Anvillea - Breast

SKU 98245
€300
In stock
1
Product Details
Capsules per Box: 90 (30-Day Supply)

Anvillea - Breast Tumors


Anvillea is a herbal formula studied and produced specifically for patients with different types of breast tumors, invasive and non-invasive, initial or advanced with metastases.

Anvillea has many positive effects on the body, including:

- The ingredients of the product have proven the ability of selective annihilation of cancer cells.

- Fights free radicals and prevents the spread of cancer cells.

- Quickly fights cancer cells and reduces cellular damage.

- Helps damaged cells recover, dissolves fats, clears acids and prevents edema.

- Prevents the formation of cancer cells in blood and tissues.

- Fights infections and helps to heal wounds quickly.

- Reduces stress, depression, headaches and facilitates sleep.

- Prevents and reduces the damage and side effects of Chemotherapy and Radiotherapy.

- Soothes mild and moderate pain naturally, without narcotic substances.

- Monitors and harmonizes iron levels.

Note!

- Anvillea and all our products are not manufactured or commercial, but they are traditionally prepared directly from studied wild desert plants.

- Anvillea is completely safe and has no side effects.

- DOES NOT CONTAIN: ingredients derived from genetically modified organisms (GMO), artificial colors, artificial sweeteners or artificial preservatives.

- It is prescribed alongside other medicines of the complete package for different types of breast tumors to give maximum curative effects.

- The product is in the form of capsules and is taken 3 times a day from 1 capsule.

- Our capsules are Vegetarian, Halal, 100% natural, easily digestible and aid digestion.

- It can be taken alongside chemotherapy or any other conventional or natural treatment.


Ingredients

Anvillea is a professional combination of wild desert herbs, including:

- Anvillea Garcinii; It is a medicinal plant that is used in the Arab region for diseases of the liver, lungs, intestines, digestive problems and as an antiviral, anticancer, antioxidant, antibacterial, antidiabetic agent, etc. Contains the active substances: garcinamines F-H, characterized by the presence of an amino acid unit, together with five known sesquiterpene lactones (garcinamines B-E-hydroxypartolihenβ). Garcinamine H possesses a double bond at the Δ1,10 position, a structural feature rarely reported in guaianolide-type sesquiterpenes. The antiproliferative activity of sesquiterpenes has shown high activity against various cancer cell lines, and 9β-hydroxyparthenolide and garcinamines C and D have shown significant effects against cell lines of lung carcinoma (A549), colon carcinoma (LoVo), breast carcinoma (MCF7), thyroid cancers and non-Hodgkin's lymphomas, etc.

- Zingiber officinale Roscoe; Possesses numerous and strong pharmacological activities, including: antioxidant, anti-inflammatory, antimicrobial, anticarcinogenic, antifungal, antiviral, neuroprotective, cardiovascular protective, respiratory protective, antiobesity, antidiabetic, antinausea and antiemetic activities. It has the potential to prevent and manage several diseases, such as neurodegenerative diseases, cardiovascular diseases, obesity, diabetes mellitus, chemotherapy-induced nausea and emesis, and respiratory disorders. Zingiber is abundant in active compounds, such as phenolic compounds and terpenes. The phenolic compounds are mainly gingerols, shogaols and paradols. Gingerols are the main polyphenols, such as 6-gingerol, 8-gingerol and 10-gingerol. There are also many other phenolic compounds in ginger, such as quercetin, zingerone, gingerenone-A and 6-dehydrogingerdione. Additionally, there are several terpene compounds such as β-bisabolene, α-curcumene, zingiberene, α-farnesene and β-sesquiphellandrene. Apart from these, polysaccharides, lipids, organic acids and crude fibers are also present. Recently, ginger has been widely investigated for its anticancer properties against different cancer types, such as breast, cervical, stomach, colorectal, and prostate cancer.

