Argyreia - Brain

SKU 98242
€275
In stock
1
Product Details
Capsules per Box: 90 (30-Day Supply)

Argyreia - For Brain Tumors


- Argyreia is a herbal formula studied and produced specially for patients with various types of brain tumors.

Argyreia has many positive effects on the patient's organism, including:

- Helps stimulate the entire nervous system and fight infections in it.

- Improves intellect and strengthens memory.

- The ingredients of the product have proven the ability of selective annihilation of cancer cells.

- Fights free radicals and prevents the spread of cancer cells.

- Quickly fights cancer cells and reduces cellular damage.

- Prevents hardening of the liver and spleen.

- Contains antibacterial, antifungal substances, fights inflammation and suppresses tumor masses.

- Prevents internal bleeding.

- Normalizes blood pressure, prevents dizziness and increases balance.

- Also helpful for bronchitis, nervous weakness, cerebral disorders, arthritis and leucorrhoea.

Note!

- Argyreia and all our products are not manufactured or commercial, but they are traditionally prepared directly from wild desert plants.

- Argyreia is completely safe and has no side effects.

- DOES NOT CONTAIN: ingredients derived from genetically modified organisms (GMO), artificial colors, artificial sweeteners or artificial preservatives.

- It is prescribed alongside other medicines of the complete package.

- The product is in the form of capsules and is taken 3 times a day from 1 capsule.

- It can be taken alongside chemotherapy or any other conventional or natural treatment.

Ingredients

Argyreia is a professional scientific combination of wild desert herbs.

This professional all-wild herbal blend contains a full-spectrum infusion of God's best!


Argyreia - Për Tumoret e Trurit - Shqip


- Argyreia është një formulë bimore e studiuar dhe e prodhuar posaçërisht për pacientët me lloje të ndryshme të tumoreve të trurit.

Argyreia ka shumë efekte pozitive në organizmin e të sëmurit, duke përfshirë:

- Ndihmon në stimulimin e të gjithë sistemit nervor dhe luftimin e infeksioneve në të.

- Përmirëson intelektin dhe forcon kujtesën.

- Përbërësit e produktit kanë provuar aftësinë e asgjësimit seleksionues të qelizave kancerore.

- Lufton radikalet e lira dhe parandalon përhapjen e qelizave kancerore.

- Lufton në mënyrë të shpejtë qelizat kancerore dhe redukton dëmtimin qelizor.

- Parandalon ngurtësimin e mëlçisë dhe të shpretkës.

- Përmban lëndë antibakteriale, antifungale, lufton inflamacionin dhe shtyp masat tumorale.

- Parandalon gjakderdhjen e brendshme.

- Normalizon presionin e gjakut, parandalon marramendjen dhe rrit ekuilibrin.

- Ndihmon gjithashtu për bronkitin, dobësinë nervore, çrregullimet cerebrale, artritin dhe leucorrhoea.

Shënim!

- Argyreia dhe të gjitha produktet tona, nuk janë të fabrikuara apo komerciale, por ato përgatiten në mënyrë tradicionale direkt nga bimët e egra shkretinore.

- Argyreia është krejtësisht i sigurt dhe nuk ka efekte anësore.

- NUK PËRMBAN: përbërës që rrjedhin nga organizma të modifikuar gjenetikisht (OMGJ), ngjyra artificiale, ëmbëlsues artificialë apo konservues artificialë.

- Përshkruhet përkrah ilaçeve të tjera të paketës së plotë.

- Produkti është në formë të kapsulave dhe merret 3 herë në ditë nga 1 kapsulë.

- Mund të merret përkrah kimioterapisë apo çdo lloj trajtimi tjetër konvencional apo natyral.

Përbërësit

Argyreia është një kombinim profesional shkencor i bimëve të egra shkretinore.

Ky kombinim profesional me bimë tërësisht të egra përmban një infuzion me spektër të plotë të më së mirës që Zoti na ka dhuruar!


Save this product for later