Brain Cancer

The Herbal Treatment for Brain Tumors consists of four herbal formulas (Celastrus, Argyeria, Jatamansi, Pro-Immune Herbs) studied and produced specifically for patients with different types of brain tumors, whether primary or secondary, primary or advanced with metastases, including: Glioblastoma, Astrocytoma, Pituitary adenoma, Acoustic neuroma, Meningioma, Oligodendroglioma, Haemangioblastoma, CNS lymphoma, Unspecified Glioma, etc.

Kura bimore për Tumoret e Trurit përbëhet nga katër formula bimore (Celastrus, Argyeria, Jatamansi, Pro-Immune Herbs) të studiuara dhe të prodhuara posaçërisht për pacientët me lloje të ndryshme të tumoreve të trurit, qofshin primar apo sekondar, fillestar apo të avancuar me metastaza, duke përfshirë: Glioblastoma, Astrocytoma, Pituitary adenoma, Acoustic neuroma, Meningioma, Oligodendroglioma, Haemangioblastoma, CNS lymphoma, Unspecified Glioma, etj.