- Calligonum Polygonoides; It is an endemic perennial desert plant that is highly resistant to all types of abiotic stresses and prevailing biomass in its natural habitat. The various phytochemicals present in the plant include: kaempferol, quercetin, (+)-catechin, dehydrodikekin A, kaempferol-3-O-rhamnopyranoside, quercitrin, isoquercitrin, kaempferol-3-O-glucuronide, quercetin glucuronide, pro-cyanidins , β-sitosterol-3-O-glucoside, violaxanthin and neoxanthin carotenoids, etc. Pharmacologically, it has cytotoxic, anti-inflammatory, antioxidant, antifungal, biosorbent, anticarcinogenic, antimicrobial potentials, has protective activity against oxidative stress, anti-osteoporotic, anti-ulcer, hypoglycemic, anti-diabetic; the fruits of the plant have anthelmintic activity. The anticancer activity of flavonoids contained in the plant is related to the repair of oxidative damage, inactivation of carcinogens, inhibition of proliferation, promotion of differentiation, induction of cell cycle arrest and apoptosis, impairment of cancer angiogenesis and suppression of metastasis. The plant has shown significant cytotoxic activity against various human cancer cells, including colon and rectal cancer, stomach cancer, liver cancer, breast cancer, etc.


Anvillea – Për Tumoret e Gjirit - Shqip


Anvillea është një formulë bimore e studiuar dhe e prodhuar posaçërisht për pacientët me lloje të ndryshme të tumoreve të gjirit, invaziv dhe jo-invaziv, fillestar apo të avancuar me metastaza.

Anvillea ka shumë efekte pozitive në organizëm, duke përfshirë:

- Përbërësit e produktit kanë provuar aftësinë e asgjësimit seleksionues të qelizave kancerore.

- Lufton radikalet e lira dhe parandalon përhapjen e qelizave kancerore.

- Lufton në mënyrë të shpejtë qelizat kancerore dhe redukton dëmtimin qelizor.

- Ndihmon qelizat e dëmtuara të rimarrin veten, tret yndyrat, pastron acidet dhe parandalon edemën.

- Parandalon formimin e qelizave kancerore në gjak dhe në inde.

- Lufton infeksionet dhe ndihmon në kurimin e shpejtë të plagëve.

- Redukton stresin, depresionin, dhimbjet e kokës dhe lehtëson gjumin.

- Parandalon dhe redukton dëmet dhe efektet anësore të Kimioterapisë dhe Radioterapisë.

- Qetëson dhimbjet e lehta dhe të mesme në mënyrë natyrale, pa përmbajtje të lëndeve narkotike.

- Monitoron dhe harmonizon nivelet e hekurit.

Shënim!

- Anvillea dhe të gjitha produktet tona nuk janë të fabrikuara apo komerciale, por ato përgatiten në mënyrë tradicionale direkt nga bimët e egra të studiuara shkretinore.

- Anvillea është krejtësisht i sigurt dhe nuk ka efekte anësore.

- NUK PËRMBAN: përbërës që rrjedhin nga organizma të modifikuar gjenetikisht (OMGJ), ngjyra artificiale, ëmbëlsues artificialë apo konservues artificialë.

- Përshkruhet përkrah ilaçeve të tjera të paketës së plotë për llojet e ndryshme të tumoreve të gjirit për të dhënë efektet maksimale kurative.

- Produkti është në formë të kapsulave dhe merret 3 herë në ditë nga 1 kapsulë.

- Kapsulat tona janë Vegetariane, Hallall, 100% natyrale, që treten lehtësisht dhe ndihmojnë tretjen.

- Mund të merret përkrah kimioterapisë apo çdo lloj trajtimi tjetër konvencional apo natyral.


Përbërësit

Anvillea është një kombinim profesional i bimëve të egra shkretinore, ndër të cilat:

