Aralycium - L. Arabicum

SKU 10012
€300
In stock
1
Product Details
Capsules per Box: 90 (30-Day Supply)

ARALYCIUM - L. ARABICUM


- Aralycium is a unique herbal formula for fighting various types of cancer, including: Thyroid, Throat, Esophageal, Skin, Bone, Heart, Eye, Mouth, Kaposi's Sarcoma, thymus gland cancers (Thymoma and Thymic Carcinoma), Soft Tissue Sarcomas, Childhood cancers, as well as other rare and difficult types of cancer.
- Aralycium is a formula with desert plants that fights several types of cancer.
- Aralycium acts in the isolation and destruction of cancer cells and in the reduction of tumor masses.
- It targets the destruction of cancer cells and rids the body of dead cells and toxins.
- Causes suicide and self-explosion of cancer stem cells.
- Stimulates and increases T cells to better fight cancer cells.
- Stimulates the nervous, digestive and circulatory systems to fight as a whole against disease and all pathogenic factors.
- Cleanser and stimulant of the liver, dissolves fat, prevents bloating and protects the liver from damage by toxins.
- Stimulates the kidneys, fights infections in the urinary tract, helps the detoxification process.
- Softens the stomach, fights chronic inflammation, facilitates the digestion process.
Note!
- Aralycium and all our products are not manufactured or commercial, but they are specially prepared directly from wild desert plants studied and successfully tested on thousands of patients.
- Aralycium is completely safe for everyone and has no side effects.
- DOES NOT CONTAIN: ingredients derived from genetically modified organisms (GMO), artificial colors, artificial sweeteners or artificial preservatives.
- It is prescribed along with other drugs of the complete package for different types of tumors.
- The product is in the form of capsules and is taken 3 times a day from 1 capsule.
- Our capsules are Vegetarian, Halal, 100% natural, easily digestible and aid digestion.
- It can be taken alongside chemotherapy or any other conventional or natural treatment
Ingredients
- Aralycium is a professional combination of wild desert plants.

ARALYCIUM - L. ARABICUM - Shqip

- Aralycium është një formulë bimore unike për luftimin e llojeve të ndryshme të kancerit, duke perfshirë: kancerin Tiroid, të Fytit, Ezofageal, të Lëkurës, të Kockave, Zemrës, Syve, Gojës, Kaposi Sarcoma, kanceret e gjëndrës së timusit (Thymoma dhe Thymic Carcinoma), Soft Tissue Sarcomas, kanceret e Fëmijërisë, si dhe lloje të tjera të rralla dhe të vështira të kancerit.

- Aralycium vepron në izolimin dhe asgjësimin e qelizave kancerore dhe në reduktimin e masave tumorale.

- Synon asgjësimin e qelizave kancerore dhe shpëton trupin nga qelizat e vdekura dhe toksinat.

- Shkakton vetëvrasje dhe vetëshpërthim të qelizave kancerore burimore.

- Stimulon dhe shton qelizat T për të luftuar më mirë qelizat kancerore.

- Stimulon sistemin nervor, atë të tretjes dhe të qarkullimit të gjakut, për të luftuar si një i tërë kundër sëmundjes dhe të gjithë faktorëve patogjenik.

- Pastrues dhe stimulues i mëlçisë, tret yndyrën, parandalon fryrjen dhe mbron mëlçinë nga dëmtimi i toksinave.

- Stimulon veshkat, lufton infeksionet në traktin urinar, ndihmon procesin e detoksifikimit.

- Zbut stomakun, lufton inflamacionin kronik, lehtëson procesin e tretjes.

Shënim!

- Aralycium dhe të gjitha produktet tona, nuk janë të fabrikuara apo komerciale, por ato përgatiten në mënyrë të posaçme direkt nga bimët e egra shkretinore të studiuara dhe të provuara me sukses në mijëra pacientë.

- Aralycium është krejtësisht i sigurt për të gjithë dhe nuk ka efekte anësore.

- NUK PËRMBAN: përbërës që rrjedhin nga organizma të modifikuar gjenetikisht (OMGJ), ngjyra artificiale, ëmbëlsues artificialë apo konservues artificialë.

- Përshkruhet përkrah ilaçeve të tjera të paketës së plotë për llojet e ndryshme të tumoreve.

- Produkti është në formë të kapsulave dhe merret 3 herë në ditë nga 1 kapsulë.

- Kapsulat tona janë Vegetariane, Hallall, 100% natyrale, që treten lehtësisht dhe ndihmojnë tretjen.

- Mund të merret përkrah kimioterapisë apo çdo lloj trajtimi tjetër konvencional apo natyral.

Përbërësit

- Aralycium është një kombinim profesional i bimëve të egra shkretinore.

Save this product for later