​Vernonia – Kidney

SKU 98276
€300
In stock
1
Product Details

Vernonia – Kidney Tumors


Vernonia is one of the components of the herbal remedy studied and manufactured specifically for patients with various types of Kidney cancer, whether primary or advanced, and with metastazes, including: Renal cell carcinoma (RCC), Clear cell RCC, Papillary RCC, Chromophobe RCC, Collecting duct RCC, Unclassified RCC, Transitional cell carcinoma, Renal sarcoma, Urothelial Carcinoma, Wilms Tumor; as well as benign tumors of kidney, as Renal Adenoma, Oncocytoma, Angiomyolipoma, etc.

In addition to fighting cancer cells naturally and without any damage or side effects, Vernonia has many positive effects on the body, with the wish of Allah, including:

- Has Antimicrobial, antimalarial, antithrombotic, antioxidant, antidiabetic, laxative, hypoglycemic, antihelminthic, anti-inflammatory, cathartic, anticancer, antifertility, anti-fungal, antibacterial activity.

- Fights inflammatory diseases.

- Prevents prostate cancer, reduces pain, and inhibits the spread of free radicals.

- Fights pneumonia, asthma and cough.

- Relieves stress and facilitates sleep.

- Supports antibodies that fight disease.

- Fights intestinal parasites, prevents diarrhea, helps digestion and stomach upsets.

- Helps digest gallstones.

- Prevents kidney failure.

- Helps heal wounds, inflammation of the urinary tract, vaginal itching and other sexually transmitted diseases.

- Increases sexual potency and fights fertility in men and women.

- Lowers blood pressure and helps treat diabetes.

- Fights viral and bacterial diseases.

- Cleanser and supporter of the urinary tract.

- Cleanses the liver of toxins and fats, and helps in its rapid regeneration.

- Blood cleanser, helps cure hepatitis and leukemia as well.

- Powerful inhibitor of the growth and spread of cancer cells in the body.

- Prevents cell damage by helping to eliminate heavy metals and toxins in the body.

Note!

- Vernonia and all our products are not fabricated or commercial, but they are traditionally prepared directly from the wild desert plants.

- Vernonia is completely safe for everyone and has no side effects.

- No chemical preservatives, no artificial colors or added chemicals.

- Prescribed along with other complete package medicines.

- The product is in the form of capsules and is taken 3 times a day by 1 capsule.

- Our capsules are Vegetarian, Halal, 100% natural, easily digested and aid digestion.

Ingredients

Vernonia is a professional combination of wild desert plants, combined in the type and dose set professionally by professional herbalists.

Plants in this formula have powerful effects, and this is one of the basic reasons why they have been used for thousands of years in ancient cultures. Modern research is now showing a more serious interest in these plants and their curative potential.

This professional combination with completely wild herbs contains a full spectrum infusion of the best that God has given us!


Vernonia – Për Tumoret e Veshkave - Shqip


Vernonia është një nga përbërësit e kurës bimore të studiuar dhe të prodhuar posaçërisht për pacientët me lloje të ndryshme të kancerit të Veshkave, qofshin fillestar apo të avancuar dhe me metastaza, duke përfshirë: Renal cell carcinoma (RCC), Clear cell RCC, Papillary RCC, Chromophobe RCC, Collecting duct RCC, Unclassified RCC, Transitional cell carcinoma; Renal sarcoma, Urothelial Carcinoma, Wilms Tumor; si dhe tumoret beninje të veshkave, si Renal Adenoma, Oncocytoma, Angiomyolipoma, etj.

Përveç luftimit të qelizave kancerore në mënyrë natyrale dhe pa asnjë lloj dëmtimi apo efekti anësor, Vernonia ka shumë efekte pozitive në organizëm, me vullnetin e Zotit, duke përfshirë:

- Ka aktivitet Antimicrobial, antimalarial, antithrombotic, antioxidant, antidiabetic,laxative, hypoglycemic, antihelmintic, anti-inflammatory, cathartic, anticancer, antifertility,anti-fungal, antibacterial.

- Lufton sëmundjet inflamatore.

- Parandalon kancerin e prostates, ul dhimbjet, si dhe frenon përhapjen e radikalëve të lirë.

- Lufton pneumoninë, astmën dhe kollën.

- Largon stresin dhe lehtëson gjumin.

- Mbështet antitrupat që luftojnë sëmundjet.

- Lufton parazitët e zorrëve, parandalon diarrenë, ndihmon tretjendhe shqetësimet e stomakut.

- Ndihmon tretjen e gurëve të tëmthit.

- Parandalon dështimin e veshkave.

- Ndihmon në kurimin e plagëve, pezmatimin e traktit urinar, kruajtjen vaginale dhe sëmundje të tjera seksualisht të transmetueshme.

- Rrit fuqinë seksuale dhe lufton fertilitetin tek burrat dhe gratë.

- Ul presionin e gjakut dhe ndihmon në trajtimin e Diabetit.

- Lufton sëmundjet virale dhe bakteriale.

- Pastrues dhe mbështetëts i traktit urinar.

- Pastron mëlçinë nga toksinat dhe yndyrnat, dhe ndihmon në rigjenerimin e shpejtë të saj.

- Pastruese e gjakut, ndihmon në kurimin e Hepatitit dhe leukemisë gjithashtu.

- Frenues i fuqishme i rritjes dhe përhapjes së qelizave kancerore në trup.

- Parandalon dëmtimin qelizor duke ndihmuar në eleminimin e metaleve dhe toksinave të rënda në trup.

Shënim!

- Vernonia dhe të gjitha produktet tona nuk janë të fabrikuara apo komerciale, por ato përgatiten në mënyrë tradicionale direkt nga bimët e egra shkretinore.

- Vernonia është krejtësisht i sigurtë për të gjithë dhe nuk ka efekte anesore.

- Pa ruajtës kimik, pa ngjyrosës artificial apo lëndë kimike të shtuara.

- Përshkruhet përkrah ilaçeve të tjera të paketës së plotë.

- Produkti është në formë të kapsulave dhe merret 3 herë në ditë nga 1 kapsulë.

- Kapsulat tona janë Vegetariane, Hallall, 100% natyrale, që treten lehtësisht dhe ndihmojnë tretjen.

Përbërësit

Vernonia është një kombinim profesional i bimëve të egra shkretinore, të kombinuara në lloj dhe dozë të caktuar me profesionalizëm nga mjekë herbalistë profesional.

Bimët në këtë formulë kanë efekte të fuqishme, dhe kjo është një nga arsyet themelore përse ato janë përdorur për mijëra vjet në kulturat e lashta. Hulumtimi modern tani është duke treguar një interesim më serioz në këto bimë dhe potencialin e tyre kurativ.

Ky kombinim profesional me bimë tërësisht të egra përmban një infuzion me spektër të plotë të më së mirës që Zoti na ka dhuruar!

Save this product for later