​Prosofar – Prostate & Testicular

SKU 98277
€300
In stock
1
Product Details

Prosofar – Prostate & Testicular Tumors


Prosofar is one of the components of the herbal remedy studied and manufactured specifically for patients with various types of Prostate and Testicular cancers, whether primary or advanced, and with metastazes, including: Prostatic adenocarcinoma, Acinar adenocarcinoma, Ductal adenocarcinoma, Transitional cell (or urothelial) cancer, Squamous cell cancer, Small cell prostate cancer, Neuroendocrine tumours (NETs), Sarcoma; Testicular cancers: Germ cell tumors, stromal tumors.

In addition to fighting cancer cells naturally and without any damage or side effects, Prosofar has many positive effects on the body, with the wish of God, including:

- Prosofar is a unique discovery in the battle against cancer, very encouraging and hopeful even for those in whom the disease has advanced and spread in the form of metastases.

- Acts in the isolation and destruction of cancer cells and in the reduction of tumor masses, through active elements experimented for years in order to achieve the greatest success in all patients.

- Aims to destroy cancer cells and saves the body from dead cells and toxins.

- Causes suicide and self-explosion of cancer stem cells, and acts to reduce tumor masses.

- Stimulates and enhances T cells to properly fight cancer cells.

- Stimulates the immune system, nervous system, digestion and blood circulation, to fight as a whole against disease and all pathogenic factors.

- Has strong antioxidant activity.

- Helps cure diabetes and insulin secretion disorders.

- Reduces blood glucose levels.

- Has a significant effect on the levels of cholesterol, TG, HDL, LDL, AST, ALT.

- Prevents metabolic disorders.

- Reduces the damage caused by Tobacco, alcohol, malnutrition and radiation.

- Other beneficial effects of the drug are antitumor effects, antioxidant, antiparasitic and antimicrobial activity.

- Helps treat diarrhea, dysentery, stomach ulcers, and inflammation of the urinary tract.

- Being an astringent, it acts in stopping excessive menstrual bleeding and reducing fever.

- Dissolves kidney stones.

- Tonic for damaged intestines and helps cure intestines after surgery.

- Has wonderful effects on stomach and intestinal pains, colitis, hemorrhoids, sore throats, gums, and mouth sores.

- The best agent against the accumulation of fluid and edema in different areas of the body; including legs, abdominal area, etc.

Note!

- Prosofar and all our products are not fabricated or commercial, but they are specially prepared directly from the wild desert plants.

- Prosofar is completely safe for everyone and has no side effects.

- No chemical preservatives, no artificial colors or added chemicals.

- Prescribed along with other complete package medicines.

- The product is in the form of capsules and is taken 3 times a day by 1 capsule.

- Our capsules are Vegetarian, Halal, 100% natural, easily digested and aid digestion.

Ingredients

Prosofar is a professional combination of wild desert plants, combined in the type and dose set professionally by professional herbalists.

Plants in this formula have powerful effects, and this is one of the basic reasons why they have been used for thousands of years in ancient cultures. Modern research is now showing a more serious interest in these plants and their curative potential.

This professional combination with completely wild herbs contains a full spectrum infusion of the best that God has given us!


Prosofar – Për Tumoret e Prostatës dhe Testikujve - Shqip


Prosofar është një nga përbërësit e kurës bimore të studiuar dhe të prodhuar posaçërisht për pacientët me lloje të ndryshme të kanceret e Prostatës dhe Testikujve, qofshin fillestar apo të avancuar dhe me metastaza, duke përfshirë: Prostatic adenocarcinoma, Acinar adenocarcinoma, Ductal adenocarcinoma, Transitional cell (or urothelial) cancer, Squamous cell cancer, Small cell prostate cancer, Neuroendocrine tumours (NETs), Sarcoma; Testicular cancers: Germ cell tumors, stromal tumors.

