​Salvadora – Ovarian & Uterine

SKU 98258
€300
In stock
1
Product Details

Salvadora – Ovarian, Uterine & Cervical Tumors


Salvadora is one of five herbal remedies specially designed and manufactured for patients with different types of ovarian, uterine & cervical cancers, whether primary or advanced and with metastases, including: Ovarian cancers: Epithelial ovarian carcinomas, Serous carcinoma, Endometrioid carcinoma, Mucinous carcinoma, Clear cell carcinomas,Primary peritoneal carcinoma and Fallopian tube cancer, Germ cell tumors, Stromal cell tumors, Ovarian sarcoma, Krukenberg metastatic tumors, Ovarian cysts, Recurrent or relapsed ovarian cancer; Uterine cancers: Endometrial cancer, endometrial adenocarcinoma, Serous adenocarcinoma, Adenosquamous carcinoma, Uterine carcinosarcoma, Uterine sarcoma; Cervical cancers: squamous cell carcinoma and adenocarcinoma.

In addition to fighting cancer cells naturally and without any damage or side effects, Salvadora has many positive effects on the body, with the wish of God, including:

- The ingredients of the product have proven the ability to selectively eradicate cancer cells.

- Fights free radicals and prevents the spread of cancer cells.

- Fights cancer cells quickly and reduces cell damage.

- Prevents hardening of the liver and spleen.

- Helps damaged cells recover, dissolves fats, cleanses acids and prevents edema.

- Prevents the formation of cancer cells in the blood and tissues.

- Fights infections and helps to quickly heal wounds, fights radicals that lead to skin aging.

- Cleanses the whole body of toxins, dissolves fats.

- Cleanser of the liver and its fats.

- Purifier of harmful blood and cholesterol.

- Helps to cure hemorrhoids.

- Gives sweat a good flavor and breast milk as well.

- Strengthens the stomach, facilitates digestion, removes phlegm and back pain.

- Cleanses the bladder and strengthens it.

- Soothes back, bone and joint pain and fights inflammation.

- Helps prevent and reduce the damage and side effects of chemotherapy and radiotherapy.

Note!

- Salvadora and all our products are not fabricated or commercial, but they are traditionally prepared directly from the wild desert plants.

- Salvadora is completely safe for everyone and has no side effects.

- No chemical preservatives, no artificial colors or added chemicals.

- Prescribed along with other complete package medicines.

- The product is in the form of capsules and is taken 3 times a day by 1 capsule.

- Our capsules are Vegetarian, Halal, 100% natural, easily digested and aid digestion.

Ingredients

Salvadora is a professional combination of wild desert plants, combined in the type and dose set professionally by professional herbalists.

Plants in this formula have powerful effects, and this is one of the basic reasons why they have been used for thousands of years in ancient cultures. Modern research is now showing a more serious interest in these plants and their curative potential.

This professional combination with completely wild herbs contains a full spectrum infusion of the best that God has given us!


Salvadora – Për Tumoret e vezoreve, mitrës dhe qafës së mitrës - Shqip


Salvadora është një nga pesë ilaçet bimore të studiuara dhe të prodhuara posaçërisht për pacientët me lloje të ndryshme të kancereve të vezoreve, mitrës dhe qafës së mitrës, qofshin fillestar apo të avancuar dhe me metastaza, duke përfshirë: Kanceret e vezoreve: Epithelial ovarian carcinomas, Serous carcinoma, Endometrioid carcinoma, Mucinous carcinoma, Clear cell carcinomas, Primary peritoneal carcinoma and Fallopian tube cancer, Germ cell tumors, Stromal cell tumors, Ovarian sarcoma, Krukenberg metastatic tumors, Ovarian cysts, Recurrent or relapsed ovarian cancer; Kanceret e mitrës: Endometrial cancer, endometrial adenocarcinoma, Serous adenocarcinoma, Adenosquamous carcinoma, Uterine carcinosarcoma, Uterine sarcoma; Kanceret e qafës së mitrës: squamous cell carcinoma and adenocarcinoma.

Përveç luftimit të qelizave kancerore në mënyrë natyrale dhe pa asnjë lloj dëmtimi apo efekti anësor, Salvadora ka shumë efekte pozitive në organizëm, me vullnetin e Zotit Fuqiplotë, duke përfshirë:

- Përbërësit e produktit kanë provuar aftësinë e asgjesimit seleksionues të qelizave kancerore.

- Lufton radikalet e lira dhe parandalon përhapjen e qelizave kancerore.

- Lufton në mënyrë të shpejtë qelizat kancerore dhe redukton dëmtimin qelizor.

- Parandalon ngurtësimin e mëlçisë dhe të shpretkës.

- Ndihmon qelizat e dëmtuara të rimarrin veten, tret yndyrat, pastron acidet dhe parandalon edemën.

- Parandalon formimin e qelizave kancerore në gjak dhe në inde.

- Lufton infeksionet dhe ndihmon në kurimin e shpejtë të plagëve, lufton radikalët që çojnë në plakje të lëkurës.

- Pastrues i të gjithë trupit nga toksinat, tret yndyrat.

- Pastrues i mëlçisë dhe yndyrave të saj.

- Pasrtues i gjakut dhe kolesterolit të dëmshëm.

- Ndihmon për kurimin e homorroideve.

- I jep djersës aromë të mirë dhe qumështit të gjirit gjithashtu.

- Forcon stomakun, lehtëson tretjen, largon gëlbazën dhe dhimbjet e shpinës.

- Pastron fshikëzën dhe e forcon atë.

- Qetëson dhimbjet e mesit, kockave dhe kyçeve dhe lufton inflamacionin.

- Ndihmon në parandalimin dhe reduktimin e dëmeve dhe efekteve anësore të kimioterapisë dhe radioterapisë.

Shënim!

- Salvadora dhe të gjitha produktet tona nuk janë të fabrikuara apo komerciale, por ato përgatiten në mënyrë të posaçme direkt nga bimët e egra shkretinore.

- Salvadora është krejtësisht i sigurt për të gjithë dhe nuk ka efekte anësore.

- Pa ruajtës kimik, pa ngjyrosës artificial apo lëndë kimike të shtuara.

- Përshkruhet përkrah ilaçeve të tjera të paketës së plotë.

- Produkti është në formë të kapsulave dhe merret 3 herë në ditë nga 1 kapsulë.

- Kapsulat tona janë Vegetariane, Hallall, 100% natyrale, që treten lehtësisht dhe ndihmojnë tretjen.

Përbërësit

Salvadora është një kombinim profesional i bimëve të egra shkretinore, të kombinuara në lloj dhe dozë të caktuar me profesionalizëm nga mjekë herbalistë profesional.

Bimët në këtë formulë kanë efekte të fuqishme, dhe kjo është një nga arsyet themelore përse ato janë përdorur për mijëra vjet në kulturat e lashta. Hulumtimi modern tani është duke treguar një interesim më serioz në këto bimë dhe potencialin e tyre kurativ.

Ky kombinim profesional me bimë tërësisht të egra përmban një infuzion me spektër të plotë të më së mirës që Zoti na ka dhuruar!

Save this product for later