Benghalensis - Kidneys

SKU 98289
€175
In stock
1
Product Details

Benghalensis - Kidneys


Benghalensis is one of the components of the herbal cure studied, tested successfully and specially produced for patients with various diseases of the kidneys and urinary tract, including: Renal Failure, Chronic kidney disease, Glomerulonephritis, Polycystic kidney disease, Urinary tract infections, Kidney stones, Kidney Infection (Pyelonephritis), Kidney Dysplasia, Renal artery stenosis, Renal tubular acidosis, Acquired cystic kidney disease, Lupus nephritis, Nephrotic syndrome, etc.

In addition to treating these problems naturally and without any harm or side effects, Benghalensis has many positive effects throughout the body, including:

- Has effects: Soothing, sedative, laxative, diuretic, antileprotic, antibacterial, antipyretic, antiedematic, antitoxic.

- Very effective for patients on dialysis, helping to get rid of it.

- Cleanses the blood of fats and toxins by excreting them through urination.

- Fights inflammation and lowers the temperature caused by inflammation.

- Calming, helps cure nervous system disorders.

- Diuretic, helps cleanse the kidneys and urinary system.

- Soothes joint pain and chest pain.

- Fights toxins in the liver and helps cure liver disorders.

- Helps to cure stomach disorders and facilitates digestion.

- Stimulates and strengthens the immune system.

- Strengthens the heart, relieves stress and stimulates blood circulation.

- Cleanses the kidneys and helps digest kidney stones.

- Helps cure headaches and migraines.

- Strengthens bones and prevents their weakening (osteoporosis) and deformation.

- Stimulates enzymes to repair damaged bones.

- Fights cholesterol and arteriosclerosis.

- Contains the rarest antioxidants that help balance blood sugar, improves insulin resistance, stimulates insulin secretion by the pancreas.

- Fights hypertension.

- Prevents premature aging.

Note!

- Benghalensis and all our products are not fabricated or commercial, but they are specially prepared directly from the wild plants studied mainly desert.

- Benghalensis is completely safe for everyone and has no side effects.

- No chemical preservatives, no artificial colors or added chemicals.

- Prescribed along with other complete package products.

- The product is in the form of capsules and is taken 3 times a day by 1 capsule.

- Our capsules are Vegetarian, Halal, 100% natural, easily digested and aid digestion.

Ingredients

Benghalensis is a professional combination of 16 wild desert plants, combined in the type and dose set professionally by professional herbalists.

None of the ingredients in this formula are treated with pesticides, herbicides, fungicides, synthetic fertilizers or "processing agents", which are found in conventional plants. Not only do you avoid these pests, but you are using wild plants, which generally produce their natural protectors against pests.

Plants in this formula have powerful effects, and this is one of the basic reasons why they have been used for thousands of years in ancient cultures. Modern research is now showing a more serious interest in these plants and their curative potential.

This professional combination with completely wild herbs contains a full spectrum infusion of the best that God has given us!


Benghalensis – Për Veshkat dhe Traktin Urinar - Shqip


Benghalensis është një nga përbërësit e kurës bimore të studiuar, të provuar me sukses dhe të prodhuar posaçërisht për pacientët me sëmundje të ndryshme të veshkave dhe traktit urinar, duke përfshirë: Renal Failure, Chronic kidney disease, Glomerulonephritis, Polycystic kidney disease, Urinary tract infections, Kidney stones, Kidney Infection (Pyelonephritis), Kidney Dysplasia, Renal artery stenosis, Renal tubular acidosis, Acquired cystic kidney disease, Lupus nephritis, Nephrotic syndrome, etj.

Përveç trajtimit të këtyre problemeve në mënyrë natyrale dhe pa asnjë lloj dëmtimi apo efekti anësor, Benghalensis ka shumë efekte pozitive në të gjithë trupin, duke përfshirë:

- Ka efekte: Zbutëse, qetësuese, laksative, diuretike, antileprotic, antibacterial, antipyretic, antiedematic, antitoxic.

- Shumë efektiv për pacientët që janë në dializë, duke ndihmuar që të shpëtojnë prej saj.

- Pastron gjakun nga yndyrat dhe helmet duke i nxjerrë nëpërmjet urinimit.

- Lufton inflamacionin dhe ul temperaturën e shkaktuar nga inflamacioni.

- Qetësuese, ndihmon në kurimin e çrregullimeve të sistemit nervor.

- Diuretike, ndihmon në pastrimin e veshkave dhe të sistemit urinar.

- Qetëson dhimbjet e kyçeve dhe dhimbjet e gjoksit.

- Lufton toksinat në mëlçi dhe ndihmon për kurimin e çrregullimeve në mëlçi.

- Ndihmon për kurimin e çrregullimeve në stomak dhe lehtëson tretjen.

- Stimulon dhe forcon sistemin imun.

- Forcon zemrën, largon stresin dhe nxit qarkullimin e gjakut.

- Pastron veshkat dhe ndihmon për tretjen e gurëve të veshkave.

- Ndihmon për kurimin e dhimbjes së kokës dhe migrenës.

- Forcon kockat dhe parandalon dobësimin (osteoporozën) dhe deformimin e tyre.

- Stimulon enzimat që të riparojnë kockat e dëmtuara.

- Lufton kolesterolin dhe arteriosklerozën.

- Përmban nga antioksidantët më të rralla që ndihmojnë për balancimin e sheqerit në gjak, përmirëson rezistencën e insulinës, nxit sekretimin e insulinës nga pankreasi.

- Lufton hipertensionin.

- Parandalon plakjen e parakohshme.

Shënim!

- Benghalensis dhe të gjitha produktet tona nuk janë të fabrikuara apo komerciale, por ato përgatiten në mënyrë të posaçme direkt nga bimët e egra të studiuara kryesisht shkretinore.

- Benghalensis është krejtësisht i sigurtë për të gjithë dhe nuk ka efekte anesore.

- Pa ruajtës kimik, pa ngjyrosës artificial apo lëndë kimike të shtuara.

- Përshkruhet përkrah ilaçeve të tjera të paketës së plotë.

- Produkti është në formë të kapsulave dhe merret 3 herë në ditë nga 1 kapsulë.

- Kapsulat tona janë Vegetariane, Hallall, 100% natyrale, që treten lehtësisht dhe ndihmojnë tretjen.

Përbërësit

Benghalensis është një kombinim profesional i 16 bimëve të egra shkretinore, të kombinuara në lloj dhe dozë të caktuar me profesionalizëm nga mjekë herbalistë profesional.

Asnjë nga përbërësit në këtë formulë nuk trajtohet me pesticide, herbicide, fungicide, plehra sintetike apo "agjentë përpunimi", të cilët gjenden në bimët konvencionale. Ju jo vetëm që i shmangni këto përbërës dëmtues, por jeni duke përdorur bimë të egra, të cilat në përgjithësi prodhojnë mbrojtësit e tyre natyralë kundër dëmtuesve.

Bimët në këtë formulë kanë efekte të fuqishme, dhe kjo është një nga arsyet themelore përse ato janë përdorur për mijëra vjet në kulturat e lashta. Hulumtimi modern tani është duke treguar një interesim më serioz në këto bimë dhe potencialin e tyre kurativ.

Ky kombinim profesional me bimë tërësisht të egra përmban një infuzion me spektër të plotë të më së mirës që Zoti na ka dhuruar!

Save this product for later