​Palarum – Prostate & Testicular

SKU 98278
€300
In stock
1
Product Details

Palarum – Prostate & Testicular Tumors


Palarum is one of the components of the herbal remedy studied and manufactured specifically for patients with various types of Prostate and Testicular cancers, whether primar or advanced, and with metastazes, including: Prostatic adenocarcinoma, Acinar adenocarcinoma, Ductal adenocarcinoma, Transitional cell (or urothelial) cancer, Squamous cell cancer, Small cell prostate cancer, Neuroendocrine tumours (NETs), Sarcoma; Testicular cancers: Germ cell tumors, stromal tumors.

In addition to fighting cancer cells naturally and without any damage or side effects, Palarum has many positive effects on the body, with the wish of God, including:

- The ingredients of the product have proven the ability to selectively eradicate cancer cells.

- Fights free radicals and prevents the spread of cancer cells.

- Fights cancer cells quickly and reduces cell damage.

- Prevents hardening of the liver and spleen.

- Helps damaged cells recover, dissolves fats, cleanses acids and prevents edema.

- Prevents the formation of cancer cells in the blood and tissues.

- Fights infections and helps to quickly heal wounds, fights radicals that lead to skin aging.

- Helps fight parasites, fungi, bacteria.

- It is known for its strong anti-tumor activities.

- Fights and prevents metastases of prostate and testicular cancer to or from other organs.

- Helps fight and cure chronic diseases, such as stomach acidity, arteriosclerosis, and diabetes.

- Fights cough and phlegm.

- Prevents constipation, fights worms and intestinal parasites.

- Reduces pain and side effects caused by conventional treatments.

- Stimulates the immune system, nervous system, digestion and blood circulation, to fight as a whole against disease and all pathogenic factors.

Note!

- Palarum and all our products are not fabricated or commercial, but they are traditionally prepared directly from the wild desert plants.

- Palarum is completely safe for everyone and has no side effects.

- No chemical preservatives, no artificial colors or added chemicals.

- Prescribed along with other complete package medicines.

- The product is in the form of capsules and is taken 3 times a day by 1 capsule.

- Our capsules are Vegetarian, Halal, 100% natural, easily digested and aid digestion.

Ingredients

Palarum is a professional combination of wild desert plants, combined in the type and dose set professionally by professional herbalists.

Plants in this formula have powerful effects, and this is one of the basic reasons why they have been used for thousands of years in ancient cultures. Modern research is now showing a more serious interest in these plants and their curative potential.

This professional combination with completely wild herbs contains a full spectrum infusion of the best that God has given us!


Palarum – Për Tumoret e Prostatës dhe Testikujve - Shqip


Palarum është një nga përbërësit e kurës bimore të studiuar dhe të prodhuar posaçërisht për pacientët me lloje të ndryshme të kancereve të Prostatës dhe Testikujve, qofshin fillestar apo të avancuar dhe me metastaza, duke përfshirë: Prostatic adenocarcinoma, Acinar adenocarcinoma, Ductal adenocarcinoma, Transitional cell (or urothelial) cancer, Squamous cell cancer, Small cell prostate cancer, Neuroendocrine tumours (NETs), Sarcoma; Testicular cancers: Germ cell tumors, stromal tumors.

Përveç luftimit të qelizave kancerore në mënyrë natyrale dhe pa asnjë lloj dëmtimi apo efekti anësor, Palarum ka shumë efekte pozitive në organizëm, me vullnetin e Zotit, duke përfshirë:

- Përbërësit e produktit kanë provuar aftësinë e asgjesimit seleksionues të qelizave kancerore.

- Lufton radikalet e lira dhe parandalon përhapjen e qelizave kancerore.

- Lufton në mënyrë të shpejtë qelizat kancerore dhe redukton dëmtimin qelizor.

- Parandalon ngurtësimin e mëlçisë dhe të shpretkës.

- Ndihmon qelizat e dëmtuara të rimarrin veten, tret yndyrat, pastron acidet dhe parandalon edemën.

- Parandalon formimin e qelizave kancerore në gjak dhe në inde.

- Lufton infeksionet dhe ndihmon në kurimin e shpejtë të plagëve, lufton radikalët që çojnë në plakje të lëkurës.

- Ndihmon për luftimin e parazitëve, kërpudhave, bakterieve.

- Është e njohur për aktivitetet e saj të forta anti-tumorale.

- Lufton dhe parandalon metastazat e kancerit të prostatës dhe testikujve në apo nga organe të tjera.

- Ndihmon në luftimin dhe kurimin e sëmundjeve kronike, siç janë aciditeti i stomakut, arterioskleroza, dhe diabeti.

- Lufton kollën dhe gëlbazën.

- Parandalon kapsllëkun, lufton krimbat dhe parazitët e zorrëve.

- Redukton dhimbjet dhe efektet anësore të shkaktuara nga trajtimet konvencionale.

- Stimulon sistemin imun, nervor, atë të tretjes dhe të qarkullimit të gjakut, për të luftuar si një i tërë kundër sëmundjes dhe të gjithë faktorëve patogjenik.

Shënim!

- Palarum dhe të gjitha produktet tona nuk janë të fabrikuara apo komerciale, por ato përgatiten në mënyrë tradicionale direkt nga bimët e egra shkretinore.

- Palarum është krejtësisht i sigurt për të gjithë dhe nuk ka efekte anësore.

- Pa ruajtës kimik, pa ngjyrosës artificial apo lëndë kimike të shtuara.

- Përshkruhet përkrah ilaçeve të tjera të paketës së plotë.

- Produkti është në formë të kapsulave dhe merret 3 herë në ditë nga 1 kapsulë.

- Kapsulat tona janë Vegetariane, Hallall, 100% natyrale, që treten lehtësisht dhe ndihmojnë tretjen.

Përbërësit

Palarum është një kombinim profesional i bimëve të egra shkretinore, të kombinuara në lloj dhe dozë të caktuar me profesionalizëm nga mjekë herbalistë profesional.

Bimët në këtë formulë kanë efekte të fuqishme, dhe kjo është një nga arsyet themelore përse ato janë përdorur për mijëra vjet në kulturat e lashta. Hulumtimi modern tani është duke treguar një interesim më serioz në këto bimë dhe potencialin e tyre kurativ.

Ky kombinim profesional me bimë tërësisht të egra përmban një infuzion me spektër të plotë të më së mirës që Zoti na ka dhuruar!

Save this product for later