​Sofarcta – Kidney

SKU 98275
€300
In stock
1
Product Details

Sofarcta – Kidney Tumors


Sofarcta is one of the components of the herbal remedy studied and manufactured specifically for patients with various types of Kidney cancer, whether primary or advanced, and with metastazes, including: Renal cell carcinoma (RCC), Clear cell RCC, Papillary RCC, Chromophobe RCC, Collecting duct RCC, Unclassified RCC, Transitional cell carcinoma, Renal sarcoma, Urothelial Carcinoma, Wilms Tumor; as well as benign tumors of kidney, as Renal Adenoma, Oncocytoma, Angiomyolipoma, etc.

In addition to fighting cancer cells naturally and without any damage or side effects, Sofarcta has many positive effects on the body, with the wish of God, including:

- The ingredients of the product have proven the ability to selectively eradicate cancer cells.

- Fights free radicals and prevents the spread of cancer cells.

- Fights cancer cells quickly and reduces cell damage.

- Prevents hardening of the liver and spleen.

- Helps damaged cells recover, dissolves fats, cleanses acids and prevents edema.

- Prevents the formation of cancer cells in the blood and tissues.

- Fights infections and helps to quickly heal wounds, fights radicals that lead to skin aging.

- Has strong antioxidant activity.

- Helps cure diabetes and insulin secretion disorders.

- Reduces blood glucose levels.

- Has a significant effect on the levels of cholesterol, TG, HDL, LDL, AST, ALT.

- Prevents metabolic disorders.

- Reduces the damage caused by Tobacco, alcohol, malnutrition and radiation.

- Other beneficial effects of the drug are antitumor effects, antioxidant, antiparasitic and antimicrobial activity.

- Helps treat diarrhea, dysentery, stomach ulcers, and inflammation of the urinary tract.

- Being an astringent, it acts in stopping excessive menstrual bleeding and reducing fever.

- Dissolves kidney stones.

- Tonic for damaged intestines and helps cure intestines after surgery.

- Has wonderful effects on stomach and intestinal pains, colitis, hemorrhoids, sore throats, gums, and mouth sores.

- The best agent against the accumulation of fluid and edema in different areas of the body; including legs, abdominal area, etc.

Note!

- Sofarcta and all our products are not fabricated or commercial, but they are specially prepared directly from the wild desert plants.

- Sofarcta is completely safe for everyone and has no side effects.

- No chemical preservatives, no artificial colors or added chemicals.

- Prescribed along with other complete package medicines.

- The product is in the form of capsules and is taken 3 times a day by 1 capsule.

- Our capsules are Vegetarian, Halal, 100% natural, easily digested and aid digestion.

Ingredients

Sofarcta is a professional combination of wild desert plants, combined in the type and dose set professionally by professional herbalists.

Plants in this formula have powerful effects, and this is one of the basic reasons why they have been used for thousands of years in ancient cultures. Modern research is now showing a more serious interest in these plants and their curative potential.

This professional combination with completely wild herbs contains a full spectrum infusion of the best that God has given us!


Sofarcta – Për Tumoret e Veshkave - Shqip


Sofarcta është një nga përbërësit e kurës bimore të studiuar dhe të prodhuar posaçërisht për pacientët me lloje të ndryshme të kancerit të Veshkave, qofshin fillestar apo të avancuar dhe me metastaza, duke përfshirë: Renal cell carcinoma (RCC), Clear cell RCC, Papillary RCC, Chromophobe RCC, Collecting duct RCC, Unclassified RCC, Transitional cell carcinoma; Renal sarcoma, Urothelial Carcinoma, Wilms Tumor; si dhe tumoret beninje të veshkave, si Renal Adenoma, Oncocytoma, Angiomyolipoma, etj.

Përveç luftimit të qelizave kancerore në mënyrë natyrale dhe pa asnjë lloj dëmtimi apo efekti anësor, Sofarcta ka shumë efekte pozitive në organizëm, me vullnetin e Zotit, duke përfshirë:

- Përbërësit e produktit kanë provuar aftësinë e asgjesimit seleksionues të qelizave kancerore.

- Lufton radikalet e lira dhe parandalon përhapjen e qelizave kancerore.

- Lufton në mënyrë të shpejtë qelizat kancerore dhe redukton dëmtimin qelizor.

- Parandalon ngurtësimin e mëlçisë dhe të shpretkës.

- Ndihmon qelizat e dëmtuara të rimarrin veten, tret yndyrat, pastron acidet dhe parandalon edemën.

- Parandalon formimin e qelizave kancerore në gjak dhe në inde.

- Lufton infeksionet dhe ndihmon në kurimin e shpejtë të plagëve, lufton radikalët që çojnë në plakje të lëkurës.

- Ka aktivitet të fuqishëm antioksidant.

- Ndihmon në kurimin e Diabetit dhe të çrregullimeve të sekretimit të insulinës.

- Redukton nivelet e glukozës në gjak.

- Ka efekt të rëndësishëm në nivelet e kolesterolit, TG, HDL, LDL, AST, ALT.

- Parandalon çrregullimt metabolike.

- Redukton dëmet e shkaktuara nga Duhani, alkooli, të ushqyerit e pamjaftueshëm dhe rrezatimi.

- Efekte të tjera të dobishme të ilaçit janë efektet antitumorale, kapacitetet antioksidante, antiparasitic dhe aktivitetet antimikrobiale.

- Ndihmon përtrajtimin e diarresë, dizenterisë, ulçerat në stomak, dhe inflamacionet e traktiturinar.

- Duke qenë njëastringent, vepron në ndalimin e gjakderdhjeve të tepërta menstruale dhe uljen e etheve.

- Shpërbën gurët në veshka.

- Tonik për zorrët e dëmtuara dhe ndihmon kurimin e zorrëve pas operacionit.

- Ka efekte të mrekullueshme për dhimbjet e stomakut dhe të zorrëve, kolitin, hemorroidet, dhimbjet e fytit, mishrat e dhëmbëve, dhe plagët e gojës.

- Agjenti më i mirë kundër akumulimit të lëngjeve dhe edemës në zona të ndryshme të trupit; duke përfshirë këmbët, zonën e barkut, etj.

Shënim!

- Sofarcta dhe të gjitha produktet tona nuk janë të fabrikuara apo komerciale, por ato përgatiten në mënyrë të posaçme direkt nga bimët e egra shkretinore.

- Sofarcta është krejtësisht i sigurt për të gjithë dhe nuk ka efekte anësore.

- Pa ruajtës kimik, pa ngjyrosës artificial apo lëndë kimike të shtuara.

- Përshkruhet përkrah ilaçeve të tjera të paketës së plotë.

- Produkti është në formë të kapsulave dhe merret 3 herë në ditë nga 1 kapsulë.

- Kapsulat tona janë Vegetariane, Hallall, 100% natyrale, që treten lehtësisht dhe ndihmojnë tretjen.

Përbërësit

Sofarcta është një kombinim profesional i bimëve të egra shkretinore, të kombinuara në lloj dhe dozë të caktuar me profesionalizëm nga mjekë herbalistë profesional.

Bimët në këtë formulë kanë efekte të fuqishme, dhe kjo është një nga arsyet themelore përse ato janë përdorur për mijëra vjet në kulturat e lashta. Hulumtimi modern tani është duke treguar një interesim më serioz në këto bimë dhe potencialin e tyre kurativ.

Ky kombinim profesional me bimë tërësisht të egra përmban një infuzion me spektër të plotë të më së mirës që Zoti na ka dhuruar!

Save this product for later