​Somnifera – Mental Health

SKU 98291
€150
In stock
1
Product Details

Somnifera – Mental Health


Somnifera is one of the ingredients of the herbal cure studied, successfully tested and specially produced for people with different types of depression, including: Major depression, Persistent Depressive Disorder, Bipolar Disorder, Seasonal Affective Disorder (SAD), Psychotic Depression, Peripartum (Postpartum) Depression, Premenstrual Dysphoric Disorder (PMDD), Situational Depression, Atypical Depression, etc.

In addition to treating these conditions naturally completely safely and without any harm or side effects, Somnifera has many positive effects throughout the body, including:

- Treats problems related to the functions of the brain and central nervous system.

- Strengthens memory, calms the mind, removes infections of the nervous system, treats Alzheimer's.

- Activates the central nervous system and strengthens red blood cells.

- Improves mood in general, fights various types of stress and depression.

- Stimulates the kidneys and gives them warmth and vitality.

- Cures anemia and weakness of the body.

- Strengthens the immune system, stimulates the body and increases vitality.

- Protects against autoimmune diseases caused by weak immunity.

- Cures chest pain and infections in women.

- Helps for quality sleep.

- Helps reduce the incidence of chronic inflammation such as rheumatism and joint pain.

- Prevents and fights the appearance of cancer in the body.

- Relieves narrowing of tissues inside the lungs, helps cure asthma and swelling of the lungs.

- Helps digestion and improves blood circulation.

Note!

- Somnifera and all our products are not fabricated or commercial, but they are specially prepared directly from the wild plants studied mainly desert.

- Somnifera is completely safe for everyone and has no side effects.

- No chemical preservatives, no artificial colors or added chemicals.

- Prescribed along with other complete package products.

- The product is in the form of capsules and is taken 3 times a day by 1 capsule.

- Our capsules are Vegetarian, Halal, 100% natural, easily digested and aid digestion.

Ingredients

Somnifera is a professional combination of 15 wild desert plants, combined in the type and dose set professionally by professional herbalists.

None of the ingredients in this formula are treated with pesticides, herbicides, fungicides, synthetic fertilizers or "processing agents", which are found in conventional plants. Not only do you avoid these pests, but you are using wild plants, which generally produce their natural protectors against pests.

Plants in this formula have powerful effects, and this is one of the basic reasons why they have been used for thousands of years in ancient cultures. Modern research is now showing a more serious interest in these plants and their curative potential.

This professional combination with completely wild herbs contains a full spectrum infusion of the best that God has given us!


Somnifera – Për Shëndetin Mendor dhe Depresionin - Shqip


Somnifera është një nga përbërësit e kurës bimore të studiuar, të provuar me sukses dhe të prodhuar posaçërisht për njerëzit me lloje të ndryshme të depresionit, duke përfshirë: Depresioni i madh, çrregullimi i vazhdueshëm i depresionit, çrregullimi bipolar, çrregullimi afektiv sezonal, depresioni psikotik, depresioni peripartum (pas lindjes), çrregullimi disforik premenstrual, depresioni i situatës, depresioni atipik, etj.

Përveç trajtimit të këtyre gjendjeve në mënyrë natyrale krejtësisht të sigurt dhe pa asnjë lloj dëmtimi apo efekti anësor, Somnifera ka shumë efekte pozitive në të gjithë trupin, duke përfshirë:

- Trajton problemet që kanë të bëjnë me funksionet e trurit dhe sistemin nervor qendror.

- Forcon kujtesën, qetëson mendjen, largon infeksionet e sistemit nervor, trajton alzheimer.

- Aktivizon sistemin nervor qëndror dhe fuqizon qelizat e kuqe të gjakut.

- Përmirëson gjëndjen shpirtërore në përgjithësi, lufton lloje të ndryshme të stresit dhe depresionit.

- Stimulon veshkat dhe i jep atyre ngrohtësi dhe vitalitet.

- Kuron aneminë dhe dobësinë e trupit.

- Forcon sistemin imun, stimulon trupin dhe rrit vitalitetin.

- Ruan nga sëmundjet autoimmune që shkaktohen nga imuniteti i dobët.

- Kuron dhimbjet dhe infeksionet e gjoksit tek femrat.

- Ndihmon për gjumë cilësor.

- Ndihmon në uljen e incidencës së inflomacioneve kronike si reumatizma dhe dhimbjet e kyçeve.

- Parandalon dhe lufton shfaqjen e kancerit në trup.

- Liron ngushtimin e indevebrenda mushkërive, ndihmon në kurimin e asmës dhe ënjtjen e mushkërive.

- Ndihmon tretjen dhe përmirëson qarkullimin e gjakut.

Përbërësit

Somnifera është një kombinim profesional i 15 bimëve të egra shkretinore, të kombinuara në lloj dhe dozë të caktuar me profesionalizëm nga mjekë herbalistë profesional.

Asnjë nga përbërësit në këtë formulë nuk trajtohet me pesticide, herbicide, fungicide, plehra sintetike apo "agjentë përpunimi", të cilët gjenden në bimët konvencionale. Ju jo vetëm që i shmangni këto përbërës dëmtues, por jeni duke përdorur bimë të egra, të cilat në përgjithësi prodhojnë mbrojtësit e tyre natyralë kundër dëmtuesve.

Bimët në këtë formulë kanë efekte të fuqishme, dhe kjo është një nga arsyet themelore përse ato janë përdorur për mijëra vjet në kulturat e lashta. Hulumtimi modern tani është duke treguar një interesim më serioz në këto bimë dhe potencialin e tyre kurativ.

Ky kombinim profesional me bimë tërësisht të egra përmban një infuzion me spektër të plotë të më së mirës që Zoti na ka dhuruar!

Save this product for later