Aralycium - Liver

SKU 98250
€350
In stock
1
Product Details

Aralycium - Liver


Aralycium is one of the four components of the herbal remedy studied and manufactured specifically for patients with various types of liver cancer, whether primary or advanced and with metastases, including: Hepatocellular carcinoma (HCC) or Hepatoma, Fibrolamellar HCC, Cholangiocarcinoma (bile duct cancer), Angiosarcoma or Hemangiocarcinoma, Hepatoblastoma, and metastatic liver cancer, which spreads to the liver from primary cancers of other organs, mainly from the colon and colorectal cancer.

In addition to fighting cancer cells naturally and without any damage or side effects, Aralycium has many positive effects on the body, including:

- Aralycium is a unique discovery in the battle against cancer, very encouraging and hopeful even for those in whom the disease has advanced and spread in the form of metastases.

- Acts in the isolation and destruction of cancer cells and in the reduction of tumor masses, through active elements experimented for years in order to achieve the greatest success in all patients.

- Aims to destroy cancer cells and saves the body from dead cells and toxins.

- Causes suicide and self-explosion of cancer stem cells, and acts to reduce tumor masses.

- Stimulates and enhances T cells to properly fight cancer cells.

- Stimulates the immune system, nervous system, digestion and blood circulation, to fight as a whole against disease and all pathogenic factors.

- Cleanses the liver, stimulates functions, dissolves fat, prevents enlargement and protects the liver from toxin damage.

- Opens the appetite, removes vomiting and nausea, reduces pain, calms the nerves, facilitates sleep.

- Helps reduce the damage and side effects of chemotherapy and radiotherapy.

- Prevents kidney diseases and helps digest stones in them.

- Cleanses the urinary tract and cures infections in it.

- Soothes the stomach, reduces inflammation, facilitates the digestive process, fights chronic constipation and relieves abdominal pain.

- Cures cleft lip and palate infections.

- Helps cure colon diseases.

- Strengthens eyesight, fights eye infections, their allergies, pain and prevents blindness.

Note!

- Aralycium and all our products are not fabricated or commercial, but they are specially prepared directly from the wild plants studied mainly desert.

- Aralycium is completely safe for everyone and has no side effects.

- No chemical preservatives, no artificial colors or added chemicals.

- Prescribed along with other complete package medicines for different types of liver tumors to give maximum curative effects.

- The product is in the form of capsules and is taken 3 times a day by 1 capsule.

- Our capsules are Vegetarian, Halal, 100% natural, easily digested and aid digestion.

Ingredients

Aralycium is a professional combination of 13 wild desert plants, combined in the type and dose set professionally by professional herbalists.

None of the ingredients in this formula are treated with pesticides, herbicides, fungicides, synthetic fertilizers or "processing agents", which are found in conventional plants. Not only do you avoid these pests, but you are using wild plants, which generally produce their natural protectors against pests.

Plants in this formula have powerful effects, and this is one of the basic reasons why they have been used for thousands of years in ancient cultures. Modern research is now showing a more serious interest in these plants and their curative potential.

This professional combination with completely wild herbs contains a full spectrum infusion of the best that God has given us!


Aralycium – Për kanceret e Mëlçisë - Shqip


Aralycium është një nga katër përbërësit e kurës bimore të studiuar dhe të prodhuar posaçërisht për pacientët me lloje të ndryshme të kancerit të mëlçisë, qofshin fillestare apo të avancuar dhe me metastaza, duke përfshirë: Hepatocellular carcinoma (HCC) apo Hepatoma, Fibrolamellar HCC, Cholangiocarcinoma (bile duct cancer), Angiosarcoma apo Hemangiocarcinoma, Hepatoblastoma, dhe kanceri metastazik i mëlçisë, i cili përhapet në mëlçi nga kancere primare të organeve të tjera, kryesisht i zorrës së trashë dhe ai Kolorektal.

