​Ochradenus

SKU 98286
€225
In stock
1
Product Details

Ochradenus – Autoimmune & Genetic


Ochradenus is one of four herbal remedies specially designed for patients with different autoimmune, nerodegenarative and genetic diseases, including: Multiple Sclerosis (MS), Rheumatoid Arthritis, Hashimoto's Thyroiditis, Lupus, Autoimmune Hepatitis, Type 1 Diabetes, Hemolytic Autoimmune Anemia, ALS, Lower Motor Neuron (LMN) Syndrome, Cerebral Palsy, Muscular Dystrophy, Friedreich Ataxia, Cerebellar Ataxia, Sjwgren Syndrome, Gilbert Syndrome, Maffucci Syndrome, Bipolar Disorder, Cystic Fibrosis, Urticaria / Hives, Branchio-oto-renal (BOR) syndrome, etc.

In addition to fighting these diseases radically and naturally, and without any harm or side effects, Ochradenus has many positive effects on the body, including:

- Helps strengthen immunity and its function.

- Prevents DNA damage.

- Fights free radicals throughout the body.

- Eliminates bacteria and viruses in the respiratory system.

- Prevents some types of tumors, such as those of the brain, lungs, throat and stomach.

- Relieves respiratory blockages and helps cure asthma.

- Stimulates blood circulation, cleanses the body of toxins.

- Strengthens the blood-brain barrier (which protects the brain from toxins, infectious microorganisms and autoimmune shock) from the penetration of T lymphocytes into neurological tissues for their destruction.

- Stimulates the natural production of vitamins D3 and K2, which are vital for the stability of the immune, nervous and endocrine systems.

- Stimulates Methylation, a key process that protects DNA, turns on and off genetic traits, and helps detoxify environmental chemicals. Methylation plays a very important role in T cell function and poor methylation status is associated with the development of autoimmunity.

- Fights muscle spasms, strengthens muscles and muscle tissue.

- Stimulates the body's stability and fights the loss of balance.

- Strengthens eyesight and increases concentration.

- Helps treat lipomas (sebaceous glands) and joint cysts.

- Helps prevent the spread of tumors and cancers in the body.

- Fights harmful bacteria (E. coli, Candida Albicans, etc.) and establishes the microbial balance of the intestine, thus preventing chronic nerve inflammation and autoimmunity.

- Supporter of arteries and heart.

- Helps to melt excess fat and reduce weight.

- Cleanses the body of poisons and toxins.

Note!

- Ochradenus and all our products are not fabricated or commercial, but they are specially prepared directly from the wild plants studied mainly desert.

- Ochradenus is completely safe for everyone and has no side effects.

- No chemical preservatives, no artificial colors or added chemicals.

- Prescribed along with other complete package medicines.

- The product is in the form of capsules and is taken 3 times a day by 1 capsule.

- Our capsules are Vegetarian, Halal, 100% natural, easily digested and aid digestion.

Ingredients

Ochradenus is a professional combination of 15 wild desert plants, combined in the type and dose set professionally by professional herbalists.

None of the ingredients in this formula are treated with pesticides, herbicides, fungicides, synthetic fertilizers or "processing agents", which are found in conventional plants. Not only do you avoid these pests, but you are using wild plants, which generally produce their natural protectors against pests.

Plants in this formula have powerful effects, and this is one of the basic reasons why they have been used for thousands of years in ancient cultures. Modern research is now showing a more serious interest in these plants and their curative potential.

This professional combination with completely wild herbs contains a full spectrum infusion of the best that God has given us!


Ochradenus – Për Sëmundjet Autoimune dhe Gjenetike - Shqip


Ochradenus është një nga katër ilaçet bimore të studiuara dhe të prodhuara posaçërisht për pacientët me lloje të ndryshme të sëmundjeve autoimmune, neurodegjenerative dhe gjenetike, duke përfshirë: Multiple Sclerosis (MS), Artriti Reumatoid, Tiroiditi Hashimoto, Lupus, Hepatiti Autoimun, Diabeti Tip 1, Anemia Hemolitike Autoimune, ALS, Lower motor neuron (LMN) syndrome, Paraliza Cerebrale, Distrofia Muskulare, Friedreich Ataxia, Cerebellar Ataxia, Epilepsia, Sindromi Sjwgren, Gilbert Syndrome, Maffucci Syndrome,Bipolar Disorder, Fibroza Cistike, Urtikaria/Hives, Branchio-oto-renal (BOR) syndrome, etj.

