​Visnaga Psoraligo

SKU 291033
€175
In stock
1
Product Details

Visnaga Psoraligo – Desert Skin Care


- Helps cure Vitiligo, Psoriasis, Eczema, Rosacea and other skin conditions.

- Helps cure white leprosy.

- Helps cure Alopecia Areata and hair loss in general as well.

- Improves skin color, removes stains from the face, strengthens hair and nails.

- Strengthens immunity and helps cure auto-immune disorders.

- Kills germs and parasites.

- Diuretic stimulant, lowers blood pressure.

- Activating and invigorating body.

- Helps with rheumatism and gout.

- Against liver problems.

- Antioxidant for the extraction of poisons from the liver.

- Prevents the formation of cancer cells.

- Also used to cure scorpion bite and snake bite.


Note!

- Visnaga Psoraligo is a product made entirely of desert plants studied in a large number of scientific research at various universities, safe for all ages, and has no side effects.

- Do not contains any chemical preservatives, additives, coloring or flavoring, but only natural herbal preservatives.

- The product is in capsule form and is taken 3 times daily by 1 capsule.


Visnaga Psoraligo - Desert Skin Care


- Ndihmon ne kurimin e Vitiligos, Psoriasis, Ekzemes, Rosacea dhe gjendje te tjera te lekures.

- Ndihmon ne kurimin e lebrës së bardhë.

- Ndihmon ne kurimin e Alopecia Areata dhe rënien e flokut në përgjithësi.

- Përmirëson ngjyrën e lëkurës, heq njollat nga fytyra, forcon flokët dhe thonjtë.

- Fuqizon imunitetin dhe ndihmon ne kurimin e çrregullimeve auto-imune.

- Vret mikrobet dhe parazitet.

- Nxitës diuretik, ul presionin e gjakut.

- Aktivizues dhe gjallërues i trupit.

- Ndihmon me reumatizmen dhe përdhesin.

- Kunder problemeve te mëlçisë.

- Antioksid për nxjerrjen e helmeve nga mëlçia.

- Parandalon formimin e qelizave kancerore.

- Përdoret edhe për kurimin e pickimit të akrepit dhe kafshimit të gjarpërit.

Shënim!

- Visnaga Psoraligo është një product i përbërë tërësisht nga bimë shkretinore të studiuara në një numër të madh kërkimesh shkencore në universitet te ndryshme, i sigurtë për të gjitha moshat, dhe nuk ka efekte anësore.

- Nuk përmban ruajtës kimik, shtesa, ngjyrosës apo aromatizues, por vetëm ruajtës natyral krejtësisht bimor.

- Produkti është në formë të kapsulave dhe merret 3 herë në ditë nga 1 kapsulë.

Save this product for later