Përveç luftimit të qelizave kancerore në mënyrë natyrale dhe pa asnjë lloj dëmtimi apo efekti anësor, Prosofar ka shumë efekte pozitive në organizëm, me vullnetin e Zotit, duke përfshirë:

- Prosofar është një zbulim unik në betejën kundër kancerit, shumë inkurajues dhe shpresëdhënës edhe për ata tek të cilët sëmundja ka avancuar dhe është përhapur në formën e metastazave.

- Vepron në izolimin dhe asgjësimin e qelizave kancerore dhe në reduktimin e masave tumorale, nëpërmjet elementëve aktiv të eksperimentuar për vite me rradhë me qëllim për të arritur suksesin më të madh tek të gjithë pacientët.

- Synon asgjësimin e qelizave kancerore dhe shpëton trupin nga qelizat e vdekura dhe toksinat.

- Shkakton vetëvrasje dhe vetëshpërthim të qelizave kancerore burimore, dhe vepron në uljen e masave tumorale.

- Stimulon dhe shton qelizat T për të luftuar ashtu si duhet qelizat kancerore.

- Stimulon sistemin imun, nervor, atë të tretjes dhe të qarkullimit të gjakut, për të luftuar si një i tërë kundër sëmundjes dhe të gjithë faktorëve patogjenik.

- Ka aktivitet të fuqishëm antioksidant.

- Ndihmon në kurimin e Diabetit dhe të çrregullimeve të sekretimit të insulinës.

- Redukton nivelet e glukozës në gjak.

- Ka efekt të rëndësishëm në nivelet e kolesterolit, TG, HDL, LDL, AST, ALT.

- Parandalon çrregullimt metabolike.

- Redukton dëmet e shkaktuara nga Duhani, alkooli, të ushqyerit e pamjaftueshëm dhe rrezatimi.

- Efekte të tjera të dobishme të ilaçit janë efektet antitumorale, kapacitetet antioksidante, antiparasitic dhe aktivitetet antimikrobiale.

- Ndihmon përtrajtimin e diarresë, dizenterisë, ulçerat në stomak, dhe inflamacionet e traktiturinar.

- Duke qenë njëastringent, vepron në ndalimin e gjakderdhjeve të tepërta menstruale dhe uljen e etheve.

- Shpërbën gurët në veshka.

- Tonik për zorrët e dëmtuara dhe ndihmon kurimin e zorrëve pas operacionit.

- Ka efekte të mrekullueshme për dhimbjet e stomakut dhe të zorrëve, kolitin, hemorroidet, dhimbjet e fytit, mishrat e dhëmbëve, dhe plagët e gojës.

- Agjenti më i mirë kundër akumulimit të lëngjeve dhe edemës në zona të ndryshme të trupit; duke përfshirë këmbët, zonën e barkut, etj.

Shënim!

- Prosofar dhe të gjitha produktet tona nuk janë të fabrikuara apo komerciale, por ato përgatiten në mënyrë tradicionale direkt nga bimët e egra shkretinore.

- Prosofar është krejtësisht i sigurt për të gjithë dhe nuk ka efekte anësore.

- Pa ruajtës kimik, pa ngjyrosës artificial apo lëndë kimike të shtuara.

- Përshkruhet përkrah ilaçeve të tjera të paketës së plotë.

- Produkti është në formë të kapsulave dhe merret 3 herë në ditë nga 1 kapsulë.

- Kapsulat tona janë Vegetariane, Hallall, 100% natyrale, që treten lehtësisht dhe ndihmojnë tretjen.

Përbërësit

Prosofar është një kombinim profesional i bimëve të egra shkretinore, të kombinuara në lloj dhe dozë të caktuar me profesionalizëm nga mjekë herbalistë profesional.

Bimët në këtë formulë kanë efekte të fuqishme, dhe kjo është një nga arsyet themelore përse ato janë përdorur për mijëra vjet në kulturat e lashta. Hulumtimi modern tani është duke treguar një interesim më serioz në këto bimë dhe potencialin e tyre kurativ.

Ky kombinim profesional me bimë tërësisht të egra përmban një infuzion me spektër të plotë të më së mirës që Zoti na ka dhuruar!

Save this product for later