- Anvillea Garcinii; Është një bimë mjekësore që përdoret në rajonin arab për sëmundjet e mëlçisë, mushkërive, zorrëve, problemet e tretjes dhe si agjent antiviral, anticancer, antioxidant, antibakterial, antidiabetik, etj. Përmban lëndët aktive: garcinaminat F-H, të karakterizuara nga prania e një njësie aminoacide, së bashku me pesë laktone të njohura sesquiterpene (garcinamines B-E-hydroxypartolihenβ). Garcinamina H posedon një lidhje të dyfishtë në pozicionin Δ1,10, një veçori strukturore e raportuar rrallë në sesquiterpenet e tipit guaianolide. Aktiviteti antiproliferativ i sesquiterpeneve ka treguar aktivitet të lartë kundër linjave të ndryshme qelizore të kancerit dhe 9β-hidroksipartenolidi dhe garcinaminat C dhe D kanë shfaqur efekte të rëndësishme kundër linjave qelizore të karcinomës së mushkërive (A549), karcinomës së zorrës së trashë (LoVo), karcinomës së gjirit (MCF7), kanceret e tiroides dhe limfomat jo-Hodgkin, etj.

- Zingiber officinale Roscoe; Posedon aktivitete të shumta dhe të forta farmakologjike, duke përfshirë: aktivitete antioksiduese, anti-inflamatore, antimikrobike, antikancerogjene, antifungal, antiviral, neuroprotektive, mbrojtëse kardiovaskulare, mbrojtëse të frymëmarrjes, antitrashje, antidiabetike, antinauze dhe antiemetike. Posedon potencialin për të parandaluar dhe menaxhuar disa sëmundje, të tilla si sëmundjet neurodegjenerative, sëmundjet kardiovaskulare, obeziteti, diabeti mellitus, nauze dhe emezë e shkaktuar nga kimioterapia, dhe çrregullime të frymëmarrjes. Zingiber është i bollshëm në përbërës aktivë, të tillë si komponimet fenolike dhe terpene. Komponimet fenolike janë kryesisht gingerols, shogaols dhe paradols. Xhinxherolet janë polifenolet kryesore, të tilla si 6-gingerol, 8-gingerol dhe 10-gingerol. Ekzistojnë gjithashtu shumë komponime të tjera fenolike në xhenxhefil, të tilla si quercetin, zingerone, gingerenone-A dhe 6-dehydrogingerdione. Për më tepër, ka disa përbërës terpene si β-bisaboleni, α-kurkumeni, zingibereni, α-farneseni dhe β-sesquiphellandrene. Përveç këtyre, polisaharidet, lipidet, acidet organike dhe fibrat e papërpunuara janë gjithashtu të pranishme. Kohët e fundit, zingiber është hetuar gjerësisht për vetitë e tij antikancerogjene kundër llojeve të ndryshme të kancerit, si kanceri i gjirit, i qafës së mitrës, stomakut, kolorektal dhe i prostatës.

- Calligonum Polygonoides; Është një bimë shkretinore shumëvjeçare endemike që është shumë rezistente ndaj të gjitha llojeve të streseve abiotike dhe biomasës mbizotëruese në habitatin e saj natyror. Fito-kimikatet e ndryshme të pranishme te bima përfshijnë: kaempferol, kuercetin, (+)-katekin, dehidrodikekin A, kaempferol-3-O-rhamnopyranoside, quercitrin, isoquercitrin, kaempferol-3-O-glukuronid, quercetin glukuronidi, pro-cianidinat, β-sitosterol-3-O-glukozidi, violaxanthin dhe neoksanthin karotenoidet, etj. Nga ana farmakologjike, ka potenciale citotoksike, anti-inflamatore, antioksidante, antifungale, biosorbente, antikancerogjene, antimikrobike, ka aktivitet mbrojtës kundër stresit oksidativ, antiosteoporotik, anti-ulçerë, hipoglikemik, anti-diabetic; frytet e bimës kanë aktivitet antihelmentik. Aktiviteti antikancerogjen i flavonoideve që përmban bima lidhet me riparimin e dëmtimit oksidativ, inaktivizimin e kancerogjenit, frenimin e proliferimit, nxitjen e diferencimit, nxitjen e ndalimit të ciklit qelizor dhe apoptozës, dëmtimin e angiogjenezës së kancerit dhe shtypjen e metastazave. Bima ka treguar aktivitet të rëndësishëm citotoksik kundër qelizave të ndryshme të kancerit të njeriut, duke përfshirë kancerin e zorrës së trashë dhe rektumit, kancerin e stomakut, të mëlçisë, gjirit, etj.

Save this product for later