Ardavana - Stress & Anxiety

SKU 00221
€150
In stock
1
Product Details

Ardavana - Stress & Anxiety


Ardavana is one of the ingredients of the herbal cure studied, successfully tested and specially produced for people with different types of stress and anxiety, including: Acute stress, Episodic acute stress, Chronic stress, Physical stress (trauma, fatigue, environmental pollution, hormonal and dietary stress), Psychological stress (emotional stress, cognitive stress, perceptual stress), Psychosocial stress (relationship/marriage difficulties, lack of social support, lack of resources for adequate survival, loss of employment/investments/savings, loss of loved ones, bankruptcy, home foreclosure, and isolation), Psycho-spiritual stress; Generalised anxiety disorder (GAD), Social Anxiety Disorder, Panic Disorder, Post-Traumatic Stress Disorder (PTSD), Obsessive-Compulsive Disorder, Separation Anxiety Disorder, Phobia, etc.

In addition to treating these conditions naturally completely safely and without any harm or side effects, Ardavana has many positive effects throughout the body, including:

- Helps calm the nervous system, fights anxiety, stress, anger and helps the body to sleep peacefully and well.
- Fights the causes of anxiety and stress, such as biochemical and hormonal imbalances.
- Helps balance Cortisol levels.
- Fights the emotional symptoms caused by anxiety and stress: disturbing thoughts, sleep disturbances, tremors, panic, fear of being alone or social phobia, excessive worry, etc.
- Treats the physical symptoms caused by anxiety and stress: increased pulse, heartbeat, difficulty breathing, numbness and tingling sensation in the hands and feet, headaches, dizziness, fatigue, indigestion, diarrhea, etc.
- Fights insomnia and helps enable quality sleep.
- Strengthens immunity and fights infections.
- Protects the body from viruses, bacteria, germs and fungi.
- Fights infections of the urinary tract and kidneys, and protects against titanosis.
- Relieves pain and relieves fatigue, nausea, dizziness and fainting.

Note!

- Ardavana and all our products are not fabricated or commercial, but they are specially prepared directly from the wild desert plants.

- Ardavana is completely safe for everyone and has no side effects.

- No chemical preservatives, no artificial colors or added chemicals.

- Prescribed along with other complete package products.

- The product is in the form of capsules and is taken 3 times a day by 1 capsule.

- Our capsules are Vegetarian, Halal, 100% natural, easily digested and aid digestion.

Ingredients

Ardavana is a professional combination of wild desert plants, combined in the type and dose set professionally by professional herbalists.

Plants in this formula have powerful effects, and this is one of the basic reasons why they have been used for thousands of years in ancient cultures. Modern research is now showing a more serious interest in these plants and their curative potential.

This professional combination with completely wild herbs contains a full spectrum infusion of the best that God has given us!


Ardavana – Për Stresin dhe Ankthin - Shqip


Ardavana është një nga përbërësit e kurës bimore të studiuar, të provuar me sukses dhe të prodhuar posaçërisht për pacientët me lloje të ndryshme të stresit dhe ankthit, duke përfshirë: Stresi akut, stresi akut episodik, stresi kronik, stresi fizik (trauma, lodhja, ndotja e mjedisit, stresi hormonal dhe dietik), stresi psikologjik (stresi emocional, stresi njohës, stresi perceptues), stresi psikosocial (marrëdhëniet / vështirësitë e martesës, mungesa e shoqërisë mbështetëse, mungesa e burimeve për mbijetesë adekuate, humbja e punësimit / investimeve / kursimeve, humbja e të dashurve, falimentimi, bllokimi i shtëpisë dhe izolimi), stresi psiko-shpirtëror; Çrregullimi i përgjithshëm i ankthit, Çrregullimi i Ankthit Social, Çrregullimi i Panikut, Çrregullimi i Stresit Post-Traumatik, Çrregullimi Obsesiv-Kompulsiv, Çrregullimi i Ankthit të Ndarjes, Fobia, etj.

Përveç trajtimit të këtyre gjendjeve në mënyrë natyrale krejtësisht të sigurt dhe pa asnjë lloj dëmtimi apo efekti anësor, Ardavana ka shumë efekte pozitive në të gjithë trupin, duke përfshirë:

- Ndihmon në qetësimin e sistemit nervor, lufton ankthin, stresin, zemërimin dhe ndihmon trupin të bëjë një gjumë të qetë e të mirë.

- Lufton shkaqet e ankthit dhe të stresit, si zhbalancimet biokimike dhe ato hormonale.

- Ndihmon në balancimin e niveleve të Kortizolit.

- Lufton simptomat emocionale të shkaktuara nga ankthi dhe stresi: mendimet shqetësuese, shqetësimet gjatë gjumit, dridhjet, panikun, frikën e të ndenjurit vetëm apo fobinë sociale, merakun e tepërt, etj.

- Trajton simptomat fizike të shkaktuara nga ankthi dhe stresi: rritjen e pulsit, rrahjet e zemrës, vështirësitë në frymëmarrje, mpirjen dhe ndjesinë e shpimit të gjilpërave në duar dhe këmbë, dhimbjet e kokës, marramendjen, lodhjen, dispepsinë, diarrenë, etj.

- Lufton pagjumësinë dhe ndihmon në mundësimin e një gjumi cilësor.

- Forcon imunitetin dhe lufton infeksionet.

- Mbron trupin nga viruset, bakteriet, mikrobet dhe kërpudhat.

- Lufton infeksionet në traktin urinar dhe në veshka, dhe mbron kundër titanozit.

- Lehtëson dhimbjet dhe largon lodhjen, të përzierat, marramendjen dhe të fikët.

Shënim!

- Ardavana dhe të gjitha produktet tona nuk janë të fabrikuara apo komerciale, por ato përgatiten në mënyrë të posaçme direkt nga bimët e egra shkretinore.

- Ardavana është krejtësisht i sigurtë për të gjithë dhe nuk ka efekte anesore.

- Pa ruajtës kimik, pa ngjyrosës artificial apo lëndë kimike të shtuara.

- Përshkruhet përkrah ilaçeve të tjera të paketës së plotë.

- Produkti është në formë të kapsulave dhe merret 3 herë në ditë nga 1 kapsulë.

- Kapsulat tona janë Vegetariane, Hallall, 100% natyrale, që treten lehtësisht dhe ndihmojnë tretjen.

Përbërësit

Ardavana është një kombinim profesional i bimëve të egra shkretinore, të kombinuara në lloj dhe dozë të caktuar me profesionalizëm nga mjekë herbalistë profesional.

Bimët në këtë formulë kanë efekte të fuqishme, dhe kjo është një nga arsyet themelore përse ato janë përdorur për mijëra vjet në kulturat e lashta. Hulumtimi modern tani është duke treguar një interesim më serioz në këto bimë dhe potencialin e tyre kurativ.

Ky kombinim profesional me bimë tërësisht të egra përmban një infuzion me spektër të plotë të më së mirës që Zoti na ka dhuruar!

Save this product for later