Candisin Tea - Prosopis

SKU 01098
€250
In stock
1
Product Details

CANDISIN TEA - Prosopis


- Candisin Tea është i veçantë dhe unik, mbështet dhe përshpejton efektet e bimeve të tjera të paketes së plotë.

- Candisin është përkrahës i shëndetit të komprometuar; hap oreksin, largon të vjellat dhe të përzierët, redukton dhimbjet, qetëson nervat, lehëtson gjumin.

- Candisin vepron në luftimin dhe asgjësimin e qelizave kancerore në mënyrë natyrale dhe pa dëmtuar qelizat e shëndetshme, por duke i forcuar dhe shtuar qelizat T, në mënyrë që vetë trupi të përfshihet tërësisht në luftimin e sëmundjes.

- Candisin përmban disa lëndë bimore të forta dhe efektive për luftimin e llojeve të ndryshme të kancerit.

- Studim pas studimi gjatë dekadës së fundit është verifikuar se antioksidantët e fuqishëm që gjenden në çajin Candisin kontribojnë dukshëm në pastrimin e trupit nga "radikalët e lirë" të cilat shkaktojnë dëme në qelizat e shëndetshme.

- Bima me e mire kunder akumulimit te lengjeve dhe edemes ne zona te ndryshme te trupit; duke perfshire kembet, zonen e barkut, etj.

- Candisin përmban polifenole që ndikojnë në stimulimin e sistemit nervor qëndror dhe stimulon lëshimin e neurotransmetuesve.

- Përshpejton rigjenerimin e qelizave të zemrës edhe pas një sulmi në zemër.

- Parandalon dështimin e mëlçisë. Shkatërron radikalet e lira që dëmtojnë mëlçinë.

- Pastron muret e stomakut dhe zorrëve, dhe ndihmon tretjen.

- Ndihmon në reduktimin e dëmeve të kimioterapisë dhe radioterapisë.


Shënim!

- “Candisin Tea” dhe të gjitha bimet tona nuk janë të fabrikuara apo komerciale, por ato përgatiten në menyrë të posaçme direkt nga bimët e egra shkretinore të studiuara.

- " Candisin" është 100% Origjinal, krejtësisht i sigurtë për të gjithë dhe nuk ka efekte anesore.

- Pa ruajtës kimik, pa ngjyrosës artificial apo shtesa kimike.

- Produkti është në formë të pluhurit me të cilin përgatitet çaj 2 herë në ditë para ngrënies.


Përbërësit

Asnjë nga bimët tona nuk trajtohet me pesticide, herbicide, fungicide, plehra sintetike apo "agjentë përpunimi", të cilët gjenden në bimët konvencionale. Ju jo vetëm që i shmangni këto përbërës dëmtues, por jeni duke përdorur bimë të egra, të cilat në përgjithësi prodhojnë mbrojtësit e tyre natyralë kundër dëmtuesve.

Bimët tona kanë efekte të fuqishme, dhe kjo është një nga arsyet themelore përse ato janë përdorur për mijëra vjet në kulturat e lashta. Hulumtimi modern tani është duke treguar një interesim më serioz në këto bimë dhe potencialin e tyre kurativ.

Si rezultat, këto bimë të egra kanë disa prej përbërjeve dhe mbrojtjeve natyrore që i nevojiten trupit, sidomos në këtë kohë ku bota që jetojmë është e mbushur me pesticide dhe helme.

Ky konbinim profesional me bimë tërësisht të egra përmban një infuzion me spektër të plotë të më së mirës që Zoti na ka dhuruar!


CANDISIN TEA - Prosopis
- Candisin Tea is special and unique, supports and accelerates the effects of other herbs of the complete package.
- Candisin is a supporter of compromised health; whets the appetite, removes vomiting and nausea, reduces pain, calms the nerves, facilitates sleep.
- Candisin acts in fighting and destroying cancer cells naturally and without damaging healthy cells, but by strengthening and increasing T cells, so that the body itself is fully involved in fighting the disease.
- Candisin contains some strong and effective plant substances to fight various types of cancer.
- Study after study over the last decade has verified that the powerful antioxidants found in Candisin tea significantly contribute to cleansing the body of "free radicals" which cause damage to healthy cells.
- The best plant against the accumulation of fluid and edema in different areas of the body; including legs, abdominal area, etc.
- Candisin contains polyphenols that affect the stimulation of the central nervous system and stimulate the release of neurotransmitters.
- Accelerates the regeneration of heart cells even after a heart attack.
- Prevents liver failure. Destroys free radicals that damage the liver.
- Cleanses the walls of the stomach and intestines, and helps digestion.
- Helps reduce the damage of chemotherapy and radiotherapy.
Note!
- "Candisin Tea" and all our plants are not fabricated or commercial, but they are specially prepared directly from the wild desert plants studied.
- "Candisin" is 100% Original, completely safe for everyone and has no side effects.
- No chemical preservatives, no artificial colors or chemical additives.
- The herb is in powder form with which tea is prepared 2 times a day before meals.
Ingredients
None of our plants are treated with pesticides, herbicides, fungicides, synthetic fertilizers or "processing agents", which are found in conventional plants. Not only do you avoid these pests, but you are using wild plants, which generally produce their natural protectors against pests.
Our plants have powerful effects, and this is one of the fundamental reasons why they have been used for thousands of years in ancient cultures. Modern research is now showing a more serious interest in these plants and their curative potential.
As a result, these wild plants have some of the natural compounds and defenses that the body needs, especially at this time when the world we live in is full of pesticides and poisons.
This professional combination with completely wild plants contains a full spectrum infusion of the best that God has given us!
Save this product for later