​Rhanterium - Respiratory

SKU 98265
€150
In stock
1
Product Details

Rhanterium - Respiratory


Rhanterium is one of the components of the herbal cure studied and produced especially for patients with various problems in the respiratory system, including: Asthma, Allergies, Sinusitis, Rhinitis, Chronic Bronchitis, Pneumonia, Emphysema, Chronic Obstructive Pulmonary Disease, Influenza, Turbeculosis, Chest Trauma, Sleep apnea, Covid-19, etc.

In addition to effectively fighting diseases of the respiratory system, in a completely natural way and without any damage or side effects, Rhanterium has many positive effects on all the body, including:

- Strengthens the immune system and fights bacteria and viruses.

- Cleanses the lungs and airways, including lungs damaged by smoking.

- Helps cure nasal polyps and all inflammations in the airways.

- Prevents the formation of mucus formed in the lungs and airways.

- Facilitates cough even in people with old cough.

- Kills some types of bacteria such as (Staphylloccus aureus and Bacillus subtitis).

- Fights rheumatic diseases.

- Strengthens the spine and soothes back pain.

- Helps digestion and fights constipation.

- Prevents skin cancer.

- Stimulates the activation of blood in the skin.

- Strengthens the skin and delays wrinkles.

- Strengthens hair and stimulates their growth.

- Has demonstrated cleansing and preventive activity against side effects and long-term and serious damage of Covid-19 vaccines.

Note!

- Rhanterium and all our products are not fabricated or commercial, but they are specially prepared directly from the wild plants mainly desert.

- Rhanterium is completely safe for everyone and has no side effects.

- No chemical preservatives, no artificial colors or added chemicals.

- Prescribed along with other complete package.

- The product is in the form of capsules and is taken 3 times a day by 1 capsule.

- Our capsules are Vegetarian, Halal, 100% natural, easily digested and aid digestion.

Ingredients

Rhanterium is a professional combination of 15 wild desert plants, combined in the type and dose set professionally by professional herbalists.

None of the ingredients in this formula are treated with pesticides, herbicides, fungicides, synthetic fertilizers or "processing agents", which are found in conventional plants. Not only do you avoid these pests, but you are using wild plants, which generally produce their natural protectors against pests.

Plants in this formula have powerful effects, and this is one of the basic reasons why they have been used for thousands of years in ancient cultures. Modern research is now showing a more serious interest in these plants and their curative potential.

This professional combination with completely wild herbs contains a full spectrum infusion of the best that God has given us!


Rhanterium – Për Sistemin e Frymëmarrjes - Shqip


Rhanterium është një nga përbërësit e kurës bimore të studiuar dhe të prodhuar posaçërisht për pacientët me probleme të ndryshme në sistemin e frymëmarrjes, duke përfshirë: Astma, Alergjitë, Sinusitis, Rhinitis, Chronic Bronchitis, Pneumonia, Emphysema, Chronic Obstructive Pulmonary Disease, Influenza, Turbeculosis, Chest Trauma, Sleep apnea, Covid-19, etc.

Përveç luftimit efektiv të sëmundjeve të sistemit të frymëmarrjes, në mënyrë krejtësisht natyrale dhe pa asnjë lloj dëmtimi apo efekti anësor, Rhanterium ka shumë efekte pozitive në organizëm, duke përfshirë:

- Forcon sistemin imun dhe lufton bakteriet dhe viruset.

- Pastron mushkëritë dhe rrugët e frymëmarrjes, përfshirë mushkëritë e dëmtuara nga duhani.

- Ndihmon në kurimin e polipeve nazale dhe të gjitha inflamacioneve në rrugët e frymëmarrjes.

- Parandalon formimin e mukozës e formuar në mushkëri dhe rrugët e frymëmarrjes.

- Lehtëson kollën edhe tek personat me kollë të vjetër.

- Vret disa lloje të baktereve të tilla si (Staphylloccus aureus dhe Bacillus subtitis).

- Lufton sëmundjet reumatike.

- Forcon shtyllën kurrizore dhe qetëson dhimbjet e shpinës.

- Ndihmon tretjen dhe lufton kapsllëkun.

- Parandalon kancerin e lëkurës.

- Stimulon aktivizimin e gjakut në lëkurë.

- Forcon lëkurën dhe vonon rrudhat.

- Forcon flokët dhe stimulon mbirjen e tyre.

- Ka treguar aktivitet pastrues dhe parandalues kundër efekteve anësore dhe dëmeve afatgjata dhe serioze të vaksinave kundër Covid-19.

Shënim!

- Rhanterium dhe të gjitha produktet tona nuk janë të fabrikuara apo komerciale, por ato përgatiten në mënyrë të posaçme direkt nga bimët e egra të studiuara kryesisht shkretinore.

- Rhanterium është krejtësisht i sigurtë për të gjithë dhe nuk ka efekte anesore.

- Pa ruajtës kimik, pa ngjyrosës artificial apo lëndë kimike të shtuara.

- Përshkruhet përkrah ilaçeve të tjera të paketës së plotë.

- Produkti është në formë të kapsulave dhe merret 3 herë në ditë nga 1 kapsulë.

- Kapsulat tona janë Vegetariane, Hallall, 100% natyrale, që treten lehtësisht dhe ndihmojnë tretjen.

Përbërësit

Rhanterium është një kombinim profesional i 15 bimëve të egra shkretinore, të kombinuara në lloj dhe dozë të caktuar me profesionalizëm nga mjekë herbalistë profesional.

Asnjë nga përbërësit në këtë formulë nuk trajtohet me pesticide, herbicide, fungicide, plehra sintetike apo "agjentë përpunimi", të cilët gjenden në bimët konvencionale. Ju jo vetëm që i shmangni këto përbërës dëmtues, por jeni duke përdorur bimë të egra, të cilat në përgjithësi prodhojnë mbrojtësit e tyre natyralë kundër dëmtuesve.

Bimët në këtë formulë kanë efekte të fuqishme, dhe kjo është një nga arsyet themelore përse ato janë përdorur për mijëra vjet në kulturat e lashta. Hulumtimi modern tani është duke treguar një interesim më serioz në këto bimë dhe potencialin e tyre kurativ.

Ky kombinim profesional me bimë tërësisht të egra përmban një infuzion me spektër të plotë të më së mirës që Zoti na ka dhuruar!

Save this product for later