Përveç luftimit rrënjësor dhe në mënyrë natyrale të këtyre sëmundjeve, dhe pa asnjë lloj dëmtimi apo efekti anësor, Ochradenus ka shumë efekte pozitive në organizëm, duke përfshirë:

- Ndihmon në forcimin e imunitetit dhe funksionit të tij.

- Parandalon dëmtimin e ADN-së.

- Lufton radikalet e lira në të gjithë trupin.

- Eleminon bakteriet dhe viruset në sistemin e frymëmarrjes.

- Parandalon disa lloje të tumoreve, si ato të trurit, mushkërive, fytit dhe stomakut.

- Lehtëson bllokimet në frymëmarrje dhe ndihmon për kurimin e astmës.

- Stimulon qarkullimin e gjakut, pastron trupin nga helmet.

- Forcon barrierën gjak-tru (e cila mbron trurin nga toksinat, mikroorganizmat infektive dhe goditja autoimune) nga depërtimi i limfociteve T në indet neurologjike për shkatërrimin e tyre.

- Stimulon prodhimin natyral të vitaminave D3 dhe K2, që janë jetike për stabilitetin e sistemit imun, nervor dhe endokrin.

- Stimulon Metilacionin, një proces kyç që mbron ADN-në, ndez dhe shuan tiparet gjenetike dhe ndihmon në detoksifikimin e kimikateve mjedisore. Metilacioni luan një rol shumë të rëndësishëm në funksionimin e qelizave T dhe statusi i dobët i metilimit është i lidhur me zhvillimin e auto-imunitetit.

- Lufton spazmat muskulare, forcon muskujt dhe indet muskulare.

- Stimulon qëndrueshmërinë e trupit dhe lufton humbjen e ekuilibrit.

- Forcon shikimin dhe rrit përqendrimin.

- Ndihmon në trajtimin e lipomave (gjëndrat dhjamore) dhe kistet e nyjeve.

- Ndihmon në parandalimin e përhapjes së tumoreve dhe kancereve në trup.

- Lufton bakteriet e demshme (E. coli, Candida Albicans, etj) dhe vendos ekuilibrin mikrobik të zorrëve, duke parandaluar kështu inflamacionin kronik nervor dhe autoimunitetin.

- Përkrahës i arterieve dhe zemrës.

- Ndihmon në shkrirjen e dhjamit të tepërt dhe për uljen në peshë.

- Pastron trupin nga helmet dhe toksinat.

Shënim!

- Ochradenus dhe të gjitha produktet tona nuk janë të fabrikuara apo komerciale, por ato përgatiten në mënyrë të posaçme direkt nga bimët e egra të studiuara kryesisht shkretinore.

- Ochradenus është krejtësisht i sigurtë për të gjithë dhe nuk ka efekte anesore.

- Pa ruajtës kimik, pa ngjyrosës artificial apo lëndë kimike të shtuara.

- Përshkruhet përkrah ilaçeve të tjera të paketës së plotë.

- Produkti është në formë të kapsulave dhe merret 3 herë në ditë nga 1 kapsulë.

- Kapsulat tona janë Vegetariane, Hallall, 100% natyrale, që treten lehtësisht dhe ndihmojnë tretjen.

Përbërësit

Ochradenus është një kombinim profesional i 15 bimëve të egra shkretinore, të kombinuara në lloj dhe dozë të caktuar me profesionalizëm nga mjekë herbalistë profesional.

Asnjë nga përbërësit në këtë formulë nuk trajtohet me pesticide, herbicide, fungicide, plehra sintetike apo "agjentë përpunimi", të cilët gjenden në bimët konvencionale. Ju jo vetëm që i shmangni këto përbërës dëmtues, por jeni duke përdorur bimë të egra, të cilat në përgjithësi prodhojnë mbrojtësit e tyre natyralë kundër dëmtuesve.

Bimët në këtë formulë kanë efekte të fuqishme, dhe kjo është një nga arsyet themelore përse ato janë përdorur për mijëra vjet në kulturat e lashta. Hulumtimi modern tani është duke treguar një interesim më serioz në këto bimë dhe potencialin e tyre kurativ.

Ky kombinim profesional me bimë tërësisht të egra përmban një infuzion me spektër të plotë të më së mirës që Zoti na ka dhuruar!

Save this product for later