Assafoetida - Liver & Hepatitis

SKU 00013
€200
In stock
1
Product Details

Assafoetida – Liver & Hepatitis


Assafoetida is one of the components of the herbal cure studied, tested successfully and specially produced for patients with Hepatitis, Cirrhosis, and other Liver disorders, including: Acute Hepatitis B and Chronic Hepatitis B (HBV) - with all subtypes and genotypes; Acute Hepatitis C and Chronic Hepatitis C (HCV) - with all genotypes and subtypes; Hepatic cirrhosis and liver cirrhosis of any cause; Liver Fat and Liver Enlargement, as well as other liver disorders.

In addition to treating these problems naturally and without any harm or side effects, Assafoetida has many positive effects throughout the body, including:

- Strengthens the immune system and prevents diseases.

- Disintegrates tumors and fights free radicals.

- Helps cure liver damaged by alcohol.

- Helps cure pituitary gland.

- Blocks the entry of toxins into the body.

- Breaks down the H1N1 virus.

- Prevents and fights tumors of the liver, prostate, stomach, and intestines.

- Removes liver toxins, cures jaundice and spleen.

- Helps cure Asthma, fights the flu, dissolves phlegm, bronchitis and cough.

- Helps cure infected tonsils.

- Stimulates blood circulation, breaks down skin cancer and warts.

- Shines the whites of the eyes, removes the veil and cures ear infections.

- Increases sexual potency.

- Facilitates digestion and kills intestinal worms.

- Normalizes the amount of sugar and fat in the blood.

- Helps secrete sweat from the body.

- Helps with back pain, paralysis and sciatica.

- Treats gout and rheumatic diseases.

- Helps cure hysteria.

- Prevents the formation of gallstones.

- Treats some cases of psychological depression, removes stress and fear, fights neurological diseases.

- Increases the energy of the body and strengthens the senses of hearing, sight, taste, touch, etc.

Note!

- Assafoetida and all our products are not fabricated or commercial, but they are specially prepared directly from the wild plants studied mainly desert.

- Assafoetida is completely safe for everyone and has no side effects.

- No chemical preservatives, no artificial colors or added chemicals.

- Prescribed along with other complete package products.

- The product is in the form of capsules and is taken 3 times a day by 1 capsule.

- Our capsules are Vegetarian, Halal, 100% natural, easily digested and aid digestion.

Ingredients

Assafoetida is a professional combination of 14 wild desert plants, combined in the type and dose set professionally by professional herbalists.

None of the ingredients in this formula are treated with pesticides, herbicides, fungicides, synthetic fertilizers or "processing agents", which are found in conventional plants. Not only do you avoid these pests, but you are using wild plants, which generally produce their natural protectors against pests.

Plants in this formula have powerful effects, and this is one of the basic reasons why they have been used for thousands of years in ancient cultures. Modern research is now showing a more serious interest in these plants and their curative potential.

This professional combination with completely wild herbs contains a full spectrum infusion of the best that God has given us!


Assafoetida – Për Mëlçinë dhe Hepatitin - Shqip


Assafoetida është një nga përbërësit e kurës bimore të studiuar, të provuar me sukses dhe të prodhuar posaçërisht për pacientët me Hepatit dhe Cirrozë, dhe kushte të tjera të mëlçisë, duke përfshirë: Hepatiti B Akut dhe Hepatiti B Kronik (HBV) - me të gjitha nëntipet dhe gjenotipet; Hepatiti C Akut dhe Hepatiti C Kronik (HCV) – me të gjitha gjenotipet dhe nëntipet; Cirroza hepatike dhe cirroza e mëlçisë së çdo lloj shkaku; Dhjamosja e Mëlçisë dhe Zmadhimi i Mëlçisë, si dhe çrregullime të tjera të mëlçisë.

Përveç trajtimit të këtyre problemeve në mënyrë natyrale dhe pa asnjë lloj dëmtimi apo efekti anësor, Assafoetida ka shumë efekte pozitive në të gjithë trupin, duke përfshirë:

- Forcon sistemin imun dhe parandalon sëmundjet.

- Shpërbën tumoret dhe lufton radikalet e lira.

- Ndihmon ne kurimin e mëlçisë se dëmtuar nga alkooli.

- Ndihmon ne kurimin e Hipofizisë.

- Bllokon hyrjen e toksinave në trup.

- Shpërbën virusin H1N1.

- Parandalon dhe lufton tumoret e mëlçisë, prostatës, stomakut, dhe zorrëve.

- Largon helmet e mëlçisë, kuron verdhëzën dhe shpretkën.

- Ndihmon në kurimin e Astmës, lufton gripin, shpërbën gëlbazën, bronkitin dhe kollën.

- Ndihmon në kurimin e bajameve të infektuara.

- Nxit qarkullimin e gjakut, shpërbën kancerin e lëkurës dhe lythat.

- Shkëlqen të bardhën e syrit, largon perden dhe kuron infeksionet e veshëve.

- Rrit fuqinë seksuale.

- Lehtëson tretjen dhe vret krimbat e zorrëve.

- Normalizon sasinë e sheqerit dhe yndyrës në gjak.

- Ndihmon sekretimin e djersës nga trupi.

- Ndihmon me dhimbjet e shpinës, paralizën dhe dhimbjet e nervit shiatik.

- Trajton përdhesin dhe sëmundjet reumatike.

- Ndihmon në kurimin e histerisë.

- Parandalon formimin e gurëve të tëmthit.

- Trajton disa raste të depresionit psikologjik, largon stresin dhe frikën, lufton sëmundjet neurologjike.

- Shton energjinë e trupit dhe forcon shqisat e dëgjimit, shikimit, shijes, prekjes, etj.

Shënim!

- Assafoetida dhe të gjitha produktet tona nuk janë të fabrikuara apo komerciale, por ato përgatiten në mënyrë të posaçme direkt nga bimët e egra të studiuara kryesisht shkretinore.

- Assafoetida është krejtësisht i sigurtë për të gjithë dhe nuk ka efekte anesore.

- Pa ruajtës kimik, pa ngjyrosës artificial apo lëndë kimike të shtuara.

- Përshkruhet përkrah ilaçeve të tjera të paketës së plotë.

- Produkti është në formë të kapsulave dhe merret 3 herë në ditë nga 1 kapsulë.

- Kapsulat tona janë Vegetariane, Hallall, 100% natyrale, që treten lehtësisht dhe ndihmojnë tretjen.

Përbërësit

Assafoetida është një kombinim profesional i 14 bimëve të egra shkretinore, të kombinuara në lloj dhe dozë të caktuar me profesionalizëm nga mjekë herbalistë profesional.

Asnjë nga përbërësit në këtë formulë nuk trajtohet me pesticide, herbicide, fungicide, plehra sintetike apo "agjentë përpunimi", të cilët gjenden në bimët konvencionale. Ju jo vetëm që i shmangni këto përbërës dëmtues, por jeni duke përdorur bimë të egra, të cilat në përgjithësi prodhojnë mbrojtësit e tyre natyralë kundër dëmtuesve.

Bimët në këtë formulë kanë efekte të fuqishme, dhe kjo është një nga arsyet themelore përse ato janë përdorur për mijëra vjet në kulturat e lashta. Hulumtimi modern tani është duke treguar një interesim më serioz në këto bimë dhe potencialin e tyre kurativ.

Ky kombinim profesional me bimë tërësisht të egra përmban një infuzion me spektër të plotë të më së mirës që Zoti na ka dhuruar!

Save this product for later