Ardavana - Stress & Anxiety

SKU 00221
€150
In stock
1
Product Details

Ardavana - Stress & Anxiety


Ardavana is one of the ingredients of the herbal cure studied, successfully tested and specially produced for people with different types of stress and anxiety, including: Acute stress, Episodic acute stress, Chronic stress, Physical stress (trauma, fatigue, environmental pollution, hormonal and dietary stress), Psychological stress (emotional stress, cognitive stress, perceptual stress), Psychosocial stress (relationship/marriage difficulties, lack of social support, lack of resources for adequate survival, loss of employment/investments/savings, loss of loved ones, bankruptcy, home foreclosure, and isolation), Psycho-spiritual stress; Generalised anxiety disorder (GAD), Social Anxiety Disorder, Panic Disorder, Post-Traumatic Stress Disorder (PTSD), Obsessive-Compulsive Disorder, Separation Anxiety Disorder, Phobia, etc.

In addition to treating these conditions naturally completely safely and without any harm or side effects, Ardavana has many positive effects throughout the body, including:

- Calms the nervous system, fights anxiety, stress, depression, fear, anger and helps the body to sleep peacefully and well.

- Fights the causes of anxiety and stress, such as biochemical and hormonal imbalances.

- Helps balance Cortisol levels.

- Fights the emotional symptoms caused by anxiety and stress: disturbing thoughts, sleep disturbances, tremors, panic, fear of being alone or social phobia, excessive worry, etc.

- Treats physical symptoms caused by anxiety and stress: increased pulse, heartbeat, difficulty breathing, numbness and tingling sensation in the hands and feet, headaches, dizziness, fatigue, indigestion, diarrhea, etc.

- Fights insomnia and helps enable quality sleep.

- Stimulates the central nervous system and cures infections and disorders in it.

- Strengthens immunity and fights infections.

- Protects the body from viruses, bacteria, germs and fungi.

- Fights viral infections such as: cough, flu, measles, etc.

- Fights infections that cause internal and external wounds.

- Fights infections of the urinary tract and kidneys, and protects against titanosis.

- Relieves pain, relieves fatigue, vomiting, nausea, dizziness and fainting.

- Fights joint infections and prevents arthritis.

Note!

- Ardavana and all our products are not fabricated or commercial, but they are specially prepared directly from the wild plants studied mainly desert.

- Ardavana is completely safe for everyone and has no side effects.

- No chemical preservatives, no artificial colors or added chemicals.

- Prescribed along with other complete package products.

- The product is in the form of capsules and is taken 3 times a day by 1 capsule.

- Our capsules are Vegetarian, Halal, 100% natural, easily digested and aid digestion.

Ingredients

Ardavana is a professional combination of 13 wild desert plants, combined in the type and dose set professionally by professional herbalists.

None of the ingredients in this formula are treated with pesticides, herbicides, fungicides, synthetic fertilizers or "processing agents", which are found in conventional plants. Not only do you avoid these pests, but you are using wild plants, which generally produce their natural protectors against pests.

Plants in this formula have powerful effects, and this is one of the basic reasons why they have been used for thousands of years in ancient cultures. Modern research is now showing a more serious interest in these plants and their curative potential.

This professional combination with completely wild herbs contains a full spectrum infusion of the best that God has given us!


Ardavana – Për Stresin dhe Ankthin - Shqip


Ardavana është një nga përbërësit e kurës bimore të studiuar, të provuar me sukses dhe të prodhuar posaçërisht për njerëzit me lloje të ndryshme të stresit dhe ankthit, duke përfshirë: Stresi akut, stresi akut episodik, stresi kronik, stresi fizik (trauma, lodhja, ndotja e mjedisit, stresi hormonal dhe dietik), stresi psikologjik (stresi emocional, stresi njohës, stresi perceptues), stresi psikosocial (marrëdhëniet / vështirësitë e martesës, mungesa e shoqërisë mbështetëse, mungesa e burimeve për mbijetesë adekuate, humbja e punësimit / investimeve / kursimeve, humbja e të dashurve, falimentimi, bllokimi i shtëpisë dhe izolimi), stresi psiko-shpirtëror; Çrregullimi i përgjithshëm i ankthit, Çrregullimi i Ankthit Social, Çrregullimi i Panikut, Çrregullimi i Stresit Post-Traumatik, Çrregullimi Obsesiv-Kompulsiv, Çrregullimi i Ankthit të Ndarjes, Fobia, etj.

Përveç trajtimit të këtyre gjendjeve në mënyrë natyrale krejtësisht të sigurt dhe pa asnjë lloj dëmtimi apo efekti anësor, Ardavana ka shumë efekte pozitive në të gjithë trupin, duke përfshirë:

- Qetëson sistemin nervor, lufton ankthin, stresin, depresionin, frikën, zemërimin dhe ndihmon trupin të bëjë një gjumë të qetë e të mirë.

- Lufton shkaqet e ankthit dhe të stresit, si zhbalancimet biokimike dhe ato hormonale.

- Ndihmon në balancimin e niveleve të Kortizolit.

- Lufton simptomat emocionale të shkaktuara nga ankthi dhe stresi: mendimet shqetësuese, shqetësimet gjatë gjumit, dridhjet, panikun, frikën e të ndenjurit vetëm apo fobinë sociale, merakun e tepërt, etj.

- Trajton simptomat fizike të shkaktuara nga ankthi dhe stresi: rritjen e pulsit, rrahjet e zemrës, vështirësitë në frymëmarrje, mpirjen dhe ndjesinë e shpimit të gjilpërave në duar dhe këmbë, dhimbjet e kokës, marramendjen, lodhjen, dispepsinë, diarrenë, etj.

- Lufton pagjumesinë dhe ndihmon në mundësimin e një gjumi cilësor.

- Stimulon sistemin nervor qëndror dhe kuron infeksionet dhe çrregullimet në të.

- Forcon imunitetin dhe lufton infeksionet.

- Mbron trupin nga viruset, bakteriet, mikrobet dhe kërpudhat.

- Lufton infeksionet virale si: kollën, gripin, fruthin, etj.

- Lufton infeksionet që shkaktojnë plagë të brendëshme dhe të jashtme.

- Lufton infeksionet në traktin urinar dhe në veshka, dhe mbron kundër titanozit.

- Lehtëson dhimbjet, largon lodhjen, vjelljen, të përzierat, marramendjen dhe të fikët.

- Lufton infeksionet e nyjeve dhe parandalon artritin.

Përbërësit

Ardavana është një kombinim profesional i 13 bimëve të egra shkretinore, të kombinuara në lloj dhe dozë të caktuar me profesionalizëm nga mjekë herbalistë profesional.

Asnjë nga përbërësit në këtë formulë nuk trajtohet me pesticide, herbicide, fungicide, plehra sintetike apo "agjentë përpunimi", të cilët gjenden në bimët konvencionale. Ju jo vetëm që i shmangni këto përbërës dëmtues, por jeni duke përdorur bimë të egra, të cilat në përgjithësi prodhojnë mbrojtësit e tyre natyralë kundër dëmtuesve.

Bimët në këtë formulë kanë efekte të fuqishme, dhe kjo është një nga arsyet themelore përse ato janë përdorur për mijëra vjet në kulturat e lashta. Hulumtimi modern tani është duke treguar një interesim më serioz në këto bimë dhe potencialin e tyre kurativ.

Ky kombinim profesional me bimë tërësisht të egra përmban një infuzion me spektër të plotë të më së mirës që Zoti na ka dhuruar!

Save this product for later