​Tephrosia – Heart & Blood

SKU 00102
€175
In stock
1
Product Details

Tephrosia – Heart & Blood Diseases


Tephrosia is one of the components of the herbal cure studied and proven with complete success in patients with various types of Cardiovascular diseases, including: Coronary Artery Disease, Angina, Heart Attack, Heart Failure, Arrhythmia, Heart Valve Disease, Aorta Disease and Marfan Syndrome, Cardiomyopathy, Thrombocytopenia, Deep Vein Thrombosis, Pulmonary Embolism, Perocardial Disease, Cascular Disease, Peripheral Vascular Disease, High Blood Pressure, Atherosclerosis, Takayasu's arteritis (aortic arch syndrome), Congenital Heart Disease, Diabetes Type II, Anemia, etc.

In addition to treating the above diseases naturally and without any harm or side effects, Tephrosia has many positive effects throughout the body, including:

- Tephrosia is rich in Phenols which are an important metabolite that plays a prominent protective role against many health disorders.

- Terpenoids contained in the product exhibit pharmacological activities such as: anti-inflammatory, anti-cancer, anti-hyperglycemic, anti-postmodic, anti-malarial, inhibition of cholesterol synthesis, anti-viral and anti-bacterial activities.

- Contains powerful water-soluble antioxidants that prevent oxidative cell damage, and have significant anti-cancer activity.

- Contains active ingredients against many metabolic disorders such as hypertension, heart arrhythmia, malaria, cancer and all cardiovascular problems.

- Serves as a natural antibiotic, helping the body to fight infections and microbial invasion.

- Helps treat diarrhea, rheumatism, asthma and urinary disorders.

- Anti-hyperglycemic; lowers high blood glucose levels.

- Contains the rarest antioxidants that help balance blood sugar, improves insulin resistance, stimulates insulin secretion by the pancreas.

Note!

- Tephrosia and all our products are not fabricated or commercial, but they are specially prepared directly from the wild plants studied mainly desert.

- Tephrosia is completely safe for everyone and has no side effects.

- No chemical preservatives, no artificial colors or added chemicals.

- Prescribed along with other complete package products.

- The product is in the form of capsules and is taken 3 times a day by 1 capsule.

- Our capsules are Vegetarian, Halal, 100% natural, easily digested and aid digestion.

Ingredients

Tephrosia is a professional combination of 15 wild desert plants, combined in the type and dose set professionally by professional herbalists.

None of the ingredients in this formula are treated with pesticides, herbicides, fungicides, synthetic fertilizers or "processing agents", which are found in conventional plants. Not only do you avoid these pests, but you are using wild plants, which generally produce their natural protectors against pests.

Plants in this formula have powerful effects, and this is one of the basic reasons why they have been used for thousands of years in ancient cultures. Modern research is now showing a more serious interest in these plants and their curative potential.

This professional combination with completely wild herbs contains a full spectrum infusion of the best that God has given us!


Tephrosia – Për Sëmundjet e Zemrës dhe Gjakut - Shqip


Tephrosia është një nga përbërësit e kurës bimore të studiuar dhe të provuar me sukses të plotë në pacientë me lloje të ndryshme të sëmundjeve Kardiovaskulare (zemrës, venave dhe gjakut), duke përfshirë: Sëmundjen e Arterieve Coronare, Angina, Sulmi në Zemër, Dështimi i Zemrës, Aritmia, Sëmundja e Valvulës së Zemrës, Sëmundja e Aortës dhe Marfan Syndrom, Sëmundja e Muskujve të Zemrës (Cardiomyopathy), Trombocitopenia, Tromboza venoze e thellë, Embolismi Pulmonar, Sëmundja e Perokardit, Sëmundja vaskulare periferiale, Rheumatic heart disease, Goditja në tru, Sëmundja Vaskulare (e venave të gjakut), Presioni i lartë i Gjakut, Atherosclerosis, Takayasu's arteritis (aortic arch syndrome), Congenital Heart Disease, Diabeti Tip II, Anemia, etj.

Përveç trajtimit të sëmundjeve të mësipërme në mënyrë natyrale dhe pa asnjë lloj dëmtimi apo efekti anësor, Tephrosia ka shumë efekte pozitive në të gjithë trupin, duke përfshirë:

- Tephrosia është e pasur me Fenolikë që janë një metabolit i rëndësishëm që luan rol mbrojtës të shquar kundër shumë çrregullimeve shëndetësore.

- Terpenoidët që përmban produkti shfaqin aktivitete farmakologjike si: anti-inflamator, anti-kancer, anti-hyperglycemic, anti-pasmodic, anti-malarial, frenimi i sintezës së kolesterolit, aktivitetet anti-viral dhe anti-bakterial.

-Përmban antioksidantë të fuqishëm të tretshëm në ujë që parandalojnë dëmtimin qelizor oksidativ, dhe kanë veprimtari të konsiderueshme anti-kanceroze.

- Përmban lëndë aktive kundër shumë çrregullimeve metabolike si hipertensioni, aritmia e zemrës, malaria, kanceri dhe të gjitha problemet kardiovaskulare.

- Shërben si antibiotik natyral, duke ndihmuar trupin për të luftuar infeksionet dhe pushtimin mikrobik.

- Ndihmon në trajtimin e diarresë, reumatizmës, astmës dhe çrregullimet urinare.

- Anti-hyperglycemic; ul nivelet e larta të glukozës në gjak.

– Përmban antioksidantët më të rrallë që ndihmojnë në balancimin e sheqerit në gjak, përmirëson rezistencën ndaj insulinës, stimulon sekretimin e insulinës nga pankreasi.

Shënim!

- Tephrosia dhe të gjitha produktet tona nuk janë të fabrikuara apo komerciale, por ato përgatiten në mënyrë të posaçme direkt nga bimët e egra të studiuara kryesisht shkretinore.

- Tephrosia është krejtësisht i sigurtë për të gjithë dhe nuk ka efekte anesore.

- Pa ruajtës kimik, pa ngjyrosës artificial apo lëndë kimike të shtuara.

- Përshkruhet përkrah ilaçeve të tjera të paketës së plotë.

- Produkti është në formë të kapsulave dhe merret 3 herë në ditë nga 1 kapsulë.

- Kapsulat tona janë Vegetariane, Hallall, 100% natyrale, që treten lehtësisht dhe ndihmojnë tretjen.

Përbërësit

Tephrosia është një kombinim profesional i 15 bimëve të egra shkretinore, të kombinuara në lloj dhe dozë të caktuar me profesionalizëm nga mjekë herbalistë profesional.

Bimët në këtë formulë kanë efekte të fuqishme, dhe kjo është një nga arsyet themelore përse ato janë përdorur për mijëra vjet në kulturat e lashta. Hulumtimi modern tani është duke treguar një interesim më serioz në këto bimë dhe potencialin e tyre kurativ.

Ky kombinim profesional me bimë tërësisht të egra përmban një infuzion me spektër të plotë të më së mirës që Zoti na ka dhuruar!

Save this product for later