​Solenostema - Pancreas

SKU 98268
€300
In stock
1
Product Details
Capsules per Box: 90 (30-Day Supply)

Solenostema - Pancreas Tumors


Solenostema is one of the ingredients of the herbal cure studied and produced specifically for patients with various types of Pancreatic cancer.

- Acts in the isolation and destruction of cancer cells and in the reduction of tumor masses.

- It targets the destruction of cancer cells and rids the body of dead cells and toxins.

- Stimulates the nervous, digestive and circulatory systems to fight against all pathogenic factors.

- Body cleaner from toxins and poisons.

- Natural antibiotic; relieves pain and fights viruses.

- Fights infections and allergies.

- Fights free radicals.

- Removes internal bloating and fights constipation.

- Treats fluid accumulation and edema in different areas of the body; including the legs, abdominal area, etc.

Note!

- Solenostema and all our products are not manufactured or commercial, but they are specially prepared directly from wild desert plants.

- Solenostema is completely safe for everyone and has no side effects.

- DOES NOT CONTAIN: ingredients derived from genetically modified organisms (GMO), artificial colors, artificial sweeteners or artificial preservatives.

- It is prescribed alongside other medicines of the complete package.

- The product is in the form of capsules and is taken 3 times a day from 1 capsule.

- Our capsules are Vegetarian, Halal, 100% natural, easily digestible and aid digestion.

- It can be taken alongside chemotherapy or any other type of conventional or natural treatment

Ingredients

Solenostema is a professional combination of wild desert plants.


Solenostema – Për Tumoret e Pankreasit - Shqip


Solenostema është një nga përbërësit e kurës bimore të studiuar dhe të prodhuar posaçërisht për pacientët me lloje të ndryshme të kancerit të Pankreasit.

- Vepron në izolimin dhe asgjësimin e qelizave kancerore dhe në reduktimin e masave tumorale.

- Synon asgjësimin e qelizave kancerore dhe shpëton trupin nga qelizat e vdekura dhe toksinat.

- Stimulon sistemin nervor, atë të tretjes dhe të qarkullimit të gjakut, për të luftuar kundër të gjithë faktorëve patogjenik.

- Pastrues i trupit nga toksinat dhe helmet.

- Antibotik natyral; qetëson dhimbjet dhe lufton viruset.

- Lufton infeksionet dhe alergjitë.

- Lufton radikalet e lira.

- Largon fryrjet e brëndëshme dhe lufton kapsllëkun.

- Trajton akumulimin e lëngjeve dhe edemës në zona të ndryshme të trupit; duke përfshirë këmbët, zonën e barkut, etj.

Shënim!

- Solenostema dhe të gjitha produktet tona nuk janë të fabrikuara apo komerciale, por ato përgatiten në mënyrë të posaçme direkt nga bimët e egra shkretinore.

- Solenostema është krejtësisht i sigurt për të gjithë dhe nuk ka efekte anësore.

- NUK PËRMBAN: përbërës që rrjedhin nga organizma të modifikuar gjenetikisht (OMGJ), ngjyra artificiale, ëmbëlsues artificialë apo konservues artificialë.

- Përshkruhet përkrah ilaçeve të tjera të paketës së plotë.

- Produkti është në formë të kapsulave dhe merret 3 herë në ditë nga 1 kapsulë.

- Kapsulat tona janë Vegetariane, Hallall, 100% natyrale, që treten lehtësisht dhe ndihmojnë tretjen.

- Mund të merret përkrah kimioterapisë apo çdo lloj trajtimi tjetër konvencional apo natyral.

Përbërësit

Solenostema është një kombinim profesional i bimëve të egra shkretinore.

Save this product for later