Astragalus

SKU 00188
€225
In stock
1
Product Details

Astragalus - For Genetic Diseases


Astragalus is one of the components of the cure from wild desert plants, specially produced for patients with various types of genetic and neurodegenerative diseases, including all diseases of the following categories:
• Genetic diseases of a single gene (autosomal)
• Multifactorial genetic diseases
• Genetic diseases of chromosome abnormalities
• Mitochondrial genetic diseases Among them: ALS (Amyotrophic Lateral Sclerosis), Cystic Fibrosis, Sickle Cell Anemia, Spinal Muscular Atrophy (SMA), Marfan Syndrome, Duchenne Muscular Dystrophy, Huntington's Disease, Polycystic Kidney Diseases Types 1 and 2, Neurofibroma 1, Neurofibroma , Fanconi Anemia, Tuberous Sclerosis, Down Syndrome, Inherited Optical Atrophy, Barth Syndrome, Lack of co-enzyme Q10, Myoclonic epilepsy with shredded red fiber (MERRF), etc.
Astragalus also has many positive effects on the body, including:
• Slows down the aging of immune cells.
• Strengthens the immune system.
• Helps cure autoimmune diseases.
• Makes immune cells fight foreign bodies instantly.
• Strengthens the heart and prevents its diseases.
• Protects the nervous system and prevents strokes.
• Fights tumor cells and stops their development.
• Improves blood circulation, eliminates liver debris, regenerates damaged tissues.
• Helps cure allergies.
• Prevents stress and anxiety.
• Works as a shield for the body from viruses and tumor cells.
• Lowers high blood sugar and helps cure type 2 diabetes.
• Astragalus helps reduce the side effects of chemical therapies.
Note!
- Our products are not fabricated or commercial, but they are specially prepared for each patient, directly from the wild plants of the desert.
- Astragalus is completely safe for everyone and has no side effects.
- 100% with desert plants, without chemical preservatives, without artificial colors and without chemical additives.
- Taken together with other products of the complete package for the fight against genetic diseases.
- The product is in the form of capsules and is taken 3 times a day by 1 capsule.
- Our capsules are Vegetarian, Halal, 100% natural, without animal content.
Ingredients
Astragalus is a professional combination of wild desert plants, combined in the type and dose determined professionally by professional herbalists. This professional combination with completely wild herbs contains a full spectrum infusion of the best that God has given us!

Astragalus – Për Sëmundjet Gjenetike - Shqip

Astragalus është një nga përbërësit e kurës me bimë të egra të shkretëtrirës, të prodhuar posaçërisht për pacientët me lloje të ndryshme të sëmundjeve gjenetike dhe neurodegjenerative, duke përfshirë të gjitha sëmundjet e kategorive të mëposhtme:
· Sëmundjet gjenetike të një gjeni të vetëm (autosomale)
· Sëmundjet gjenetike shumëfaktoriale
· Sëmundjet gjenetike të anomalive të kromozomeve
· Sëmundjet gjenetike mitokondriale, ndër të cilat: ALS (Skleroza Laterale Amiotrofike), Fibroza cistike, Anemia e qelizës drapër, Spinal muscular atrophy (SMA), Sindromi Marfan, Distrofia muskulare Duchenne, Sëmundja Huntington, Sëmundjet polikistike të veshkave llojet 1 dhe 2, Neurofibromatoza e tipit 1, Galaktozemia, Anemia Fanconi, Skleroza tuberose, Sindromi Down, Atrofia optike e trashëguar, Sindromi Barth, Mungesa e ko-enzimës Q10, Epilepsia mioklonike me fibra të kuqe të copëtuara (MERRF), etj.
Astragalus ka gjithashtu shumë efekte pozitive në organizëm, ndër të cilat:
· Ngadalëson plakjen e qelizave imune.
· Forcon sistemin imunitar.
· Ndihmon për kurimin e sëmundjeve autoimune.
· I bën qelizat imune të luftojnë në mënyrë të menjëhershme trupat e huaj.
· Forcon zemrën dhe parandalon sëmundjet e saj.
· Mbron sistemin nervor dhe parandalon goditjet në tru.
· Lufton qelizat tumorale dhe ndalon zhvillimin e tyre.
· Përmirëson qarkullimin e gjakut, eliminon mbetjet e mëlçisë, rinovon indet e dëmtuara.
· Ndihmon për kurimin e alergjive.
· Parandalon stresin dhe ankthin.
· Punon si mburojë për trupin nga viruset dhe qelizat tumorale.
· Ul nivelin e lartë të sheqerit dhe ndihmon për kurimin e Diabetit tipi 2.
· Astragalus ndihmon për uljen e efekteve anësore të terapive kimike.
Shënim!
- Produktet tona nuk janë të fabrikuara apo komerciale, por ato përgatiten në mënyrë të posaçme për çdo pacient, direkt nga bimët e egra të shkretëtirës.
- Astragalus është krejtësisht i sigurt për të gjithë dhe nuk ka efekte anësore.
- 100% me bimë shkretinore, pa ruajtës kimik, pa ngjyrosës artificial dhe pa shtesa kimike.
- Merret së bashku me ilacet e tjera të paketës së plotë për luftimin e sëmundjeve gjenetike.
- Produkti është në formë të kapsulave dhe merret 3 herë në ditë nga 1 kapsulë.
- Kapsulat tona janë Vegetariane, Hallall, 100% natyrale, pa përmbajtje shtazore.
Përbërësit

Astragalus është një kombinim profesional i bimëve të egra shkretinore, të kombinuara në lloj dhe dozë të caktuar me profesionalizëm nga mjekë herbalistë profesional. Ky kombinim profesional me bimë tërësisht të egra përmban një infuzion me spektër të plotë të më së mirës që Zoti na ka dhuruar!

Save this product for later