Canterin

SKU 198242
€250.00
In stock
1
Product Details

CANTERIN - ADVANCED FORMULA

- Canterin is an advanced and potent herbal form of cancer treatment that has shown efficacy in patients with aggressive disease that spreads rapidly with metastases.

- Canterin has potent properties against all stem and metastatic cancer cells, and at the same time helps the patient and empowers good immune cells to fight the disease in the most efficient and harmful way.

- Canterin's effects mainly focus on cancers of the liver, pancreas, stomach, colon and rectum.

- Canterin contains anti-carcinogenic, analgesic and anti-inflammatory substances directly from desert plants.

Note!

- Canterin and all of our products are not manufactured or commercially available, as are usually the "Dietary Supplements", but they are specially prepared directly from the wild desert and studied plants.

- Canterin is 100% Original, completely safe for everyone and has no side effects.

- 100% with wild herbs, no chemical preservatives, no artificial dyes or chemical additives.

- Prescribed along with other herbal remedies of the complete package for patients with different types of cancer.

- The product is in capsule form and is taken 3 times daily from 1 capsule.

Ingredients

The product is a professional combination of more than 15 wilderness desert herbs, professionally combined and studied, to combat pain and cancer cells at the same time.

None of the ingredients in this formula are treated with pesticides, herbicides, fungicides, synthetic fertilizers or "processing agents", found in conventional plants. You not only avoid these pest ingredients, but you are using wild plants, which generally produce their own natural protectors against pests.

Plants in this formula have powerful effects, and this is one of the fundamental reasons why they have been used for thousands of years in ancient cultures. Modern research is now showing more serious interest in these plants and their curative potential.

This professional blend of thoroughly wild herbs contains a full spectrum infusion of the best the Lord has given us!


CANTERIN – FORMULE E AVANCUAR


- Canterin është një formulë bimore e avancuar dhe përforcuese e kurës së kancerit, që ka treguar efikasitet në pacientë me sëmundje që avancon me agresivitet dhe përhapet shpejtë me metastaza.

- Canterin ka veti të forta kundër të gjitha qelizave kancerore burimore dhe metastazike, dhe njëkohësisht ndihmon pacientin dhe fuqizon qelizat e mira të imunitetit për të luftuar sëmundjen në mënyrën më efikase dhe pa dëmtuar shëndetin.

- Efektet e Canterin përqendrohen kryesisht në kanceret e mëlçisë, pankreasit, stomakut, zorrës së trashë dhe rektumit.

- Canterin përmban lëndë anti-kancerogjene, analgjezike dhe anti-inflamatore të drejtëpërdrejta nga bimët shkretinore.

Shënim!

- Canterin dhe të gjitha produktet tona nuk janë të fabrikuara apo komerciale, siç janë zakonisht “Dietary Supplements”, por ato përgatiten në menyrë të posaçme direkt nga bimët e egra shkretinore të studiuara.

- Canterin është 100% Origjinal, krejtësisht i sigurtë për të gjithë dhe nuk ka efekte anesore.

- 100% me bimë të egra, pa ruajtës kimik, pa ngjyrosës artificial apo shtesa kimike.

- Përshkruhet përkrah ilaçeve të tjera bimore të paketës së plotë për pacientët me lloje të ndryshme të kancerit.

- Produkti është në formë të kapsulave dhe merret 3 herë në ditë nga 1 kapsulë.

Përbërësit

Produkti është një kombinim profesional i më shumë se 15 bimëve të egra shkretinore, të kombinuara në mënyrë profesionale dhe të studiuar, me qëllim të luftimit të dhimbjeve dhe qelizave kancerogjene në të njëjtën kohë.

Asnjë nga përbërësit në këtë formulë nuk trajtohet me pesticide, herbicide, fungicide, plehra sintetike apo "agjentë përpunimi", të cilët gjenden në bimët konvencionale. Ju jo vetëm që i shmangni këto përbërës dëmtues, por jeni duke përdorur bimë të egra, të cilat në përgjithësi prodhojnë mbrojtësit e tyre natyralë kundër dëmtuesve.

Bimët në këtë formulë kanë efekte të fuqishme, dhe kjo është një nga arsyet themelore përse ato janë përdorur për mijëra vjet në kulturat e lashta. Hulumtimi modern tani është duke treguar një interesim më serioz në këto bimë dhe potencialin e tyre kurativ.

Ky konbinim profesional me bimë tërësisht të egra përmban një infuzion me spektër të plotë të më së mirës që Zoti na ka dhuruar!

Save this product for later