenocarcinoma, squamous cell carcinoma, large cell carcinoma, adenosquamous carcinoma, sarcomatoid carcinoma. 2. Small cell lung cancer (SCLC). 3. Metastatic lung cancer spread to other organs, or metastases of other cancers spread to the lungs; or even the rarest types of lung cancer, like pleural mesothelioma, etc.

In addition to fighting cancer cells naturally and without any damage or side effects, Cappariss has many positive effects on the body, with the wish of God, including:

- Activities: Analgesic; Anthelmintic; Antihaemorrhoidal; Aperient; Deobstruent; Depurative; Diuretic; Emmenagogue; Expectorant; Tonic; Vasoconstrictor, antioxidant, antimicrobial.

- Activates the immune system, protects healthy cells and fights free radicals.

- Fights toxins in the blood and cleanses the body of toxic substances.

- Fights germs and viruses in the body.

- Prevents and fights lung cancer metastases.

- Stimulates and activates the function of the liver and spleen.

- Helps digestion and removes bloating.

- Helps to get rid of pulmonary bronchial secretions.
- Prevents and treats edema and accumulation of water in the lungs and other areas.
- Soothes mild to moderate toothache and bone pain.

- Helps reduce the damage and side effects of chemotherapy and radiotherapy.

Note!

- Cappariss and all our products are not fabricated or commercial, but they are specially prepared directly from the wild plants studied mainly desert.

- Cappariss is completely safe for everyone and has no side effects.

- No chemical preservatives, no artificial colors or added chemicals.

- Prescribed along with other complete package medicines for different types of lung tumors to give maximum curative effects.

- The product is in the form of capsules and is taken 3 times a day by 1 capsule.

- Our capsules are Vegetarian, Halal, 100% natural, easily digested and aid digestion.

Ingredients

Cappariss is a professional combination of wild desert plants, combined in the type and dose set professionally by professional herbalists.

None of the ingredients in this formula are treated with pesticides, herbicides, fungicides, synthetic fertilizers or "processing agents", which are found in conventional plants. Not only do you avoid these pests, but you are using wild plants, which generally produce their natural protectors against pests.

Plants in this formula have powerful effects, and this is one of the basic reasons why they have been used for thousands of years in ancient cultures. Modern research is now showing a more serious interest in these plants and their curative potential.

This professional combination with completely wild herbs contains a full spectrum infusion of the best that God has given us!


Cappariss – Për Tumoret e Mushkërive - Shqip


Cappariss është një nga pesë përbërësit e formulës bimore të studiuar dhe të prodhuar posaçërisht për pacientët me lloje të ndryshme të kancerit të mushkërive, fillestare apo të avancuar me metastaza, duke përfshirë: 1. Non-small cell lung cancer (NSCLC): Lung adenocarcinoma, squamous cell carcinoma, large cell carcinoma, adenosquamous carcinoma, sarcomatoid carcinoma. 2. Small cell lung cancer (SCLC). 3. Kancerin metastazik të mushkërive në organe të tjera, apo metastazat e kancereve të tjera që kanë prekur edhe mushkëritë; apo edhe llojet më të rralla të kancerit të mushkërive, si Mesothelioma Pleurale, etj.

Përveç luftimit të qelizave kancerore në mënyrë natyrale dhe pa asnjë lloj dëmtimi apo efekti anësor, Cappariss ka shumë efekte pozitive në organizëm, me vullnetin e Zotit, duke përfshirë:

- Aktivitetet: Analgesic; Anthelmintic; Antihaemorrhoidal; Aperient; Deobstruent; Depurative; Diuretic; Emmenagogue; Expectorant; Tonic; Vasoconstrictor, antioxidant, antimicrobial.

- Aktivizon sistemin imun, mbron qelizat e shëndetshme dhe lufton radikalet e lira.

- Lufton toksinat në gjak dhe pastron trupin nga lëndët toksike.

- Lufton mikrobet dhe viruset e trupit.

- Parandalon dhe lufton metastazat e kancerit të mushkërive.

- Nxit dhe aktivizon funksionin e mëlçisë dhe shpretkës.

- Ndihmon tretjen dhe largon fryrjet e barkut.

- Ndihmon për të hequr qafe sekrecionet bronkiale pulmonare.

- Parandalon dhe trajton edemën dhe grumbullimin e ujit në mushkëri dhe zona të tjera.

- Ndihmon në kurimin e sëmundjeve alergjike dhe sëmundjet e lëkurës.

- Ndihmon në reduktimin e dëmeve dhe efekteve anësore të kimioterapisë dhe radioterapisë.

Shënim!

- Cappariss dhe të gjitha produktet tona nuk janë të fabrikuara apo komerciale, por ato përgatiten në mënyrë tradicionale direkt nga bimët e egra shkretinore.

- Cappariss është krejtësisht i sigurt për të gjithë dhe nuk ka efekte anesore.

- Pa ruajtës kimik, pa ngjyrosës artificial apo lëndë kimike të shtuara.

- Përshkruhet përkrah ilaçeve të tjera të paketës së plotë për llojet e ndryshme të tumoreve të mushkërive për të dhënë efektet maksimale kurative.

- Produkti është në formë të kapsulave dhe merret 3 herë në ditë nga 1 kapsulë.

- Kapsulat tona janë Vegetariane, Hallall, 100% natyrale, që treten lehtësisht dhe ndihmojnë tretjen.

Përbërësit

Cappariss është një kombinim profesional i bimëve të egra shkretinore, të kombinuara në lloj dhe dozë të caktuar me profesionalizëm nga mjekë herbalistë profesional.

Bimët në këtë formulë kanë efekte të fuqishme, dhe kjo është një nga arsyet themelore përse ato janë përdorur për mijëra vjet në kulturat e lashta. Hulumtimi modern tani është duke treguar një interesim më serioz në këto bimë dhe potencialin e tyre kurativ.

Ky kombinim profesional me bimë tërësisht të egra përmban një infuzion me spektër të plotë të më së mirës që Zoti na ka dhuruar!

Save this product for later