Argyreia - Brain

SKU 98242
€300
In stock
1
Product Details

Argyreia - For Brain Tumors


- Argyreia is an herbal formula specially studied and produced for patients with different types of brain tumors, whether primary or secondary, including: Glioblastoma, Astrocytoma, Pituitary adenoma, Acoustic neuroma, Meningioma, Oligodendroglioma, Haemangioblastoma, CNS lymphoma, Unspecified Glioma, etc.

In addition to fighting cancer cells naturally and without any damage or side effects, Argyreia has many other positive effects on the body, with the wish of Allah, including:

- It is scientifically proven that helps stimulate the entire nervous system and fight infections in it.

- Improves intellect and strengthens memory.

- The ingredients of the product have proven the ability to selectively eradicate cancer cells.

- Fights free radicals and prevents the spread of cancer cells.

- Fights cancer cells quickly and reduces cell damage.

- Prevents hardening of the liver and spleen.

- Helps damaged cells recover, dissolves fats, cleanses acids and prevents edema.

- Prevents the formation of cancer cells in the blood and tissues.

- Fights infections and helps to quickly heal wounds, fights radicals that lead to skin aging.

- Contains antibacterial, antifungal substances, fights inflammation and suppresses tumor masses.

- Prevents internal bleeding and cures chronic ulcers and wounds.

- Normalizes blood pressure, prevents dizziness and increases balance.

- Also helps with bronchitis, nerve weakness, cerebral disorders, arthritis and leucorrhoea.

Note!

- Argyreia and all our products are not fabricated or commercial, but they are specially prepared directly from wild plants studied mainly in the desert.

- Argyreia is completely safe for everyone and has no side effects.

- No chemical preservatives, no artificial colors or added chemicals.

- Prescribed alongside other complete package medicines.

- The product is in the form of capsules and is taken 3 times a day by 1 capsule.

Ingredients

Argyreia is a professional combination of wild desert plants, combined in the type and dose determined professionally direct from wild desert herbs.

Plants in this formula have powerful effects, and this is one of the basic reasons why they have been used for thousands of years in ancient cultures. Modern research is now showing a more serious interest in these plants and their curative potential.

This professional combination with completely wild plants contains a full spectrum infusion of the best that God has given us!


Argyreia - Për Tumoret e Trurit - Shqip


- Argyreia është një formulë bimore e studiuar dhe e prodhuar posaçërisht për pacientët me lloje të ndryshme të tumoreve të trurit, qofshin primar apo sekondar, duke përfshirë: Glioblastoma, Astrocytoma, Pituitary adenoma, Acoustic neuroma, Meningioma, Oligodendroglioma, Haemangioblastoma, CNS lymphoma, Unspecified Glioma, etj.

Përveç luftimit të qelizave kancerore në mënyrë natyrale dhe pa asnjë lloj dëmtimi apo efekti anësor, Argyreia ka shumë efekte të tjera pozitive në organizëm, me vullnetin e Zotit, duke përfshirë:

- Është i provuar shkencërisht që ndihmon në stimulimin e të gjithë sistemit nervor dhe luftimin e infeksioneve në të.

- Përmirëson intelektin dhe forcon kujtesën.

- Përbërësit e produktit kanë provuar aftësinë e asgjësimit seleksionues të qelizave kancerore.

- Lufton radikalet e lira dhe parandalon përhapjen e qelizave kancerore.

- Lufton në mënyrë të shpejtë qelizat kancerore dhe redukton dëmtimin qelizor.

- Parandalon ngurtësimin e mëlçisë dhe të shpretkës.

- Ndihmon qelizat e dëmtuara të rimarrin veten, tret yndyrat, pastron acidet dhe parandalon edemën.

- Parandalon formimin e qelizave kancerore në gjak dhe në inde.

- Lufton infeksionet dhe ndihmon në kurimin e shpejtë të plagëve, lufton radikalët që çojnë në plakje të lëkurës.

- Përmban lëndë antibakteriale, antifungale, lufton inflamacionin dhe shtyp masat tumorale.

- Parandalon gjakderdhjen e brendshme dhe kuron ulçërat kronike dhe plagët.

- Normalizon presionin e gjakut, parandalon marramendjen dhe rrit ekuilibrin.

- Ndihmon gjithashtu për bronkitin, dobësinë nervore, çrregullimet cerebrale, artritin dhe leucorrhoea.

Shënim!

- Argyreia dhe të gjitha produktet tona nuk janë të fabrikuara apo komerciale, por ato përgatiten në mënyrë tradicionale direkt nga bimët e egra shkretinore.

- Argyreia është krejtësisht i sigurtë për të gjithë dhe nuk ka efekte anesore.

- Pa ruajtës kimik, pa ngjyrosës artificial apo lëndë kimike të shtuara.

- Përshkruhet përkrah ilaçeve të tjera të paketës së plotë.

- Produkti është në formë të kapsulave dhe merret 3 herë në ditë nga 1 kapsulë.

Përbërësit

Argyreia është një kombinim profesional i bimëve të egra shkretinore, të kombinuara në lloj dhe dozë të caktuar me profesionalizëm nga mjekë herbalistë profesional.

Bimët në këtë formulë kanë efekte të fuqishme, dhe kjo është një nga arsyet themelore përse ato janë përdorur për mijëra vjet në kulturat e lashta. Hulumtimi modern tani është duke treguar një interesim më serioz në këto bimë dhe potencialin e tyre kurativ.

Ky kombinim profesional me bimë tërësisht të egra përmban një infuzion me spektër të plotë të më së mirës që Zoti na ka dhuruar!


Save this product for later