Përveç luftimit të qelizave kancerore në mënyrë natyrale dhe pa asnjë lloj dëmtimi apo efekti anësor, Aralycium ka shumë efekte pozitive në organizëm, duke përfshirë:

- Aralycium është një zbulim unik në betejën kundër kancerit, shumë inkurajues dhe shpresëdhënës edhe për ata tek të cilët sëmundja ka avancuar dhe është përhapur në formën e metastazave.

- Vepron në izolimin dhe asgjësimin e qelizave kancerore dhe në reduktimin e masave tumorale, nëpërmjet elementëve aktiv të eksperimentuar për vite me rradhë me qëllim për të arritur suksesin më të madh tek të gjithë pacientët.

- Synon asgjësimin e qelizave kancerore dhe shpëton trupin nga qelizat e vdekura dhe toksinat.

- Shkakton vetëvrasje dhe vetëshpërthim të qelizave kancerore burimore, dhe vepron në uljen e masave tumorale.

- Stimulon dhe shton qelizat T për të luftuar ashtu si duhet qelizat kancerore.

- Stimulon sistemin imun, nervor, atë të tretjes dhe të qarkullimit të gjakut, për të luftuar si një i tërë kundër sëmundjes dhe të gjithë faktorëve patogjenik.

- Pastron mëlçinë, stimulon funksionet, tret yndyrën, parandalon zmadhimin dhe mbron mëlçinë nga dëmtimi i toksinave.

- Hap oreksin, largon të vjellat dhe të përzierët, redukton dhimbjet, qetëson nervat, lehtëson gjumin.

- Ndihmon në reduktimin e dëmeve dhe efekteve anësore të kimioterapisë dhe radioterapisë.

- Parandalon sëmundjet e veshkave dhe ndihmon në tretjen e gurëve në to.

- Pastron traktin urinar dhe kuron infeksionet në të.

- Zbut stomakun, redukton inflamacionin, lehtëson procesin e tretjes, lufton kapsllëkun kronik dhe largon dhimbjet e barkut.

- Kuron të çarat e buzëve dhe infeksionet në gojë.

- Ndihmon në kurimin e sëmundjeve të zorrës së trashë.

- Forcon shikimin, lufton infenksionet e syve, alergjitë e tyre, dhimbjet dhe parandalon verbërinë.

Shënim!

- Aralycium dhe të gjitha produktet tona nuk janë të fabrikuara apo komerciale, por ato përgatiten në mënyrë të posaçme direkt nga bimët e egra të studiuara kryesisht shkretinore.

- Aralycium është krejtësisht i sigurtë për të gjithë dhe nuk ka efekte anesore.

- Pa ruajtës kimik, pa ngjyrosës artificial apo lëndë kimike të shtuara.

- Përshkruhet përkrah ilaçeve të tjera të paketës së plotë për llojet e ndryshme të kancereve të mëlçisë për të dhënë efektet maksimale kurative.

- Produkti është në formë të kapsulave dhe merret 3 herë në ditë nga 1 kapsulë.

- Kapsulat tona janë Vegetariane, Hallall, 100% natyrale, që treten lehtësisht dhe ndihmojnë tretjen.

Përbërësit

Aralycium është një kombinim profesional i 13 bimëve të egra shkretinore, të kombinuara në lloj dhe dozë të caktuar me profesionalizëm nga mjekë herbalistë profesional.

Asnjë nga përbërësit në këtë formulë nuk trajtohet me pesticide, herbicide, fungicide, plehra sintetike apo "agjentë përpunimi", të cilët gjenden në bimët konvencionale. Ju jo vetëm që i shmangni këto përbërës dëmtues, por jeni duke përdorur bimë të egra, të cilat në përgjithësi prodhojnë mbrojtësit e tyre natyralë kundër dëmtuesve.

Bimët në këtë formulë kanë efekte të fuqishme, dhe kjo është një nga arsyet themelore përse ato janë përdorur për mijëra vjet në kulturat e lashta. Hulumtimi modern tani është duke treguar një interesim më serioz në këto bimë dhe potencialin e tyre kurativ.

Ky kombinim profesional me bimë tërësisht të egra përmban një infuzion me spektër të plotë të më së mirës që Zoti na ka dhuruar!

Save this product for later