Astragalus

SKU 00188
€275
In stock
1
Product Details

Astragalus - For Genetic Diseases


Astragalus is one of the ingredients of Wild Desert Herb Cure, specially formulated to help patients with various types of genetic and neurodegenerative diseases, including:

 • Genetic diseases of a single gene (autosomal)
 • Multifactorial genetic diseases
 • Genetic diseases of chromosome abnormalities
 • Mitochondrial genetic diseases, among which: ALS (Amyotrophic Lateral Sclerosis), Cystic fibrosis, Sickle cell anemia, Spinal muscular atrophy (SMA), Marfan syndrome, Duchenne muscular dystrophy, Huntington's disease, Polycystic kidney diseases types 1 and 2, Neurofibromatosis type 1, Galactosemia, Fanconi anemia, Tuberous sclerosis, Down syndrome, Hereditary optic atrophy, Barth syndrome, Co-enzyme Q10 deficiency, Myoclonic epilepsy with fragmented red fibers (MERRF), etc.

Astragalus has many positive effects on the body, including:

 • Strengthens the immune system.
 • Stimulates immune cells to immediately fight foreign bodies.
 • Strengthens the heart and prevents its diseases.
 • Protects the nervous system and prevents strokes.
 • Fights tumor cells and prevents their development.
 • Improves blood circulation, eliminates liver waste, renews damaged tissues.
 • Prevents stress and anxiety.
 • Reduces high sugar levels and helps to cure Type 2 Diabetes.
 • Astragalus helps to reduce the side effects of chemical therapies.

Note!

- Our products are not manufactured or commercial, but they are specially prepared for each patient, directly from wild plants of the desert.

- Astragalus is completely safe for everyone and has no side effects.

- DOES NOT CONTAIN: ingredients derived from genetically modified organisms (GMO), artificial colors, artificial sweeteners or artificial preservatives.

- It is taken together with other drugs of the complete package to fight genetic diseases.

- The product is in the form of capsules and is taken 3 times a day from 1 capsule.

- The capsules are Vegetarian, Halal, 100% natural, without animal content.

Ingredients

Astragalus is a professional combination of wild desert plants.


Astragalus – Për Sëmundjet Gjenetike - Shqip


Astragalus është një nga përbërësit e kurës me bimë të egra të shkretëtrirës, të prodhuar posaçërisht për të ndihmuar pacientët me lloje të ndryshme të sëmundjeve gjenetike dhe neurodegjenerative, duke përfshirë:

Sëmundjet gjenetike të një gjeni të vetëm (autosomale)

Sëmundjet gjenetike shumëfaktoriale

Sëmundjet gjenetike të anomalive të kromozomeve

Sëmundjet gjenetike mitokondriale, ndër të cilat: ALS (Skleroza Laterale Amiotrofike), Fibroza cistike, Anemia e qelizës drapër, Spinal muscular atrophy (SMA), Sindromi Marfan, Distrofia muskulare Duchenne, Sëmundja Huntington, Sëmundjet polikistike të veshkave llojet 1 dhe 2, Neurofibromatoza e tipit 1, Galaktozemia, Anemia Fanconi, Skleroza tuberose, Sindromi Down, Atrofia optike e trashëguar, Sindromi Barth, Mungesa e ko-enzimës Q10, Epilepsia mioklonike me fibra të kuqe të copëtuara (MERRF), etj.

Astragalus ka shumë efekte pozitive në organizëm, ndër të cilat:

Forcon sistemin imunitar.

Stimulon qelizat imune të luftojnë në mënyrë të menjëhershme trupat e huaj.

Forcon zemrën dhe parandalon sëmundjet e saj.

Mbron sistemin nervor dhe parandalon goditjet në tru.

Lufton qelizat tumorale dhe vepron në parandalimin e zhvillimit të tyre.

Përmirëson qarkullimin e gjakut, eliminon mbetjet e mëlçisë, rinovon indet e dëmtuara.

Parandalon stresin dhe ankthin.

Ul nivelin e lartë të sheqerit dhe ndihmon për kurimin e Diabetit tipi 2.

Astragalus ndihmon për uljen e efekteve anësore të terapive kimike.

Shënim!

- Produktet tona nuk janë të fabrikuara apo komerciale, por ato përgatiten në mënyrë të posaçme për çdo pacient, direkt nga bimët e egra të shkretëtirës.

- Astragalus është krejtësisht i sigurt për të gjithë dhe nuk ka efekte anësore.

- NUK PËRMBAN: përbërës që rrjedhin nga organizma të modifikuar gjenetikisht (OMGJ), ngjyra artificiale, ëmbëlsues artificialë apo konservues artificialë.

- Merret së bashku me ilacet e tjera të paketës së plotë për luftimin e sëmundjeve gjenetike.

- Produkti është në formë të kapsulave dhe merret 3 herë në ditë nga 1 kapsulë.

- Kapsulat janë Vegetariane, Hallall, 100% natyrale, pa përmbajtje shtazore.

Përbërësit

Astragalus është një kombinim profesional i bimëve të egra shkretinore.

Save this product for later