Candisin - Prosopis Tea

SKU 98390
€300
In stock
1
Product Details
Wild Arabic Herbs: Desert Herbs
Capsules per Box: 150 gram (30-Day Supply)

Candisin - Prosopis Tea


- Candisin - Prosopis Tea is a unique herbal formula for fighting various types of cancer, including: Thyroid, Throat, Esophageal, Skin, Bone, Heart, Eye, Mouth, Kaposi's Sarcoma, thymus gland cancers (Thymoma and Thymic Carcinoma), Soft Tissue Sarcomas, Childhood cancers, as well as other rare and difficult types of cancer.
- Candisin - Prosopis Tea is a formula with desert plants that fights several types of cancer.
- Candisin - Prosopis Tea acts in the isolation and destruction of cancer cells and in the reduction of tumor masses.
- It targets the destruction of cancer cells and rids the body of dead cells and toxins.
- Causes suicide and self-explosion of cancer stem cells.
- Stimulates and increases T cells to better fight cancer cells.
- Stimulates the nervous, digestive and circulatory systems to fight as a whole against disease and all pathogenic factors.
- Cleanser and stimulant of the liver, dissolves fat, prevents bloating and protects the liver from damage by toxins.
- Stimulates the kidneys, fights infections in the urinary tract, helps the detoxification process.
- Softens the stomach, fights chronic inflammation, facilitates the digestion process.
Note!
- Candisin - Prosopis Tea and all our products are not manufactured or commercial, but they are specially prepared directly from wild desert plants studied and successfully tested on thousands of patients.
- Candisin - Prosopis Tea is completely safe for everyone and has no side effects.
- DOES NOT CONTAIN: ingredients derived from genetically modified organisms (GMO), artificial colors, artificial sweeteners or artificial preservatives.
- It is prescribed along with other drugs of the complete package for different types of tumors.
- The product is in the form of capsules and is taken 3 times a day from 1 capsule.
- Our capsules are Vegetarian, Halal, 100% natural, easily digestible and aid digestion.
- It can be taken alongside chemotherapy or any other conventional or natural treatment.

Ingredients
Candisin - Prosopis Tea is a professional combination of wild desert herbs, including:

- Prosopis Cineraria; One of the highly valued plants in the indigenous system of medicine for many arid desert areas. The ancient literature of the Arabian Gulf and the Indian desert illustrates the importance of the plant in the treatment of various diseases such as cancer, asthma, dysentery, leucoderma, leprosy, dyspepsia, earache, inflammation, measles, diabetes, prostate disorders, kidney diseases, etc. Historically, this plant has attracted attention for its various uses, which is why it is considered the National Tree of the United Arab Emirates in the Arabian Peninsula. It contains alkaloids (good anesthetic and spasmolytic activity), saponins (strengthens the body's immune system, lowers the level of cholesterol in the body and reduces the risk of intestinal cancer) and tannins (produce anthelmintic activity). In addition to the content of minerals, such as zinc (related to the nutritional aspect, since zinc supplementation in diabetes mellitus has an antioxidant effect), magnesium (important for the proper functioning of every organ such as the heart, muscles and kidneys), iron (used in anemia , tuberculosis. and growth disorder), calcium and phosphorus (useful for the disorder of bones, teeth and ligaments). Moreover, it lowers blood pressure and immediate mortality. It has high anti-cancer, anti-bacterial, anti-diabetic, anti-inflammatory activity, preventing malnutrition with protein calories and iron calcium deficiency in the blood, as a result of the active substances it contains, such as: Patulitrin3, 5 , 6, 3, 4-pentamethoxy-7-hydroxy flavone, spicigerine, 3-benzyl-2-hydroxy-urs-12-en-28-oic acid, maslinic acid-3 glucoside, linoleic acid, triterpenoid glycoside.vitamin K1, n-octacosyl acetate, rhamnose, etc.

- Zingiber officinale Roscoe; Possesses numerous and strong pharmacological activities, including: antioxidant, anti-inflammatory, antimicrobial, anticarcinogenic, neuroprotective, cardiovascular protective, respiratory protective, antiobesity, antidiabetic, antinausea and antiemetic activities. It has the potential to prevent and manage several diseases, such as neurodegenerative diseases, cardiovascular diseases, obesity, diabetes mellitus, chemotherapy-induced nausea and emesis, and respiratory disorders. Zingiber is abundant in active compounds, such as phenolic compounds and terpenes. The phenolic compounds are mainly gingerols, shogaols and paradols. Gingerols are the main polyphenols, such as 6-gingerol, 8-gingerol and 10-gingerol. There are also many other phenolic compounds in ginger, such as quercetin, zingerone, gingerenone-A and 6-dehydrogingerdione. Additionally, there are several terpene compounds such as β-bisabolene, α-curcumene, zingiberene, α-farnesene and β-sesquiphellandrene. Apart from these, polysaccharides, lipids, organic acids and crude fibers are also present.

