Alasenna

SKU 98225
€160
In stock
1
Product Details

Alasenna - ProSmart Spectrum


Alasenna is one of the components of the herbal cure studied, successfully tested and specially produced for children and adolescents with neuro-developmental conditions, including: Autism, Autistic Spectrum Disorder, Attention deficit/hyperactivity disorder - ADHD (Inattention, Hyperactivity, Complex), Tourette Syndrome, Learning Disabilities, Intellectual disability, Conduct disorders, etc.

In addition to treating these conditions naturally completely safely and without any harm or side effects in children and adults, Alasenna has many positive effects throughout the body, including:

- Stimulates oral communication, eye contact and social interaction.

- Treats simple and complex tics, motor and vocal (repetitive behaviors, such as closing the eyes, shaking the head, inappropriate gestures, grunting, a, screaming, repeating one's own or others' phrases, embarrassing words, etc.) .

- Stimulates humor and reduces anger, aggression and violent behaviors.

- Acts in the repair of neurological disorders, stimulates the central nervous system, protects nerves from oxidative stress.

- Cleanses the brain and body of heavy metals and toxins accumulated in the brain, such as mercury, aluminum, etc.

- Treats poor blood circulation to the brain, strengthens blood circulation to the brain and prevents stroke.

- Fights various viruses and bacteria that cause infections in the brain and body.

- Prevents epileptic seizures and fights epilepsy.

- Helps to cure visual and hearing disorders.

- Removes nausea and dizziness.

- Fights anemia and blood impoverishment.

Note!

- Alasenna and all our products are not fabricated or commercial, but they are specially prepared directly from the wild plants studied mainly desert.

- Alasenna is completely safe for everyone and has no side effects.

- No chemical preservatives, no artificial colors or added chemicals.

- Prescribed along with other complete package products.

- The product is in the form of capsules and is taken 3 times a day by 1 capsule.

- Our capsules are Vegetarian, Halal, 100% natural, easily digested and aid digestion.

Ingredients

Alasenna is a professional combination of wild desert plants, combined in the type and dose set professionally by professional herbalists.

Plants in this formula have powerful effects, and this is one of the basic reasons why they have been used for thousands of years in ancient cultures. Modern research is now showing a more serious interest in these plants and their curative potential.

This professional combination with completely wild herbs contains a full spectrum infusion of the best that God has given us!


Alasenna – Për Autismin dhe kushtet neuro-zhvillimore


Alasenna është një nga përbërësit e kurës bimore të studiuar, të provuar me sukses dhe të prodhuar posaçërisht për fëmijë dhe adoleshentë me kushte neuro-zhvillimore, duke përfshirë: Autizmi, Çrregullimi i Spektrit Autik, Çrregullimi i deficitit të vëmendjes / hiperaktivitetit - ADHD (Mosvëmendje, Hiperaktivitet, Kompleks), Sindroma Tourette, Paaftësi në të Mësuar, Paaftësi Intelektuale, Çrregullime të Sjelljes, etj.

Përveç trajtimit të këtyre gjendjeve në mënyrë natyrale krejtësisht të sigurt dhe pa asnjë lloj dëmtimi apo efekti anësor tek fëmijët apo të rriturit, Alasenna ka shumë efekte pozitive në të gjithë trupin, duke përfshirë:

- Stimulon komunikimin gojor, kontaktin me sy dhe bashkëveprimin social.

- Trajton tikat e thjeshta dhe komplekse, motorike dhe vokale (sjelljet e përsëritura, si kapsitja e syve, dridhja e kokës, gjeste të pahijshme, hungërim,a, ulërima, përsëritja e frazave të veta apo të tjerëve, fjalët e turpshme, etj).

- Stimulon humorin dhe redukton zemërimin, agresivitetin dhe sjelljet e dhunshme.

- Vepron ne riparimin e çrregullimeve neurologjike, stimulon sistemin nervor qendror, ruan nervat nga stresi oksidativ.

- Pastron trurin dhe trupin nga metalet e rënda dhe toksinat e akumuluara në tru, të tilla si merkuri, alumini, etj.

- Trajton dobësinë e qarkullimit të gjakut në tru, forcon qarkullimin e gjakut në tru dhe parandalon goditjen në tru.

- Lufton viruset dhe bakteret e ndryshme që shkaktojnë infeksione në tru dhe në organizëm.

- Parandalon sulmet epileptike dhe lufton epilepsinë.

- Ndihmon për kurimin e çrregullimeve vizuale dhe të dëgjimit.

- Largon të përzierat dhe marramendjen.

- Lufon aneminë dhe varfërimin e gjakut.

Shënim!

- Alasenna dhe të gjitha produktet tona nuk janë të fabrikuara apo komerciale, por ato përgatiten në mënyrë të posaçme direkt nga bimët e egra të studiuara kryesisht shkretinore.

- Alasenna është krejtësisht i sigurt për të gjithë dhe nuk ka efekte anësore.

- Pa ruajtës kimik, pa ngjyrosës artificial apo lëndë kimike të shtuara.

- Përshkruhet përkrah ilaçeve të tjera të paketës së plotë.

- Produkti është në formë të kapsulave dhe merret 3 herë në ditë nga 1 kapsulë.

- Kapsulat tona janë Vegetariane, Hallall, 100% natyrale, që treten lehtësisht dhe ndihmojnë tretjen.

Përbërësit

Alasenna është një kombinim profesional i bimëve të egra shkretinore, të kombinuara në lloj dhe dozë të caktuar me profesionalizëm nga mjekë herbalistë profesional.

Bimët në këtë formulë kanë efekte të fuqishme, dhe kjo është një nga arsyet themelore përse ato janë përdorur për mijëra vjet në kulturat e lashta. Hulumtimi modern tani është duke treguar një interesim më serioz në këto bimë dhe potencialin e tyre kurativ.

Ky kombinim profesional me bimë tërësisht të egra përmban një infuzion me spektër të plotë të më së mirës që Zoti na ka dhuruar!

Save this product for later