Ardavana - Stress & Anxiety

SKU 00221
€200
In stock
1
Product Details
Capsules per Box: 90 (30-Day Supply)

Ardavana - Stress & Anxiety


Ardavana is one of the ingredients of the herbal cure for people with different types of stress and anxiety, including: Acute stress, Episodic acute stress, Chronic stress, Physical stress (trauma, fatigue, environmental pollution, hormonal and dietary stress), Psychological stress (emotional stress, cognitive stress, perceptual stress), Psychosocial stress (relationship/marriage difficulties, lack of social support, lack of resources for adequate survival, loss of employment/investments/savings, loss of loved ones, bankruptcy, home foreclosure, and isolation), Psycho-spiritual stress; Generalised anxiety disorder (GAD), Social Anxiety Disorder, Panic Disorder, Post-Traumatic Stress Disorder (PTSD), Obsessive-Compulsive Disorder, Separation Anxiety Disorder, Phobia, etc.

Ardavana has many positive effects:

- Helps calm the nervous system, fights anxiety, stress, anger and helps the body to sleep peacefully and well.

- Increases the natural release of endorphins and other neurotransmitters such as dopamine and serotonin, adding to the feeling of nausea and well-being.

- Fights the causes of anxiety and stress, such as biochemical and hormonal imbalances.
- Helps balance Cortisol levels.
- Fights the emotional symptoms caused by anxiety and stress: disturbing thoughts, sleep disturbances, tremors, panic, fear of being alone or social phobia, excessive worry, etc.
- Treats the physical symptoms caused by anxiety and stress: increased pulse, heartbeat, difficulty breathing, numbness and tingling sensation in the hands and feet, headaches, dizziness, fatigue, indigestion, diarrhea, etc.
- Strengthens immunity and fights infections.
- Protects the body from viruses, bacteria, germs and fungi.
- Fights infections of the urinary tract and kidneys.
- Relieves pain and relieves fatigue, nausea, dizziness and fainting.

Note!

- Ardavana and all our products are not fabricated or commercial, but they are specially prepared directly from the wild desert plants.

- Ardavana is completely safe for everyone and has no side effects.

- DOES NOT CONTAIN: ingredients derived from genetically modified organisms (GMO), artificial colors, artificial sweeteners or artificial preservatives.

- Prescribed along with other complete package products.

- The product is in the form of capsules and is taken 3 times a day by 1 capsule.

- Our capsules are Vegetarian, Halal, 100% natural, easily digested and aid digestion.

Ingredients

Ardavana is a professional combination of wild desert herbs.


Ardavana – Për Stresin dhe Ankthin - Shqip


Ardavana është një nga përbërësit e kurës bimore për pacientët me lloje të ndryshme të stresit dhe ankthit, duke përfshirë: Stresi akut, stresi akut episodik, stresi kronik, stresi fizik (trauma, lodhja, ndotja e mjedisit, stresi hormonal dhe dietik), stresi psikologjik (stresi emocional, stresi njohës, stresi perceptues), stresi psikosocial (marrëdhëniet / vështirësitë e martesës, mungesa e shoqërisë mbështetëse, mungesa e burimeve për mbijetesë adekuate, humbja e punësimit / investimeve / kursimeve, humbja e të dashurve, falimentimi, bllokimi i shtëpisë dhe izolimi), stresi psiko-shpirtëror; Çrregullimi i përgjithshëm i ankthit, Çrregullimi i Ankthit Social, Çrregullimi i Panikut, Çrregullimi i Stresit Post-Traumatik, Çrregullimi Obsesiv-Kompulsiv, Çrregullimi i Ankthit të Ndarjes, Fobia, etj.

Ardavana ka shumë efekte pozitive:

- Ndihmon në qetësimin e sistemit nervor, lufton ankthin, stresin, zemërimin dhe ndihmon trupin të bëjë një gjumë më të qetë dhe më të mirë.

- Rrit çlirimin natyral të Endorfinës dhe neurotransmetuesve të tjerë si dopamina dhe serotonina, duke shtuar kështu ndjenjën e kënaqësisë dhe të ndjerit mirë.

- Lufton shkaqet e ankthit dhe të stresit, si zhbalancimet biokimike dhe ato hormonale.

- Ndihmon në balancimin e niveleve të Kortizolit.

- Lufton simptomat emocionale të shkaktuara nga ankthi dhe stresi: mendimet shqetësuese, shqetësimet gjatë gjumit, dridhjet, panikun, frikën e të ndenjurit vetëm apo fobinë sociale, merakun e tepërt, etj.

- Ndihmon me simptomat fizike të shkaktuara nga ankthi dhe stresi: rritjen e pulsit, rrahjet e zemrës, vështirësitë në frymëmarrje, mpirjen dhe ndjesinë e shpimit të gjilpërave në duar dhe këmbë, dhimbjet e kokës, marramendjen, lodhjen, dispepsinë, diarrenë, etj.

- Forcon imunitetin dhe lufton infeksionet.

- Mbron trupin nga viruset, bakteriet, mikrobet dhe kërpudhat.

- Lufton infeksionet në traktin urinar dhe në veshka.

- Lehtëson dhimbjet dhe redukton lodhjen, të përzierat, marramendjen dhe të fikët.

Shënim!

- Ardavana dhe të gjitha produktet tona nuk janë të fabrikuara apo komerciale, por ato përgatiten në mënyrë të posaçme direkt nga bimët e egra shkretinore.

- Ardavana është krejtësisht i sigurtë për të gjithë dhe nuk ka efekte anesore.

- NUK PËRMBAN: përbërës që rrjedhin nga organizma të modifikuar gjenetikisht (OMGJ), ngjyra artificiale, ëmbëlsues artificialë apo konservues artificialë.

- Përshkruhet përkrah ilaçeve të tjera të paketës së plotë.

- Produkti është në formë të kapsulave dhe merret 3 herë në ditë nga 1 kapsulë.

- Kapsulat tona janë Vegetariane, Hallall, 100% natyrale, që treten lehtësisht dhe ndihmojnë tretjen.

Përbërësit

Ardavana është një kombinim profesional i bimëve të egra shkretinore.

Save this product for later