- Aeluropus Lagopoides; Is one of the typical halophyte plants that survive in extreme conditions. Medicinal halophytes are rich in bioactive secondary metabolites such as antioxidants, polyphenols and flavonoid compounds, along with an abundance of iron, copper and zinc as trace elements. These components show antimicrobial, antiviral, anticancer, anti-inflammatory, anti-oxidant, antidiabetic biological activity, are non-toxic to normal cell lines and have α-amylase inhibitory potential. Aeluropus lagopoides, a halophytic plant from the Poaceae family, is a productive plant that in Arab countries is used to heal severe wounds and relieve pain. The plant has potent cytotoxicity, antiproliferative, and anticancer activity of secondary metabolites against colon (HCT-116), breast (MCF-7), and liver (HepG2) cancer cell lines. Lagopoides hexane and ethyl acetate extracts have been considered as a candidate drug against various types of cancer.


Candisin - Prosopis Tea - Shqip

- Candisin - Prosopis Tea është një formulë bimore unike për luftimin e llojeve të ndryshme të kancerit, duke perfshirë: kancerin Tiroid, të Fytit, Ezofageal, të Lëkurës, të Kockave, Zemrës, Syve, Gojës, Kaposi Sarcoma, kanceret e gjëndrës së timusit (Thymoma dhe Thymic Carcinoma), Soft Tissue Sarcomas, kanceret e Fëmijërisë, si dhe lloje të tjera të rralla dhe të vështira të kancerit.

- Candisin - Prosopis Tea vepron në izolimin dhe asgjësimin e qelizave kancerore dhe në reduktimin e masave tumorale.

- Synon asgjësimin e qelizave kancerore dhe shpëton trupin nga qelizat e vdekura dhe toksinat.

- Shkakton vetëvrasje dhe vetëshpërthim të qelizave kancerore burimore.

- Stimulon dhe shton qelizat T për të luftuar më mirë qelizat kancerore.

- Stimulon sistemin nervor, atë të tretjes dhe të qarkullimit të gjakut, për të luftuar si një i tërë kundër sëmundjes dhe të gjithë faktorëve patogjenik.

- Pastrues dhe stimulues i mëlçisë, tret yndyrën, parandalon fryrjen dhe mbron mëlçinë nga dëmtimi i toksinave.

- Stimulon veshkat, lufton infeksionet në traktin urinar, ndihmon procesin e detoksifikimit.

- Zbut stomakun, lufton inflamacionin kronik, lehtëson procesin e tretjes.

Shënim!

- Candisin - Prosopis Tea dhe të gjitha produktet tona, nuk janë të fabrikuara apo komerciale, por ato përgatiten në mënyrë të posaçme direkt nga bimët e egra shkretinore të studiuara dhe të provuara me sukses në mijëra pacientë.

- Candisin - Prosopis Tea është krejtësisht i sigurt për të gjithë dhe nuk ka efekte anësore.

- NUK PËRMBAN: përbërës që rrjedhin nga organizma të modifikuar gjenetikisht (OMGJ), ngjyra artificiale, ëmbëlsues artificialë apo konservues artificialë.

- Përshkruhet përkrah ilaçeve të tjera të paketës së plotë për llojet e ndryshme të tumoreve.

- Produkti është në formë të kapsulave dhe merret 3 herë në ditë nga 1 kapsulë.

- Kapsulat tona janë Vegetariane, Hallall, 100% natyrale, që treten lehtësisht dhe ndihmojnë tretjen.

- Mund të merret përkrah kimioterapisë apo çdo lloj trajtimi tjetër konvencional apo natyral.


