Aralycium - Arabicum

SKU 10012
€225
In stock
1
Product Details

ARALYCIUM - Arabicum


- Aralycium është një zbulim unik në betejën kundër kancerit, shumë inkurajues dhe shpresëdhënës edhe për ata tek të cilët sëmundja ka avancuar dhe është përhapur në formën e metastazave.

- Aralycium vepron në izolimin dhe asgjësimin e qelizave kancerore dhe në reduktimin e masave tumorale, nëpërmjet elementëve aktiv të eksperimentuar për vite me rradhë me qëllim për të arritur suksesin më të madh tek të gjithë pacientët.

- Aralycium synon asgjësimin e qelizave kancerore dhe shpëton trupin nga qelizat e vdekura dhe toksinat.

- Shkakton vetëvrasje dhe vetëshpërthim të qelizave kancerore burimore, dhe vepron në uljen e masave tumorale.

- Stimulon dhe shton qelizat T për të luftuar ashtu si duhet qelizat kancerore.

- Stimulon sistemin imun, nervor, atë të tretjes dhe të qarkullimit të gjakut, për të luftuar si një i tërë kundër sëmundjes dhe të gjithë faktorëve patogjenik.

- Pastrues dhe stimulues i mëlçisë, tret yndyrën, parandalon fryrjen dhe mbron mëlçinë nga dëmtimi i toksinave.

- Stimulon veshkat, lufton infeksionet në traktin urinar, ndihmon procesin e detoksifikimit.

- Zbut stomakun, lufton inflamacionin kronik, lehtëson procesin e tretjes, lehtëson dhimbjet.

- Ndihmon në kurimin e të gjitha sëmundjeve të zorrës së trashë.


Shënim!

- Aralycium dhe të gjitha produktet tona nuk janë të fabrikuara apo komerciale, por jane te egra dhe natyrale.

- "Aralycium" është 100% Origjinal, krejtësisht i sigurtë për të gjithë dhe nuk ka efekte anesore.

- Pa ruajtës kimik, pa ngjyrosës artificial apo shtesa kimike.

- Përshkruhet përkrah bimëve të tjera të paketës së plotë.

- Bima është në kapsule dhe merret 3 herë në ditë nga 1 kapsulë.

- Kapsulat tona janë Vegetariane (nga celuloza vegjetale e pishës), Hallall, 100% natyrale, pa përmbajtje shtazore, pa prezervativë, që treten lehtësisht dhe përvetësohen shpejt nga sistemi i tretjes.


Përbërësit

Asnjë nga bimët tona nuk trajtohet me pesticide, herbicide, fungicide, plehra sintetike apo "agjentë përpunimi", të cilët gjenden në bimët konvencionale. Ju jo vetëm që i shmangni këto përbërës dëmtues, por jeni duke përdorur bimë të egra, të cilat në përgjithësi prodhojnë mbrojtësit e tyre natyralë kundër dëmtuesve.

Bimët tona kanë efekte të fuqishme, dhe kjo është një nga arsyet themelore përse ato janë përdorur për mijëra vjet në kulturat e lashta. Hulumtimi modern tani është duke treguar një interesim më serioz në këto bimë dhe potencialin e tyre kurativ.

Gati 17,000 (ose më shumë) të pesticideve që përdorim sot njihen si pesticide sistemike që banojnë brenda bimës nëpërmjet sistemit të saj rrënjor dhe depërtojnë në bimë. Kjo do të thotë se ato janë kudo brenda vetë bimëve dhe nuk mund të lahen.

Si rezultat, këto bimë të egra kanë disa prej përbërjeve dhe mbrojtjeve natyrore që i nevojiten trupit, sidomos në këtë kohë ku bota që jetojmë është e mbushur me pesticide dhe helme. Kjo kapsule përmban një infuzion me spektër të plotë të më së mirës që Zoti na ka dhuruar!


ARALYCIUM - Lycium Arabicum
- Aralycium is a unique discovery in the battle against cancer, very encouraging and hopeful even for those in whom the disease has advanced and spread in the form of metastases.
- Aralycium acts in the isolation and destruction of cancer cells and in the reduction of tumor masses, through active elements experimented for years in order to achieve the greatest success in all patients.
- Aralycium aims to destroy cancer cells and saves the body from dead cells and toxins.
- Causes suicide and self-explosion of cancer stem cells, and acts to reduce tumor masses.
- Stimulates and increases T cells to properly fight cancer cells.
- Stimulates the immune system, nervous system, digestion and blood circulation, to fight as a whole against disease and all pathogenic factors.
- Cleanses and stimulates the liver, dissolves fat, prevents bloating and protects the liver from toxin damage.
- Stimulates the kidneys, fights urinary tract infections, helps the detoxification process.
- Soothes the stomach, fights chronic inflammation, facilitates the digestive process, relieves pain.
- Helps cure all diseases of the colon.
Note!
- Aralycium and all our products are not fabricated or commercial, but are wild and natural.
- "Aralycium" is 100% Original, completely safe for everyone and has no side effects.
- No chemical preservatives, no artificial colors or chemical additives.
- Described alongside other plants in the full package.
- The plant is in the form of capsules and is taken 3 times a day from 1 capsule.
- Our capsules are Vegetarian (from vegetable pine cellulose), Halal, 100% natural, without animal content, without condoms, easily digested and quickly absorbed by the digestive system.
Ingredients
None of our herbs are treated with pesticides, herbicides, fungicides, synthetic fertilizers or "processing agents", which are found in conventional plants. Not only do you avoid these pests, but you are using wild plants, which generally produce their natural protectors against pests.
Our herbs have powerful effects, and this is one of the basic reasons why they have been used for thousands of years in ancient cultures. Modern research is now showing a more serious interest in these plants and their curative potential.
Nearly 17,000 (or more) of the pesticides we use today are known as systemic pesticides that reside within the plant through its root system and penetrate the plant. This means that they are everywhere inside the plants themselves and cannot be washed.

As a result, these wild plants have some of the natural compounds and defenses that the body needs, especially at this time when the world we live in is full of pesticides and poisons. This capsule contains a full spectrum infusion of the best that God has given us!

Save this product for later