Acridocarpus

SKU 41201
€250
In stock
1
Product Details
Capsules per Box: 90 Capsules (30-Day Supply)

Acridocarpus - Autoimmune Disorders


- Acridocarpus is a formula of wild desert plants, specially produced to help patients with various types of autoimmune diseases, including: Multiple Sclerosis (MS), Rheumatoid Arthritis, Hashimoto's Thyroiditis, Lupus, Autoimmune Hepatitis, Type 1 Diabetes, Autoimmune Hemolytic Anemia, Epilepsy, Sjogren's Syndrome, Malaria Syndrome, Scleroderma, Urticaria / Hives, etc.

- Acridocarpus focuses on combating chronic neurological inflammation within the nervous system.

- Acts in the protection of myelin (protective nerve sheath) from autoimmune attack of T lymphocytes, and helps in remyelination and activation of Glial around the white areas of the brain including the brain center, optic nerve, basal ganglia and spinal cord.

- Stimulates the oligodendrocyte cells responsible for myelin production.

- Stimulates and repairs disorders in the central nervous system.

- Increases levels of Glutathione, the main antioxidant in every cell of the body, and as a result detoxifies brain and body cells from toxins and heavy metals.

- Activates blood circulation to the brain and prevents stroke.

- Helps to cure visual and hearing disorders.

- Helps to cure hormonal disorders in men and women.

- Treats neurological disorders of the heart.

Note!

- Our products are not fabricated or commercial, as usual "Dietary Supplements", but they are prepared specifically for each patient, directly from the wild plants of the desert.

- Acridocarpus completely safe for everyone and has no side effects.

- DOES NOT CONTAIN: ingredients derived from genetically modified organisms (GMO), artificial colors, artificial sweeteners or artificial preservatives.

- Taken together with other products of the complete package for the fight against autoimmune diseases.

- The product is in the form of capsules and is taken 3 times a day by 1 capsule.

- Our capsules are Vegetarian (from vegetable pine cellulose), Halal, 100% natural, without animal content, without condoms, which are easily digested and quickly absorbed by the digestive system.

Ingredients

Acridocarpus is a professional scientific combination of wild desert herbs.


Acridocarpus - Për Sëmundjet Autoimune - Shqip


- Acridocarpus është një formulë e bimëve të egra të shkretëtrirës, për të ndihmuar pacientët me lloje të ndryshme të sëmundjeve autoimmune, si: Multiple Sclerosis (MS), Artriti Reumatoid, Tiroiditi Hashimoto, Lupus, Hepatiti Autoimun, Diabeti Tip 1, Anemia Hemolitike Autoimune, Epilepsia, Sindromi Sjogren, Malaria Syndrome, Skleroderma, Urtikaria/Hives, etj.

- Acridocarpus fokusohet në luftimin e inflamacionit neurologjik kronik brenda sistemit nervor.

- Vepron në ruajtjen e mielinit (mbështjellësin nervor mbrojtës) nga sulmi autoimun i limfociteve T, dhe ndihmon në rimielinacionin dhe aktivizimin Glial rreth zonave të bardha të trurit, duke përfshirë qendrën e trurit, nervin optik, ganglionet bazale dhe palcën kurrizore.

- Stimulon qelizat oligodendrocite përgjegjëse për prodhimin e mielinit.

- Stimulon dhe riparon çrregullimet në sistemin nervor qëndror.

- Rrit nivelet Glutathione, antioksidantit kryesor në çdo qelizë të trupit, dhe si rezultat çhelmon qelizat e trurit dhe të trupit nga toksinat dhe metalet e rënda.

- Aktivizon qarkullimin e gjakut në tru dhe parandalon goditjen në tru.

- Ndihmon për kurimin e çrregullimeve vizuale dhe të dëgjimit.

- Ndihmon për kurimin e çrregullimeve hormonale tek meshkujt dhe femrat.

- Trajton çrregullimet neurologjike të zemrës.

Shënim!

- Produktet tona nuk janë të fabrikuara apo komerciale, siç janë zakonisht “Supplementet dietike”, por ato prodhohen direkt nga bimët e egra të shkretëtirës.

- Acridocarpus është krejtësisht i sigurt dhe nuk ka efekte anësore.

- NUK PËRMBAN: përbërës që rrjedhin nga organizma të modifikuar gjenetikisht (OMGJ), ngjyra artificiale, ëmbëlsues artificialë apo konservues artificialë.

- Merret së bashku me produktet e tjera të paketës së plotë për luftimin e sëmundjeve autoimmune.

- Produkti është në formë të kapsulave dhe merret 3 herë në ditë nga 1 kapsulë.

- Kapsulat tona janë Vegetariane (nga celuloza vegjetale e pishës), Hallall, 100% natyrale, pa përmbajtje shtazore, pa prezervativë, që treten lehtësisht dhe përvetësohen shpejt nga sistemi i tretjes.

Përbërësit

Acridocarpus është një kombinim profesional shkencor i bimëve të egra shkretinore.

Save this product for later