Përbërësit

Candisin - Prosopis Tea është një kombinim profesional i bimëve të egra shkretinore, ndër të cilat:

- Prosopis Cineraria; Një nga bimët shumë të vlerësuara në sistemin vendas të mjekësisë për shumë zona të thata shkretinore. Literatura e lashtë për Gjirin Arabik dhe shkretëtirën Indiane ilustron rëndësinë e bimës në trajtimin e sëmundjeve të ndryshme si kanceri, astma, dizenteria, leukoderma, lebra, dispepsia, dhimbja e veshit, inflamacioni, fruthi, diabeti, çrregullime të prostatës, sëmundjet e veshkave etj. Historikisht, kjo bimë ka tërhequr vëmendjen për përdorimet e saj të ndryshme, prandaj është konsideruar si Pema Kombëtare e Emirateve të Bashkuara Arabe në Gadishullin Arabik. Përmban alkaloide (aktivitet i mirë anestetik dhe spazmolitik), saponine (përforcon sistemin imunitar të trupit, ul nivelin e kolesterolit në trup dhe zvogëlon rrezikun e kancerit të zorrëve) dhe tanine (prodhojnë aktivitet antihelmintik). Përveç përmbajtjes së mineraleve, si zinku (që lidhet me aspektin ushqyes, pasi plotësimi i zinkut në diabetin mellitus ka efekt antioksidues), magnezi (i rëndësishëm për funksionimin e duhur të çdo organi si zemra, muskujt dhe veshkat), hekuri (përdoret në anemi, tuberkuloz. dhe çrregullimi i rritjes), kalciumi dhe fosfori (i dobishëm për çrregullimin e kockave, dhëmbëve dhe ligamenteve). Për më tepër, ul presionin e gjakut dhe vdekshmërinë e menjëhershme. Zotëron aktivitet të lartë anti-cancer, anti-bakterial, anti-diabetik, anti-inflamator, parandalues i kequshqyerjes me kalori proteinike dhe mungesë të kalciumit të hekurit në gjak, si rezultat i lëndëve aktive që përmban, të tilla si: Patulitrin3, 5, 6, 3, 4-pentamethoxy-7-hydroxy flavone, spicigerine, 3-benzyl-2-hydroxy-urs-12-en-28-oic acid, maslinic acid-3 glucoside, linoleic acid, triterpenoid glycoside.vitamin K1, n-octacosyl acetate, rhamnose, etj.

- Zingiber officinale Roscoe; Posedon aktivitete të shumta dhe të forta farmakologjike, duke përfshirë: aktivitete antioksiduese, anti-inflamatore, antimikrobike, antikancerogjene, neuroprotektive, mbrojtëse kardiovaskulare, mbrojtëse të frymëmarrjes, antitrashje, antidiabetike, antinauze dhe antiemetike. Posedon potencialin për të parandaluar dhe menaxhuar disa sëmundje, të tilla si sëmundjet neurodegjenerative, sëmundjet kardiovaskulare, obeziteti, diabeti mellitus, nauze dhe emezë e shkaktuar nga kimioterapia, dhe çrregullime të frymëmarrjes. Zingiber është i bollshëm në përbërës aktivë, të tillë si komponimet fenolike dhe terpene. Komponimet fenolike janë kryesisht gingerols, shogaols dhe paradols. Xhinxherolet janë polifenolet kryesore, të tilla si 6-gingerol, 8-gingerol dhe 10-gingerol. Ekzistojnë gjithashtu shumë komponime të tjera fenolike në xhenxhefil, të tilla si quercetin, zingerone, gingerenone-A dhe 6-dehydrogingerdione. Për më tepër, ka disa përbërës terpene si β-bisaboleni, α-kurkumeni, zingibereni, α-farneseni dhe β-sesquiphellandrene. Përveç këtyre, polisaharidet, lipidet, acidet organike dhe fibrat e papërpunuara janë gjithashtu të pranishme.

- Aeluropus Lagopoides; Është një nga bimët tipike halofite që mbijetojnë në kushte ekstreme. Halofitet mjekësore janë të pasura me metabolitë dytësorë bioaktivë si antioksidantë, polifenole dhe komponime flavonoide, bashkë me një bollëk hekuri, bakri dhe zinku si elementë gjurmë. Këta komponentë tregojnë aktivitet biologjik antimikrobik, antiviral, antikancerogjen, anti-inflamator, anti-oksidant, antidiabetik, që nuk janë toksikë për linjat qelizore normale dhe kanë potencial frenues të α-amilazës. Aeluropus lagopoides, një bimë halofite nga familja Poaceae, është një bimë produktive që në vendet arabe, përdoret për shërimin e plagëve të rënda dhe për të larguar dhimbjet. Bima ka aktivitet të fuqishëm citotoksiciteti, antiproliferativ dhe antikancerogjen të metabolitëve dytësorë kundër linjave qelizore të kancerit zorrës së trashë (HCT-116), gjirit (MCF-7), dhe mëlçisë (HepG2). Ekstraktet e heksanit të lagopoides dhe etilit acetat janë konsideruar si një ilaç kandidat kundër llojeve të ndryshme të kancerit.

Save this product for later