Alandrin - Prostate Formula

SKU 52109
€200
In stock
1
Product Details
Capsules per Box: 90 (30-Day Supply)

Alandrin - Prostate Formula - for BPH & Prostatitis


- Alandrin Helps cure Benign prostate enlargement / Benign Prostatic Hyperplasia or Benign Prostatic Hypertrophia (BPH).

- Prevents prostate cancer.

- Fights all prostate infections, its calcification and hardening.

- It acts on the hormonal metabolism in the body, especially both the testosterone and estrogen hormones.

- Combats prostate problems radically and soothes the symptoms caused by them.

- Prevents complications of prostate enlargement associated with the urinary tract.

- Strengthens the heart, improves digestion, stimulates the liver, strengthens the blood.

- Increases immunity and stimulates the reproductive system.

- Stimulates sexual desire.

Note!

- Alandrin and all our products are not manufactured or commercially available, as are usually "Natural" and inexpensive products, but our products are specially prepared for each patient or client by specialized herbalists and experienced, for the purpose of a radical and safe cure of the disease.

- Alandrin is 100% Original, completely safe for everyone, and has no side effects.

- The product is in capsule form and is taken 3 times daily from 1 capsule.

- Recommended to take alongside Zinginax product.

Ingredients
Alandrin is a professional combination of 15 wild desert plants, combined in the type and dose set professionally by professional herbalists.

This professional combination with completely wild herbs contains a full spectrum infusion of the best that God has given us!

Alandrin - Për Zmadhimin Prostatik Beninj dhe Hiperplasinë Prostatike Beninje


- Alandrin Ndihmon në kurimin e zmadhimit beninj të prostatës / Hipotrofinë apo Hiperplasinë prostatike beninje (BPH).

- Parandalon kancerin e prostatës.

- Lufton të gjitha infeksionet e prostatës, kalcifikimin dhe ngurtësimin e saj.

- Vepron në metabolizmin hormonal në trup, veçanërisht të dy hormoneve testosteron dhe estrogjen.

- Lufton problemet e prostatës në mënyrë rrënjësore dhe qetëson simptomat e shkaktuara prej tyre.

- Parandalon komplikacionet e zmadhimit të prostatës që lidhen me traktin urinar.

- Forcon zemrën, përmirëson tretjen, stimulon mëlçinë, forcon gjakun.

- Rrit imunitetin dhe stimulon sistemin e riprodhimit.

- Stimulon deshirën seksuale.

Shënim!

- Alandrin dhe të gjitha produktet tona nuk janë të fabrikuara apo komerciale, siç janë zakonisht produktet "Natyrale" dhe me kosto të lirë, por produktet tona përgatiten në mënyrë të posaçme për çdo pacient apo porositës, nga mjekë herbalistë të specializuar dhe me pervojë, me qëllim të shërimit rrënjësor dhe të sigurtë të sëmundjes.

- Alandrin është 100% Origjinal, krejtësisht i sigurtë për të gjithë, dhe nuk ka efekte anësore.

- Produkti është në formë të kapsulave dhe merret 3 herë në ditë nga 1 kapsulë.

- Rekomandohet të merret perkrah produktit Zinginax.

Përbërësit
Alandrin është një kombinim profesional i 15 bimëve të egra shkretinore, të kombinuara në lloj dhe dozë të caktuar me profesionalizëm nga mjekë herbalistë profesional.
Ky kombinim profesional me bimë tërësisht të egra përmban një infuzion me spektër të plotë të më së mirës që Zoti na ka dhuruar!
Save this product for later