​Ochradenus

SKU 98286
€250
In stock
1
Product Details
Capsules per Box: 90 Capsules (30-Day Supply)

Ochradenus – Autoimmune Disorders


- Ochradenus is one of the herbal remedies specially produced to help patients with various types of autoimmune diseases, such as: Multiple Sclerosis (MS), Rheumatoid Arthritis, Hashimoto's Thyroiditis, Lupus, Autoimmune Hepatitis, Type 1 Diabetes , Autoimmune Hemolytic Anemia, Epilepsy, Sjogren's Syndrome, Malaria Syndrome, Scleroderma, Urticaria / Hives, etc.

- It has preventive effects of DNA damage.

- Fights free radicals throughout the body.

- Fights bacteria and viruses in the respiratory system.

- It has preventive effects of some types of tumors, such as those of the brain, lungs, throat and stomach.

- Relieves blockages in breathing.

- Stimulates blood circulation, cleanses the body of poisons.

- Strengthens the blood-brain barrier (which protects the brain from toxins, infectious microorganisms and autoimmune attack) from the penetration of T lymphocytes into neurological tissues for their destruction.

- Stimulates the natural production of vitamins D3 and K2, which are vital for the stability of the immune, nervous and endocrine systems.

- Stimulates Methylation, a key process that protects DNA, turns genetic traits on and off, and helps detoxify environmental chemicals. Methylation plays a very important role in T-cell function and poor methylation status is associated with the development of auto-immunity.

- Fights muscle spasms, strengthens muscles and muscle tissues.

- Stimulates body stability and fights loss of balance.

- Strengthens vision and increases concentration.

- Fights harmful bacteria (E. coli, Candida Albicans, etc.) and restores intestinal microbial balance, thus preventing chronic nerve inflammation and autoimmunity.

Note!

- Ochradenus and all our products are not manufactured or commercial, but they are specially prepared directly from wild plants of the desert.

- Ochradenus is completely safe and has no side effects.

- DOES NOT CONTAIN: ingredients derived from genetically modified organisms (GMO), artificial colors, artificial sweeteners or artificial preservatives.

- The product is in the form of capsules and is taken 3 times a day from 1 capsule.

- Our capsules are Vegetarian, Halal, 100% natural.

Ingredients

Ochradenus is a professional combination of wild desert herbs.


Ochradenus – Për Sëmundjet Autoimune - Shqip


- Ochradenus është një nga ilaçet bimore të kurës së prodhuar posaçërisht për t’i ardhur në ndihmë pacientëve me lloje të ndryshme të sëmundjeve autoimmune, si: Multiple Sclerosis (MS), Rheumatoid Arthritis, Hashimoto's Thyroiditis, Lupus, Autoimmune Hepatitis, Type 1 Diabetes, Autoimmune Hemolytic Anemia, Epilepsy, Sjogren's Syndrome, Malaria Syndrome, Skleroderma, Urticaria / Hives, etc.
- Ka efekte parandaluese të dëmtimit të ADN-së.
- Lufton radikalet e lira në të gjithë trupin.
- Lufton bakteriet dhe viruset në sistemin e frymëmarrjes.
- Ka efekte parandaluese të disa lloje të tumoreve, si ato të trurit, mushkërive, fytit dhe stomakut.
- Lehtëson bllokimet në frymëmarrje.
- Stimulon qarkullimin e gjakut, pastron trupin nga helmet.
- Forcon barrierën gjak-tru (e cila mbron trurin nga toksinat, mikroorganizmat infektive dhe goditja autoimune) nga depërtimi i limfociteve T në indet neurologjike për shkatërrimin e tyre.
- Stimulon prodhimin natyral të vitaminave D3 dhe K2, që janë jetike për stabilitetin e sistemit imun, nervor dhe endokrin.
- Stimulon Metilacionin, një proces kyç që mbron ADN-në, ndez dhe shuan tiparet gjenetike dhe ndihmon në detoksifikimin e kimikateve mjedisore. Metilacioni luan një rol shumë të rëndësishëm në funksionimin e qelizave T dhe statusi i dobët i metilimit është i lidhur me zhvillimin e auto-imunitetit.
- Lufton spazmat muskulare, forcon muskujt dhe indet muskulare.
- Stimulon qëndrueshmërinë e trupit dhe lufton humbjen e ekuilibrit.
- Forcon shikimin dhe rrit përqendrimin.
- Lufton bakteriet e demshme (E. coli, Candida Albicans, etj) dhe vendos ekuilibrin mikrobik të zorrëve, duke parandaluar kështu inflamacionin kronik nervor dhe autoimunitetin.
Shënim!
- Ochradenus dhe të gjitha produktet tona nuk janë të fabrikuara apo komerciale, por ato përgatiten në mënyrë të posaçme direkt nga bimët e egra të shkretëtirës.
- Ochradenus është krejtësisht i sigurtë për të gjithë dhe nuk ka efekte anesore.
- NUK PËRMBAN: përbërës që rrjedhin nga organizma të modifikuar gjenetikisht (OMGJ), ngjyra artificiale, ëmbëlsues artificialë apo konservues artificialë.
- Produkti është në formë të kapsulave dhe merret 3 herë në ditë nga 1 kapsulë.
- Kapsulat tona janë Vegetariane, Hallall, 100% natyrale.
Përbërësit
Ochradenus është një kombinim profesional i bimëve të egra shkretinore.
Save this product for later