​Phanera - Lymphoma

SKU 98264
€250
In stock
1
Product Details

Phanera - Lymphoma


Phanera is one of four herbal remedies specially designed and manufactured for patients with different types of Lymphomas, whether primary or advanced, including: Non-Hodgkin lymphomas: Diffuse large B-cell lymphoma, Anaplastic large-cell lymphoma, Burkitt lymphoma, Lymphoblastic lymphoma, Mantle cell lymphoma, Peripheral T-cell lymphoma,Waldenstrom macroglobulinemia; Follicular lymphoma, Cutaneous T-cell lymphoma, Lymphoplasmacytic lymphoma, Marginal zone B-cell lymphoma, MALT lymphoma, Small-cell lymphocytic lymphoma; and Hodgkin’s lymphoma.

In addition to fighting cancer cells naturally and without any damage or side effects, Phanera has many positive effects on the body, including:

- Has antioxidant, antibacterial, anti-inflammatory, and anti-cancer effects.

- Prevents blood clots and tuberculosis.

- Cleanses the blood and maintains a normal body weight.

- Helps cure lymphatic inflammation.

- Helps cure leukemia as well.

- Cleans ulcers and wounds.

- Helps cure skin diseases.

- Fights free radicals.

- Strengthens the stomach walls and prevents stomach cancer.

- Soothes headaches and fights stress.

- Cleanses the intestines, helps digestion, helps cure ulcers and tumors in the intestine.

- Opens the appetite, removes vomiting and nausea, reduces pain, calms the nerves, facilitates sleep.

Note!

- Phanera and all our products are not fabricated or commercial, but they are specially prepared directly from the wild plants studied mainly desert.

- Phanera is completely safe for everyone and has no side effects.

- No chemical preservatives, no artificial colors or added chemicals.

- Prescribed along with other complete package medicines.

- The product is in the form of capsules and is taken 3 times a day by 1 capsule.

- Our capsules are Vegetarian, Halal, 100% natural, easily digested and aid digestion.

Ingredients

Phanera is a professional combination of 14 wild desert plants, combined in the type and dose set professionally by professional herbalists.

None of the ingredients in this formula are treated with pesticides, herbicides, fungicides, synthetic fertilizers or "processing agents", which are found in conventional plants. Not only do you avoid these pests, but you are using wild plants, which generally produce their natural protectors against pests.

Plants in this formula have powerful effects, and this is one of the basic reasons why they have been used for thousands of years in ancient cultures. Modern research is now showing a more serious interest in these plants and their curative potential.

This professional combination with completely wild herbs contains a full spectrum infusion of the best that God has given us!


Phanera – Për Kancerin Limfatik - Shqip


Phanera është një nga katër ilaçet bimore të studiuara dhe të prodhuara posaçërisht për pacientët me lloje të ndryshme të Limfomave, qofshin fillestare apo të avancuara, duke përfshirë: Non-Hodgkin lymphomas: Diffuse large B-cell lymphoma, Anaplastic large-cell lymphoma, Burkitt lymphoma, Lymphoblastic lymphoma, Mantle cell lymphoma, Peripheral T-cell lymphoma,Waldenstrom macroglobulinemia; Follicular lymphoma, Cutaneous T-cell lymphoma, Lymphoplasmacytic lymphoma, Marginal zone B-cell lymphoma, MALT lymphoma, Small-cell lymphocytic lymphoma; si dhe Hodgkin’s lymphoma.

Përveç luftimit të qelizave kancerore në mënyrë natyrale dhe pa asnjë lloj dëmtimi apo efekti anësor, Phanera ka shumë efekte pozitive në organizëm, duke përfshirë:

- Ka efekte antioxidante, antibacteriale, anti-inflamatore, dhe anti-kancerore.

- Parandalon mpiksjet e gjakut dhe tuberkulozin.

- Pastron gjakun dhe ruan një peshë normale të trupit.

- Ndihmon në kurimin e inflamacionit limfatik.

- Ndihmon në kurimin e leukemisë gjithashtu.

- Pastron ulçërat dhe plagët.

- Ndihmon në kurimin e sëmundjeve të lëkurës.

- Lufton radikalet e lira.

- Forcon muret e stomakut dhe parandalon kancerin e stomakut.

- Qetëson dhimbjet e kokës dhe lufton stresin.

- Pastron zorrët, ndihmon tretjen, ndihmon në kurimin e ulçërave dhe tumoreve në zorrë.

- Hap oreksin, largon të vjellat dhe të përzierët, redukton dhimbjet, qetëson nervat, lehtëson gjumin.

Shënim!

- Phanera dhe të gjitha produktet tona nuk janë të fabrikuara apo komerciale, por ato përgatiten në mënyrë të posaçme direkt nga bimët e egra të studiuara kryesisht shkretinore.

- Phanera është krejtësisht i sigurtë për të gjithë dhe nuk ka efekte anesore.

- Pa ruajtës kimik, pa ngjyrosës artificial apo lëndë kimike të shtuara.

- Përshkruhet përkrah ilaçeve të tjera të paketës së plotë.

- Produkti është në formë të kapsulave dhe merret 3 herë në ditë nga 1 kapsulë.

- Kapsulat tona janë Vegetariane, Hallall, 100% natyrale, që treten lehtësisht dhe ndihmojnë tretjen.

Përbërësit

Phanera është një kombinim profesional i 14 bimëve të egra shkretinore, të kombinuara në lloj dhe dozë të caktuar me profesionalizëm nga mjekë herbalistë profesional.

Asnjë nga përbërësit në këtë formulë nuk trajtohet me pesticide, herbicide, fungicide, plehra sintetike apo "agjentë përpunimi", të cilët gjenden në bimët konvencionale. Ju jo vetëm që i shmangni këto përbërës dëmtues, por jeni duke përdorur bimë të egra, të cilat në përgjithësi prodhojnë mbrojtësit e tyre natyralë kundër dëmtuesve.

Bimët në këtë formulë kanë efekte të fuqishme, dhe kjo është një nga arsyet themelore përse ato janë përdorur për mijëra vjet në kulturat e lashta. Hulumtimi modern tani është duke treguar një interesim më serioz në këto bimë dhe potencialin e tyre kurativ.

Ky kombinim profesional me bimë tërësisht të egra përmban një infuzion me spektër të plotë të më së mirës që Zoti na ka dhuruar!

Save this product for later