​Ochradenus

SKU 98286
€175
In stock
1
Product Details

Ochradenus – Autoimmune Disorders


Ochradenus is one of the herbal remedies specially produced to help patients with various types of autoimmune diseases, including: Multiple Sclerosis (MS), Rheumatoid Arthritis, Hashimoto's Thyroiditis, Lupus, Autoimmune Hepatitis, Type 1 Diabetes, Autoimmune Hemolytic Anemia, Epilepsy, Sjogren's Syndrome, Malaria Syndrome, Urticaria / Hives, etc.
In addition to fighting these diseases naturally, and without any harm or side effects, Ochradenus has many positive effects on the body, including:
- Prevents DNA damage.
- Fights free radicals throughout the body.
- Eliminates bacteria and viruses in the respiratory system.
- Prevents some types of tumors, such as those of the brain, lungs, throat and stomach.
- Relieves airway blockages.
- Stimulates blood circulation, cleanses the body of toxins.
- Strengthens the blood-brain barrier (which protects the brain from toxins, infectious microorganisms and autoimmune shock) from the penetration of T lymphocytes into neurological tissues for their destruction.
- Stimulates the natural production of vitamins D3 and K2, which are vital for the stability of the immune, nervous and endocrine systems.
- Stimulates Methylation, a key process that protects DNA, ignites and extinguishes genetic traits and helps detoxify environmental chemicals. Methylation plays a very important role in T cell function and poor methylation status is associated with the development of autoimmunity.
- Fights muscle spasms, strengthens muscles and muscle tissue.
- Stimulates body stability and fights loss of balance.
- Strengthens eyesight and increases concentration.
- Fights harmful bacteria (E. coli, Candida Albicans, etc.) and establishes the microbial balance of the intestine, thus preventing chronic nerve inflammation and autoimmunity.
Note!
- Ochradenus and all our products are not fabricated or commercial, but they are specially prepared directly from wild desert plants.
- Ochradenus is completely safe for everyone and has no side effects.
- No chemical preservatives, no artificial colors or added chemicals.
- The product is in the form of capsules and is taken 3 times a day by 1 capsule.
- Our capsules are Vegetarian, Halal, 100% natural.
Ingredients
Ochradenus is a professional combination of wild desert plants, combined in the type and dose determined professionally by professional herbalists.
This professional combination with completely wild herbs contains a full spectrum infusion of the best that God has given us!

Ochradenus – Për Sëmundjet Autoimune - Shqip


Ochradenus është një nga ilaçet bimore të kurës së prodhuar posaçërisht për t’i ardhur në ndihmë pacientëve me lloje të ndryshme të sëmundjeve autoimmune, si: Multiple Sclerosis (MS), Rheumatoid Arthritis, Hashimoto's Thyroiditis, Lupus, Autoimmune Hepatitis, Type 1 Diabetes, Autoimmune Hemolytic Anemia, Epilepsy, Sjogren's Syndrome, Malaria Syndrome, Urticaria / Hives, etc.
Përveç luftimit në mënyrë natyrale të këtyre sëmundjeve, dhe pa asnjë lloj dëmtimi apo efekti anësor, Ochradenus ka shumë efekte pozitive në organizëm, duke përfshirë:
- Parandalon dëmtimin e ADN-së.
- Lufton radikalet e lira në të gjithë trupin.
- Asgjëson bakteriet dhe viruset në sistemin e frymëmarrjes.
- Parandalon disa lloje të tumoreve, si ato të trurit, mushkërive, fytit dhe stomakut.
- Lehtëson bllokimet në frymëmarrje.
- Stimulon qarkullimin e gjakut, pastron trupin nga helmet.
- Forcon barrierën gjak-tru (e cila mbron trurin nga toksinat, mikroorganizmat infektive dhe goditja autoimune) nga depërtimi i limfociteve T në indet neurologjike për shkatërrimin e tyre.
- Stimulon prodhimin natyral të vitaminave D3 dhe K2, që janë jetike për stabilitetin e sistemit imun, nervor dhe endokrin.
- Stimulon Metilacionin, një proces kyç që mbron ADN-në, ndez dhe shuan tiparet gjenetike dhe ndihmon në detoksifikimin e kimikateve mjedisore. Metilacioni luan një rol shumë të rëndësishëm në funksionimin e qelizave T dhe statusi i dobët i metilimit është i lidhur me zhvillimin e auto-imunitetit.
- Lufton spazmat muskulare, forcon muskujt dhe indet muskulare.
- Stimulon qëndrueshmërinë e trupit dhe lufton humbjen e ekuilibrit.
- Forcon shikimin dhe rrit përqendrimin.
- Lufton bakteriet e demshme (E. coli, Candida Albicans, etj) dhe vendos ekuilibrin mikrobik të zorrëve, duke parandaluar kështu inflamacionin kronik nervor dhe autoimunitetin.
Shënim!
- Ochradenus dhe të gjitha produktet tona nuk janë të fabrikuara apo komerciale, por ato përgatiten në mënyrë të posaçme direkt nga bimët e egra të shkretëtirës.
- Ochradenus është krejtësisht i sigurtë për të gjithë dhe nuk ka efekte anesore.
- Pa ruajtës kimik, pa ngjyrosës artificial apo lëndë kimike të shtuara.
- Produkti është në formë të kapsulave dhe merret 3 herë në ditë nga 1 kapsulë.
- Kapsulat tona janë Vegetariane, Hallall, 100% natyrale.
Përbërësit
Ochradenus është një kombinim profesional i bimëve të egra shkretinore, të kombinuara në lloj dhe dozë të caktuar me profesionalizëm nga mjekë herbalistë profesional.
Ky kombinim profesional me bimë tërësisht të egra përmban një infuzion me spektër të plotë të më së mirës që Zoti na ka dhuruar!
Save this product for later