Balanites – Liver & Hepatitis

SKU 00012
€200
In stock
1
Product Details

Balanites – Liver & Hepatitis


Balanites is one of the components of the herbal cure studied, tested successfully and specially produced for patients with Hepatitis, Cirrhosis, and other Liver disorders, including: Acute Hepatitis B and Chronic Hepatitis B (HBV) - with all subtypes and genotypes; Acute Hepatitis C and Chronic Hepatitis C (HCV) - with all genotypes and subtypes; Hepatic cirrhosis and liver cirrhosis of any cause; Liver Fat and Liver Enlargement, as well as other liver disorders.

In addition to treating these problems naturally and without any harm or side effects, Balanites has many positive effects throughout the body, including:

- Helps treat liver disorders and damage, such as fibrosis and cirrhosis.

- Antioxidant to remove toxins from the liver.

- Activates and promotes the discharge of jaundice.

- Cleanses the blood and fights Anemia and Diabetes.

- Helps in the treatment of diseases of the spleen and stimulates its functions, thus affecting the increase of immunity.

- Helps treat mental disorders and hysterical state.

- Treats intestinal disorders, facilitates digestion, fights ulcers and intestinal mucosa, kills worms, parasites and bacteria in the intestine.

- Soothes stomach and abdominal pain.

- Fights Candidan and Herpes virus.

- Helps cure rheumatic diseases.

- Fights cholesterol and stops blood clots.

- Fights anorexia and general weakness.

- Prevents the formation of cancer cells.

Note!

- Balanites and all our products are not fabricated or commercial, but they are specially prepared directly from the wild plants studied mainly desert.

- Balanites is completely safe for everyone and has no side effects.

- No chemical preservatives, no artificial colors or added chemicals.

- Prescribed along with other complete package products.

- The product is in the form of capsules and is taken 3 times a day by 1 capsule.

- Our capsules are Vegetarian, Halal, 100% natural, easily digested and aid digestion.

Ingredients

Balanites is a professional combination of 16 wild desert plants, combined in the type and dose set professionally by professional herbalists.

None of the ingredients in this formula are treated with pesticides, herbicides, fungicides, synthetic fertilizers or "processing agents", which are found in conventional plants. Not only do you avoid these pests, but you are using wild plants, which generally produce their natural protectors against pests.

Plants in this formula have powerful effects, and this is one of the basic reasons why they have been used for thousands of years in ancient cultures. Modern research is now showing a more serious interest in these plants and their curative potential.

This professional combination with completely wild herbs contains a full spectrum infusion of the best that God has given us!


Balanites – Për Mëlçinë dhe Hepatitin - Shqip


Balanites është një nga përbërësit e kurës bimore të studiuar, të provuar me sukses dhe të prodhuar posaçërisht për pacientët me Hepatit dhe Cirrozë, dhe kushte të tjera të mëlçisë, duke përfshirë: Hepatiti B Akut dhe Hepatiti B Kronik (HBV) - me të gjitha nëntipet dhe gjenotipet; Hepatiti C Akut dhe Hepatiti C Kronik (HCV) – me të gjitha gjenotipet dhe nëntipet; Cirroza hepatike dhe cirroza e mëlçisë së çdo lloj shkaku; Dhjamosja e Mëlçisë dhe Zmadhimi i Mëlçisë, si dhe çrregullime të tjera të mëlçisë.

Përveç trajtimit të këtyre problemeve në mënyrë natyrale dhe pa asnjë lloj dëmtimi apo efekti anësor, Balanites ka shumë efekte pozitive në të gjithë trupin, duke përfshirë:

- Ndihmon në trajtimin e çrregullimeve te mëlçisë dhe dëmtimeve të saj, si fibroza dhe cirroza.

- Antioksid për nxjerrjen e helmeve nga mëlçia.

- Aktivizon dhe nxit zbrazjen e verdhëzës.

- Pastron gjakun dhe lufton Aneminë dhe Diabetin.

- Ndihmon në trajtimin e sëmundjeve të shpretkës dhe stimulon funksionet e saj, duke ndikuar kështu në rritjen e imunitetit.

- Ndihmon në trajtimin e çrregullimeve psikike dhe gjëndjes histerike.

- Trajton çrregullimet në zorrë, lehtëson tretjen, lufton ulçërat dhe mukozën e zorrëve, vret krimbat, parazitët dhe bakteret në zorrë.

- Qetëson dhimbjet e stomakut dhe barkut.

- Lufton Candidan dhe virusin Herpes.

- Ndihmon në kurimin e sëmundjeve reumatike.

- Lufton kolesterolin dhe ndalon mpiksjen e gjakut.

- Lufton anoreksinë dhe dobësinë e përgjithshme.

- Parandalon formimin e qelizave kancerore.

Shënim!

- Balanites dhe të gjitha produktet tona nuk janë të fabrikuara apo komerciale, por ato përgatiten në mënyrë të posaçme direkt nga bimët e egra të studiuara kryesisht shkretinore.

- Balanites është krejtësisht i sigurtë për të gjithë dhe nuk ka efekte anesore.

- Pa ruajtës kimik, pa ngjyrosës artificial apo lëndë kimike të shtuara.

- Përshkruhet përkrah ilaçeve të tjera të paketës së plotë.

- Produkti është në formë të kapsulave dhe merret 3 herë në ditë nga 1 kapsulë.

- Kapsulat tona janë Vegetariane, Hallall, 100% natyrale, që treten lehtësisht dhe ndihmojnë tretjen.

Përbërësit

Balanites është një kombinim profesional i 16 bimëve të egra shkretinore, të kombinuara në lloj dhe dozë të caktuar me profesionalizëm nga mjekë herbalistë profesional.

Asnjë nga përbërësit në këtë formulë nuk trajtohet me pesticide, herbicide, fungicide, plehra sintetike apo "agjentë përpunimi", të cilët gjenden në bimët konvencionale. Ju jo vetëm që i shmangni këto përbërës dëmtues, por jeni duke përdorur bimë të egra, të cilat në përgjithësi prodhojnë mbrojtësit e tyre natyralë kundër dëmtuesve.

Bimët në këtë formulë kanë efekte të fuqishme, dhe kjo është një nga arsyet themelore përse ato janë përdorur për mijëra vjet në kulturat e lashta. Hulumtimi modern tani është duke treguar një interesim më serioz në këto bimë dhe potencialin e tyre kurativ.

Ky kombinim profesional me bimë tërësisht të egra përmban një infuzion me spektër të plotë të më së mirës që Zoti na ka dhuruar!

Save this product for later