​Zinginax - Mind & Bones

SKU 98380
€225
In stock
1
Product Details

Zinginax - For Mind & Bones


- Zinginax stimulates incomparably naturally the brain, nerves, joints, muscles, immune system, kidneys, liver, digestion and sexual health.

- Provides great health benefits through powerful antioxidant, anti-inflammatory and immune protective properties.

- Helps regulate the inflammatory process and treat the negative impact of acute or chronic inflammatory conditions.

- Activates the NrF2 pathway, which helps cells detoxify and protect themselves from oxidative stress.

- Stimulates the central and peripheral nervous system, and fights nerve infections.

- Has excellent effects on detoxification, decalcification, activation and stimulation of the Pineal Gland.

- It is excellent for the flowing brain; According to the study on narrow-junction protein (TJ) changes induced by lack of oxygen-glucose (OGD) in the blood-brain barrier, Zinginax is able to regenerate and improve the blood-brain barrier.

- Fights pain and diseases of the joints and bones, strengthens the joints, helps the absorption of vitamin D in the bones.

- Fights osteoporosis, osteoarthritis, rheumatoid arthritis, bursitis, essential tremor (Essential Tremor); Support Boneëellia.

- Helps treat disc and hiatal hernia.

- Helps cure Parkinson's and Alzheimer's.

- Improves mental state, increases concentration and strengthens memory.

- For sexual power.

- For anorexia and the digestive tract.

- Helps remove bad breath.

- For athletes - makes them more resilient during training.

Note!

- Zinginax and all our products are specially prepared from the plants of the Arabian desert.

- Zinginax is completely safe for everyone, and has no side effects.

- The product is in the form of capsules and is taken 3 times a day by 1 capsule.

- Our capsules are Vegetarian.

Ingredients

Zinginax is a professional combination of wild desert herbs.


Zinginax - Për Mendjen dhe Kockat


- Zinginax stimulon në mënyrë natyrale të pakrahasueshme trurin, nervat, kyçet (nyjet), muskujt, sistemin imun, veshkat, mëlçinë, tretjen dhe shëndetin seksual.

- Ofron përfitime të mëdha shëndetësore përmes vetive të fuqishme antioksiduese, anti-inflamatore dhe mbrojtëse të imunitetit.

- Ndihmon në rregullimin e procesit inflamator dhe trajtimin e ndikimit negativ të kushteve akute ose kronike të inflamacionit.

- Aktivizon rrugën NrF2, e cila ndihmon qelizat të detoksifikohen dhe të mbrohen nga stresi oksidativ.

- Stimulon sistemin nervor qendror dhe atë periferik, dhe lufton infeksionet nervore.

- Ka efekte të shkëlqyera në detoksifikimin, dekalcifikimin, aktivizimin dhe stimulimin e Gjëndrës Pineale.

- Është i shkëlqyeshëm për trurin që rrjedh; Sipas studimit mbi ndryshimet e proteinave të bashkimit të ngushtë (TJ) të indukuara nga mungesa e oksigjen-glukozës (OGD) në pengesën gjak-tru, Zinginax mund të veprojë në rigjenerojë dhe të përmirësojë barrierën gjak-tru.

- Lufton dhimbjet dhe sëmundjet e nyjeve dhe të kockave, forcon kyçet, ndihmon absorbimin e vitaminës D në kocka.

- Lufton osteoporozen, osteoartritin, artritin reumatoid, bursitin, dridhjen esenciale (Essential Tremor); Përkrah Bonewellia.

- Ndihmon në trajtimin e hernies diskale dhe hiatale.

- Ndihmon në kurimin e Parkinsonit dhe Alzheimer.

- Përmirëson gjendjen mendore, rrit përqendrimin dhe fuqizon memorien.

- Për fuqinë seksuale.

- Për anoreksinë dhe aparatin tretës.

- Ndihmon në largimin e erës së keqe të gojës.

- Për sportistët - i bën më rezistentë gjatë stërvitjes.

Shënim!

- Zinginax dhe të gjitha produktet tona përgatiten në mënyrë të posaçme nga bimët e shkretëtirës arabe.

- Zinginax është krejtësisht i sigurt për të gjithë, dhe nuk ka efekte anësore.

- Produkti është në formë të kapsulave dhe merret 3 herë në ditë nga 1 kapsulë.

- Kapsulat tona janë Vegetariane.

Përbërësit

Zinginax është një kombinim profesional i bimëve të egra shkretinore.

Save this product for later