Brain Cancer

The Herbal Cure for Brain Tumors consists of four herbal formulas studied and produced specifically for patients with different types of brain tumors, whether primary or secondary, primary or advanced with metastases, including: Glioblastoma, Astrocytoma, Pituitary adenoma, Acoustic neuroma, Meningioma, Oligodendroglioma, Haemangioblastoma, CNS lymphoma, Unspecified Glioma, etc.

Kura bimore për Tumoret e Trurit përbëhet nga katër formula bimore të studiuara dhe të prodhuara posaçërisht për pacientët me lloje të ndryshme të tumoreve të trurit, qofshin primar apo sekondar, fillestar apo të avancuar me metastaza, duke përfshirë: Glioblastoma, Astrocytoma, Pituitary adenoma, Acoustic neuroma, Meningioma, Oligodendroglioma, Haemangioblastoma, CNS lymphoma, Unspecified Glioma, etj.