Alasenna

SKU 98225
€175
In stock
1
Product Details
Capsules per Box: 90 (30-Day Supply)

Alasenna - ProSmart Spectrum


Alasenna is one of the herbal remedies that help children and adolescents with neuro-developmental conditions, including: Autism, Autism Spectrum Disorder, Attention Deficit/Hyperactivity Disorder - ADHD (Attention-Deficit Hyperactivity Disorder), Tourette Syndrome, Learning Disabilities, Intellectual Disabilities, Behavioral Disorders, etc.

- Stimulates oral communication, eye contact and social interaction.

- Acts in the treatment of simple and complex, motor and vocal tics (repetitive behaviors, such as closing the eyes, shaking the head, inappropriate gestures, eating, screaming, repeating one's own or others' phrases, words embarrassing, etc.).

- Stimulates mood and reduces anger, aggressiveness and violent behavior.

- Acts in the repair of neurological disorders, stimulates the central nervous system, protects nerves from oxidative stress.

- Cleanses the brain and body from heavy metals and toxins accumulated in the brain, such as mercury, aluminum, etc.

- Treats weakness of blood circulation in the brain, strengthens blood circulation in the brain and prevents stroke.

- Fights various viruses and bacteria that cause infections in the brain and body.

- Helps to treat visual and hearing disorders.

- Removes nausea and dizziness.

- Treats anemia and blood depletion.

Note!

- Alasenna and all our products are not manufactured or commercial, but they are prepared in a special way directly from wild plants studied mostly desert.

- Alasenna is completely safe for everyone and has no side effects.

- DOES NOT CONTAIN: ingredients derived from genetically modified organisms (GMO), artificial colors, artificial sweeteners or artificial preservatives.

- It is prescribed along with other medicines of the complete package.

- The product is in the form of capsules and is taken 3 times a day from 1 capsule.

- Our capsules are Vegetarian, Halal, 100% natural, easily digestible and aid digestion.

Ingredients

Alasenna is a professional combination of wild desert herbs.


Alasenna – Për Autismin dhe kushtet neuro-zhvillimore


Alasenna është një nga përbërësit e kurës bimore që ndihmon fëmijët dhe adoleshentët me kushte neuro-zhvillimore, duke përfshirë: Autizmi, Çrregullimi i Spektrit Autik, Çrregullimi i deficitit të vëmendjes / hiperaktivitetit - ADHD (Mosvëmendje, Hiperaktivitet, Kompleks), Sindroma Tourette, Paaftësi në të Mësuar, Paaftësi Intelektuale, Çrregullime të Sjelljes, etj.

- Stimulon komunikimin gojor, kontaktin me sy dhe bashkëveprimin social.

- Vepron në trajtimin e tikave të thjeshta dhe komplekse, motorike dhe vokale (sjelljet e përsëritura, si kapsitja e syve, dridhja e kokës, gjeste të pahijshme, hungërim,a, ulërima, përsëritja e frazave të veta apo të tjerëve, fjalët e turpshme, etj).

- Stimulon humorin dhe redukton zemërimin, agresivitetin dhe sjelljet e dhunshme.

- Vepron ne riparimin e çrregullimeve neurologjike, stimulon sistemin nervor qendror, ruan nervat nga stresi oksidativ.

- Pastron trurin dhe trupin nga metalet e rënda dhe toksinat e akumuluara në tru, të tilla si merkuri, alumini, etj.

- Trajton dobësinë e qarkullimit të gjakut në tru, forcon qarkullimin e gjakut në tru dhe parandalon goditjen në tru.

- Lufton viruset dhe bakteret e ndryshme që shkaktojnë infeksione në tru dhe në organizëm.

- Ndihmon për trajtimin e çrregullimeve vizuale dhe të dëgjimit.

- Largon të përzierat dhe marramendjen.

- Lufon aneminë dhe varfërimin e gjakut.

Shënim!

- Alasenna dhe të gjitha produktet tona nuk janë të fabrikuara apo komerciale, por ato përgatiten në mënyrë të posaçme direkt nga bimët e egra të studiuara kryesisht shkretinore.

- Alasenna është krejtësisht i sigurt për të gjithë dhe nuk ka efekte anësore.

- NUK PËRMBAN: përbërës që rrjedhin nga organizma të modifikuar gjenetikisht (OMGJ), ngjyra artificiale, ëmbëlsues artificialë apo konservues artificialë.

- Përshkruhet përkrah ilaçeve të tjera të paketës së plotë.

- Produkti është në formë të kapsulave dhe merret 3 herë në ditë nga 1 kapsulë.

- Kapsulat tona janë Vegetariane, Hallall, 100% natyrale, që treten lehtësisht dhe ndihmojnë tretjen.

Përbërësit

Alasenna është një kombinim profesional i bimëve të egra shkretinore.

Save this product for later