Atavar - For Her

SKU 98366
€200
In stock
1
Product Details

Atavar - For Her


Atavar is one of the components of the herbal cure studied, tested and produced especially for female sexual health and infertility problems, including: Ovulation Disorders (Polycystic Ovary Syndrome, Hypothalamic Dysfunction, Premature Ovarian Failure, Prola e ovary numerous); Damage to the fallopian tubes - tubal infertility; Endometriosis; Causes of the uterus or cervix - Benign polyps or tumors (fibroids or fibroids); unexplained infertility, etc.
- Sexual stimulants.
- Develops hormones in the reproductive system.
- Stimulates breast milk and activates the uterus.
- Calming, relieves stress and anxiety.
- Treats women's disorders such as: fibroids, fallopian tube blockage, ovarian cysts.
- Works as a regulator of the menstrual cycle.
- Cleanses the body of excess fluid.
- Helps digestion and relieves constipation.
- Tonic and general activator of the body.
Note!
- Atavar and all our products are not fabricated or commercial, but they are specially prepared directly from wild desert plants.
- Atavar is completely safe for everyone and has no side effects.
- No chemical preservatives, no artificial colors or added chemicals.
- Prescribed along with other medicines of the complete package.
- The product is in the form of capsules and is taken 3 times a day by 1 capsule.
- Our capsules are Vegetarian, Halal, 100% natural, easily digested and aid digestion.
Ingredients
Atavar is a professional combination of wild desert plants.

This professional combination with completely wild herbs contains a full spectrum infusion of the best that God has given us!

Atavar - Për Femrat


Atavar është një nga përbërësit e kurës bimore të studiuar, të provuar dhe të prodhuar posaçërisht për shëndetin seksual të femrave dhe problemet e infertilitetit, duke përfshirë: Çrregullimet e Ovulacionit (Sindromi i vezoreve policistike, mosfunksioni hipotalamik, Dështimi i parakohshëm i vezoreve, Prolaktina e shumtë); Dëmtimi në tubat fallopian - tubal infertility; Endometriosis; Shkaqet e uterusit apo qafës së mitrës - Polipet apo tumoret beninje (fibroidet apo miomat); inferliteti i pashpjegueshëm, etj.

- Nxitës seksual.

- Zhvillon hormonet në sistemin riprodhues.

- Nxit qumështin e gjirit dhe aktivizon mitrën.

- Qetësues, largon stresin dhe ankthin.

- Trajton çrregullimet e grave si: miomat, bllokimin e tubave fallopia, cistet ovariane.

- Punon si rregullator i ciklit menstrual.

- Pastron trupin nga lëngjet e tepërta.

- Ndihmon tretjen dhe largon kapsllëkun.

- Tonik dhe aktivizues i përgjithshëm i trupit.

Shënim!

- Atavar dhe të gjitha produktet tona nuk janë të fabrikuara apo komerciale, por ato përgatiten në mënyrë të posaçme direkt nga bimët e egra shkretinore.

- Atavar është krejtësisht i sigurt për të gjithë dhe nuk ka efekte anësore.

- Pa ruajtës kimik, pa ngjyrosës artificial apo lëndë kimike të shtuara.

- Përshkruhet përkrah ilaçeve të tjera të paketës së plotë.

- Produkti është në formë të kapsulave dhe merret 3 herë në ditë nga 1 kapsulë.

- Kapsulat tona janë Vegetariane, Hallall, 100% natyrale, që treten lehtësisht dhe ndihmojnë tretjen.

Përbërësit

Atavar është një kombinim profesional i bimëve të egra shkretinore.

Ky kombinim profesional me bimë tërësisht të egra përmban një infuzion me spektër të plotë të më së mirës që Zoti na ka dhuruar!

Save this product for later