​Vermiculata - Liver

SKU 98252
€250
In stock
1
Product Details

Vermiculata - Liver Tumors


Vermiculata is one of the five components of the herbal remedy studied and manufactured specifically for patients with various types of liver cancer, whether primary or advanced and with metastases, including: Hepatocellular carcinoma (HCC) or Hepatoma, Fibrolamellar HCC, Cholangiocarcinoma (bile duct cancer), Angiosarcoma or Hemangiocarcinoma, Hepatoblastoma, and metastatic liver cancer, which spreads to the liver from primary cancers of other organs, mainly from the colon and colorectal cancer.

In addition to fighting cancer cells naturally and without any damage or side effects, Vermiculata has many positive effects on the body, with the wish of Allah, including:

- Helps cleanse the body from toxins.

- One of the main features of the plant is the emergence of its powerful antibacterial and antioxidant activity.

- The plant also has hepatoprotective activity.

- Works as a laxative and diuretic.

- Helps cure digestive disorders.

- Cleanses the lungs and airways.

- Soothes bone and joint pain and fights inflammation.

- Helps to heal all wounds.

- Helps reduce the damage and side effects of chemotherapy and radiotherapy.

Note!

- Vermiculata and all our products are not fabricated or commercial, but they are traditionally prepared directly from the wild desert plants.

- Vermiculata is completely safe for everyone and has no side effects.

- No chemical preservatives, no artificial colors or added chemicals.

- Prescribed along with other complete package medicines for different types of liver tumors to give maximum curative effects.

- The product is in the form of capsules and is taken 3 times a day by 1 capsule.

- Our capsules are Vegetarian, Halal, 100% natural, easily digested and aid digestion.

Ingredients

Vermiculata is a professional combination of wild desert plants, combined in the type and dose set professionally by professional herbalists.

Plants in this formula have powerful effects, and this is one of the basic reasons why they have been used for thousands of years in ancient cultures. Modern research is now showing a more serious interest in these plants and their curative potential.

This professional combination with completely wild herbs contains a full spectrum infusion of the best that God has given us!


Vermiculata – Për Tumoret e Mëlçisë - Shqip


Vermiculata është një nga pesë përbërësit e kurës bimore të studiuar dhe të prodhuar posaçërisht për pacientët me lloje të ndryshme të kancerit të mëlçisë, qofshin fillestar apo të avancuar dhe me metastaza, duke përfshirë: Hepatocellular carcinoma (HCC) apo Hepatoma, Fibrolamellar HCC, Cholangiocarcinoma (bile duct cancer), Angiosarcoma apo Hemangiocarcinoma, Hepatoblastoma, dhe kanceri metastazik i mëlçisë, i cili përhapet në mëlçi nga kancere primare të organeve të tjera, kryesisht i zorrës së trashë dhe ai Kolorektal.

Përveç luftimit të qelizave kancerore në mënyrë natyrale dhe pa asnjë lloj dëmtimi apo efekti anësor, Vermiculata ka shumë efekte pozitive në organizëm, me vullnetin e Zotit, duke përfshirë:

- Ndihmon në pastrimin e trupit nga toksinat.

- Nga veçoritë kryesore të bimës është shfaqja e aktivitetit të saj të fuqishëm atibaktrial dhe antioksidant.

- Punon si laksative dhe diuretike.

- Ndihmon në kurimin e çrregullimeve të tretjes.

- Pastron mushkëritë dhe rrugët e frymëmarrjes.

- Qetëson dhimbjet e kockave dhe kyçeve dhe lufton inflamacionin.

- Ndihmon për kurimin e të gjitha plagëve.

- Ndihmon në reduktimin e dëmeve dhe efekteve anësore të kimioterapisë dhe radioterapisë.

Shënim!

- Vermiculata dhe të gjitha produktet tona nuk janë të fabrikuara apo komerciale, por ato përgatiten në mënyrë tradicionale direkt nga bimët e egra shkretinore.

- Vermiculata është krejtësisht i sigurt për të gjithë dhe nuk ka efekte anësore.

- Pa ruajtës kimik, pa ngjyrosës artificial apo lëndë kimike të shtuara.

- Përshkruhet përkrah ilaçeve të tjera të paketës së plotë për llojet e ndryshme të kancereve të mëlçisë për të dhënë efektet maksimale kurative.

- Produkti është në formë të kapsulave dhe merret 3 herë në ditë nga 1 kapsulë.

- Kapsulat tona janë Vegetariane, Hallall, 100% natyrale, që treten lehtësisht dhe ndihmojnë tretjen.

Përbërësit

Vermiculata është një kombinim profesional i bimëve të egra shkretinore, të kombinuara në lloj dhe dozë të caktuar me profesionalizëm nga mjekë herbalistë profesional.

Bimët në këtë formulë kanë efekte të fuqishme, dhe kjo është një nga arsyet themelore përse ato janë përdorur për mijëra vjet në kulturat e lashta. Hulumtimi modern tani është duke treguar një interesim më serioz në këto bimë dhe potencialin e tyre kurativ.

Ky kombinim profesional me bimë tërësisht të egra përmban një infuzion me spektër të plotë të më së mirës që Zoti na ka dhuruar!

Save this product for later