Acridocarpus

SKU 41201
€175
In stock
1
Product Details

Acridocarpus - Autoimmune Disorders


- Acridocarpus is a formula of wild desert plants, specially produced to help patients with various types of autoimmune diseases, including: Multiple Sclerosis (MS), Rheumatoid Arthritis, Hashimoto's Thyroiditis, Lupus, Autoimmune Hepatitis, Type 1 Diabetes, Autoimmune Hemolytic Anemia, Epilepsy, Sjogren's Syndrome, Malaria Syndrome, Urticaria / Hives, etc.
- Acridocarpus focuses on combating chronic neurological inflammation within the nervous system.
- Acts in the protection of myelin (protective nerve sheath) from autoimmune attack of T lymphocytes, and helps in remyelination and activation of Glial around the white areas of the brain including the brain center, optic nerve, basal ganglia and spinal cord.
- Stimulates the oligodendrocyte cells responsible for myelin production.
- Stimulates and repairs disorders in the central nervous system.
- Increases levels of Glutathione, the main antioxidant in every cell of the body, and as a result detoxifies brain and body cells from toxins and heavy metals.
- Activates blood circulation to the brain and prevents stroke.
- Helps to cure visual and hearing disorders.
- Helps to cure hormonal disorders in men and women.
- Cures neurological disorders of the heart.
Note!
- Our products are not fabricated or commercial, as usual "Dietary Supplements", but they are prepared specifically for each patient, directly from the wild plants of the desert.
- Acridocarpus completely safe for everyone and has no side effects.
- 100% with plants, without chemical preservatives, without artificial colors and without chemical additives.
- Taken together with other products of the complete package for the fight against autoimmune diseases.
- The product is in the form of capsules and is taken 3 times a day by 1 capsule.
- Our capsules are Vegetarian (from vegetable pine cellulose), Halal, 100% natural, without animal content, without condoms, which are easily digested and quickly absorbed by the digestive system.
Ingredients
Acridocarpus is a professional combination of wild desert plants, combined in the type and dose set professionally by professional herbalists.This professional combination with completely wild herbs contains a full spectrum infusion of the best that God has given us!

Acridocarpus - Për Sëmundjet Autoimune - Shqip


- Acridocarpus është një formulë e bimëve të egra të shkretëtrirës, e prodhuar posaçërisht për të ndihmuar pacientët me lloje të ndryshme të sëmundjeve autoimmune, si: Multiple Sclerosis (MS), Artriti Reumatoid, Tiroiditi Hashimoto, Lupus, Hepatiti Autoimun, Diabeti Tip 1, Anemia Hemolitike Autoimune, Epilepsia, Sindromi Sjogren, Malaria Syndrome, Urtikaria/Hives, etj.
- Acridocarpus fokusohet në luftimin e inflamacionit neurologjik kronik brenda sistemit nervor.
- Vepron në ruajtjen e mielinit (mbështjellësin nervor mbrojtës) nga sulmi autoimun i limfociteve T, dhe ndihmon në rimielinacionin dhe aktivizimin Glial rreth zonave të bardha të trurit duke përfshirë qendrën e trurit, nervin optik, ganglionet bazale dhe palcën kurrizore.
- Stimulon qelizat oligodendrocite përgjegjëse për prodhimin e mielinit.
- Stimulon dhe riparon çrregullimet në sistemin nervor qëndror.
- Rrit nivelet Glutathione, antioksidantit kryesor në çdo qelizë të trupit, dhe si rezultat çhelmon qelizat e trurit dhe të trupit nga toksinat dhe metalet e rënda.
- Aktivizon qarkullimin e gjakut në tru dhe parandalon goditjen në tru.
- Ndihmon për kurimin e çrregullimeve vizuale dhe të dëgjimit.
- Ndihmon për kurimin e çrregullimeve hormonale tek meshkujt dhe femrat.
- Trajton çrregullimet neurologjike të zemrës.
Shënim!
- Produktet tona nuk janë të fabrikuara apo komerciale, siç janë zakonisht “Supplementet dietike”, por ato prodhohen direkt nga bimët e egra të shkretëtirës.
- Acridocarpus është krejtësisht i sigurt për të gjithë dhe nuk ka efekte anësore.
- 100% me bimë shkretinore, pa ruajtës kimik, pa ngjyrosës artificial dhe pa shtesa kimike.
- Merret së bashku me produktet e tjera të paketës së plotë për luftimin e sëmundjeve autoimmune.
- Produkti është në formë të kapsulave dhe merret 3 herë në ditë nga 1 kapsulë.
- Kapsulat tona janë Vegetariane (nga celuloza vegjetale e pishës), Hallall, 100% natyrale, pa përmbajtje shtazore, pa prezervativë, që treten lehtësisht dhe përvetësohen shpejt nga sistemi i tretjes.
Përbërësit
Acridocarpus është një kombinim profesional i bimëve të egra shkretinore, të kombinuara në lloj dhe dozë të caktuar me profesionalizëm nga mjekë herbalistë profesional.Ky kombinim profesional me bimë tërësisht të egra përmban një infuzion me spektër të plotë të më së mirës që Zoti na ka dhuruar!
Save this product for later