Advanced ​Pack for Stomach Tumors

SKU 98354
€3 500
In stock
1
Product Details

Advanced Pack for Stomach Tumors (30 days)


Advanced Anticancer Compounds with Desert Herbs: Theum-17s, Akler-15s, Cleom-13s, Ahren-21a and Rohid-19a are targeted for various forms of Stomach Cancer.

The mechanism by which these compounds are able to destroy cancer cells, among others, is:
• by stimulating the immune system,
• management of DNA mitochondria
And inhibition of a key cell cycle enzyme called Topoisomerase II, which causes cancer stem cells to multiply.
Unlike currently used chemical antitumor drugs, Theum-17s and its companions are also able to destroy cancer cells that are resistant to chemical drugs or chemotherapy.
Theum-17s, Akler-15s, Cleom-13s, Ahren-21a and Rohid-19a are effective in killing different types of cancer cells, but mainly aim to:
• Stomach cancer cells of the types: Adenocarcinoma, Lymphomas, Gastrointestinal stromal tumors, Carcinoid tumors;
• Squamous cell carcinomas, Small cell carcinomas, Leiomyosarcoma;
• Peritoneal cancer;
• Metastatic stomach cancer.
• Theum-17s and their companions are not affected by P-glycoprotein, the enzyme responsible for the resistance of cancer cells to anti-cancer drugs.
Note!
• All "Desert Herbs" products are completely desert herbs.
• Theum-17s and its companions are completely safe and have no side effects.
• Reduce the harms and side effects of chemotherapy, and can be taken along with them without any problems.
• The products are in the form of capsules and are taken 3 times a day by 1 capsule each.
• Our capsules are Vegetarian, easily digested and aid digestion.
Ingredients
• These components are a professionally studied combination of pure extracts of wild desert herbs.
• This professional combination with completely wild plants contains a full spectrum infusion of the best that God has given us!

Paketa e Avancuar për Tumoret e Stomakut (30 ditë)


Komponimet e avancuara antikancerogjene "Desert Herbs" me bimë shkretinore: Theum-17s, Akler-15s, Cleom-13s, Ahren-21a dhe Rohid-19a synojnë forma të ndryshme të kancerit të Stomakut.

Mekanizmi me të cilin këto komponime janë në gjendje të shkatërrojë qelizat e kancerit, ndër të tjera, është:

 • përmes stimulimit të sistemit imun,
 • menaxhimit të mitokondrinave të ADN-së
 • dhe frenimit të një enzime kyçe të ciklit qelizor të quajtur Topoizomeraza II, që shkakton shumim të qelizave kancerore burimore.

Ndryshe nga barnat kimike antitumorale që përdoren aktualisht, Theum-17s dhe shoqëruesit e tij janë në gjendje të shkatërrojnë edhe qelizat kancerogjene që janë rezistente ndaj ilaçeve kimike apo kimioterapive.

Theum-17s, Akler-15s, Cleom-13s, Ahren-21a dhe Rohid-19a janë efektiv në vrasjen e llojeve të ndryshme të qelizave kancerogjene, por kryesisht synojnë:

 • Qelizat e kancerit të stomakut të llojeve: Adenocarcinoma, Lymhoma, Gastrointestinal stromal tumors, Carcinoid tumors;
 • Squamous cell carcinomas, Small cell carcinomas, Leiomyosarcoma;
 • Kancerin Peritoneal;
 • Kancerin metastatik të stomakut.
 • Theum-17s dhe shoqëruesit e tij nuk ndikohen nga P-glikoproteina, enzima përgjegjëse për rezistencën e qelizave kancerogjene ndaj ilaçeve kundër kancerit.

Shënim!

 • Të gjitha produktet "Desert Herbs" janë krejtësisht me bimë shkretinore.
 • Theum-17s dhe shoqëruesit e tij janë krejtësisht të sigurt dhe nuk kanë asnjë lloj efekti anësor.
 • Reduktojnë dëmet dhe efektet anësore të kimioterapive, dhe mund të merren përkrah tyre pa asnjë problem.
 • Produktet janë në formë të kapsulave dhe merren 3 herë në ditë nga 1 kapsulë secili.
 • Kapsulat tona janë Vegetariane, treten lehtësisht dhe ndihmojnë tretjen.

Përbërësit

 • Këto komponentë janë një kombinim profesional i studiuar i ekstrakteve të pastra të bimëve të egra shkretinore.
 • Ky kombinim profesional me bimë tërësisht të egra përmban një infuzion me spektër të plotë të më së mirës që Zoti na ka dhuruar!
Save this product for later