​Tortilis - Respiratory

SKU 98266
€150
In stock
1
Product Details

Tortilis - Respiratory


Tortilis is one of the components of the herbal cure studied and produced especially for patients with various problems in the respiratory system, including: Asthma, Allergies, Sinusitis, Rhinitis, Chronic Bronchitis, Pneumonia, Emphysema, Chronic Obstructive Pulmonary Disease, Influenza, Turbeculosis, Chest Trauma, Sleep apnea, Covid-19, etc.

In addition to effectively fighting diseases of the respiratory system, in a completely natural way and without any damage or side effects, Tortilis has many positive effects on all the body, including:

- Relieves abdominal pain and feeds the good bacteria in the gut.

- Kills intestinal worms and parasites.

- Fights eye diseases.

- Helps soothe chronic cough.

- Fights constipation and chronic diarrhea.

- Reduces harmful cholesterol, regulates blood sugar, stimulates blood circulation and helps cure diabetes.

- Helps cure anemia.

- Soothes ear pain.

- Very great for curing urinary tract infections.

- Soothes sore throats, helps heal wounds in the mouth and body.

- Helps to reduce excess weight.

- Has demonstrated preventive activity against side effects and long-term and serious damage of Covid-19 vaccines.

Note!

- Tortilis and all our products are not fabricated or commercial, but they are specially prepared directly from the wild plants mainly desert.

- Tortilis is completely safe for everyone and has no side effects.

- No chemical preservatives, no artificial colors or added chemicals.

- Prescribed along with other complete package.

- The product is in the form of capsules and is taken 3 times a day by 1 capsule.

- Our capsules are Vegetarian, Halal, 100% natural, easily digested and aid digestion.

Ingredients

Tortilis is a professional combination of 13 wild desert plants, combined in the type and dose set professionally by professional herbalists.

None of the ingredients in this formula are treated with pesticides, herbicides, fungicides, synthetic fertilizers or "processing agents", which are found in conventional plants. Not only do you avoid these pests, but you are using wild plants, which generally produce their natural protectors against pests.

Plants in this formula have powerful effects, and this is one of the basic reasons why they have been used for thousands of years in ancient cultures. Modern research is now showing a more serious interest in these plants and their curative potential.

This professional combination with completely wild herbs contains a full spectrum infusion of the best that God has given us!


Tortilis – Për Sistemin e Frymëmarrjes - Shqip


Tortilis është një nga përbërësit e kurës bimore të studiuar dhe të prodhuar posaçërisht për pacientët me probleme të ndryshme në sistemin e frymëmarrjes, duke përfshirë: Astma, Alergjitë, Sinusitis, Rhinitis, Chronic Bronchitis, Pneumonia, Emphysema, Chronic Obstructive Pulmonary Disease, Influenza, Turbeculosis, Chest Trauma, Sleep apnea, Covid-19, etc.

Përveç luftimit efektiv të sëmundjeve të sistemit të frymëmarrjes, në mënyrë krejtësisht natyrale dhe pa asnjë lloj dëmtimi apo efekti anësor, Tortilis ka shumë efekte pozitive në organizëm, duke përfshirë:

- Lehtëson dhimbjet e barkut dhe ushqen bakteriet e mira në zorrë.

- Vret krimbat dhe parazitët e zorrëve.

- Lufton sëmundjet e syve.

- Ndihmon në qetësimin e kollës kronike.

- Lufton kapsllëkun dhe diarrenë kronike.

- Redukton kolesterolin e dëmshëm, rregullon sheqerin në gjak, nxit qarkullimin e gjakut dhe ndihmon në kurimin e Diabetit.

- Ndihmon në kurimin e anemisë.

- Qetëson dhimbjet e veshit.

- Shumë i mrekullueshëm për kurimin e infeksioneve urinare.

- Qetëson dhimbjet e fytit, ndihmon në kurimin e plagëve në gojë dhe në trup.

- Ndihmon për të reduktuar peshën e tepërt.

- Ka treguar aktivitet parandalues kundër efekteve anësore dhe dëmtimeve afatgjata dhe serioze të vaksinave kundër Covid-19.

Shënim!

- Tortilis dhe të gjitha produktet tona nuk janë të fabrikuara apo komerciale, por ato përgatiten në mënyrë të posaçme direkt nga bimët e egra të studiuara kryesisht shkretinore.

- Tortilis është krejtësisht i sigurtë për të gjithë dhe nuk ka efekte anesore.

- Pa ruajtës kimik, pa ngjyrosës artificial apo lëndë kimike të shtuara.

- Përshkruhet përkrah ilaçeve të tjera të paketës së plotë.

- Produkti është në formë të kapsulave dhe merret 3 herë në ditë nga 1 kapsulë.

- Kapsulat tona janë Vegetariane, Hallall, 100% natyrale, që treten lehtësisht dhe ndihmojnë tretjen.

Përbërësit

Tortilis është një kombinim profesional i 13 bimëve të egra shkretinore, të kombinuara në lloj dhe dozë të caktuar me profesionalizëm nga mjekë herbalistë profesional.

Asnjë nga përbërësit në këtë formulë nuk trajtohet me pesticide, herbicide, fungicide, plehra sintetike apo "agjentë përpunimi", të cilët gjenden në bimët konvencionale. Ju jo vetëm që i shmangni këto përbërës dëmtues, por jeni duke përdorur bimë të egra, të cilat në përgjithësi prodhojnë mbrojtësit e tyre natyralë kundër dëmtuesve.

Bimët në këtë formulë kanë efekte të fuqishme, dhe kjo është një nga arsyet themelore përse ato janë përdorur për mijëra vjet në kulturat e lashta. Hulumtimi modern tani është duke treguar një interesim më serioz në këto bimë dhe potencialin e tyre kurativ.

Ky kombinim profesional me bimë tërësisht të egra përmban një infuzion me spektër të plotë të më së mirës që Zoti na ka dhuruar!

Save this product for later