​Myrtunis - Bladder

SKU 98255
€250
In stock
1
Product Details

Myrtunis - Bladder Tumors


Myrtunis is one of five herbal remedies specially designed and manufactured for patients with different types of Bladder cancer, whether primary or advanced and with metastases, including: Transitional cell (urothelial) carcinoma (TCC), Papillary TCC carcinoma, Flat TCC carcinoma, Squamous cell carcinoma, Adenocarcinoma, Small-cell carcinoma or Sarcoma of the bladder.

In addition to fighting cancer cells naturally and without any damage or side effects, Myrtunis has many positive effects on the body, with the wish of Allah, including:

- Antibacterial, Antirheumatic, AntiViral, Aromatic, Astringent, Astringent, Carminative, Cordial, Rubefacient, Stimulant, Stomachic.

- Helps relieve cough and removes phlegm.

- Fights inflammation of the bladder and uterus.

- Soothes headaches and abdominal pain.

- Helps cure and dissolve hot tumors.

- Soothes ear pain.

- Cleanses the skin and evens out its color.

- Strengthens the stomach.

- Strengthens the liver and removes its toxins.

- Prevents hair loss, removes dandruff and promotes hair growth after chemotherapy.

- Helps to alleviate the problems of impotence, sexual coldness, and loss of sexual desire.

- Sedative for nerves; maintains nerve stability.

- Opens the appetite, removes vomiting and nausea, reduces pain and side effects of chemotherapy and radiotherapy.

Note!

- Myrtunis and all our products are not fabricated or commercial, but they are Traditionally prepared directly from the wild desert plants.

- Myrtunis is completely safe for everyone and has no side effects.

- No chemical preservatives, no artificial colors or added chemicals.

- Prescribed along with other complete package medicines for different types of bladder tumors to give maximum curative effects.

- The product is in the form of capsules and is taken 3 times a day by 1 capsule.

- Our capsules are Vegetarian, Halal, 100% natural, easily digested and aid digestion.

Ingredients

Myrtunis is a professional combination of wild desert plants, combined in the type and dose set professionally by professional herbalists.

Plants in this formula have powerful effects, and this is one of the basic reasons why they have been used for thousands of years in ancient cultures. Modern research is now showing a more serious interest in these plants and their curative potential.

This professional combination with completely wild herbs contains a full spectrum infusion of the best that God has given us!


Myrtunis – Për Tumoret e Fshikëzës - Shqip


Myrtunis është një nga pesë ilaçet bimore të studiuara dhe të prodhuara posaçërisht për pacientët me lloje të ndryshme të kancerit të fshikëzës së urinës, qofshin fillestar apo të avancuar dhe me metastaza, duke përfshirë: Transitional cell (urothelial) carcinoma (TCC), Papillary TCC carcinoma, Flat TCC carcinoma, Squamous cell carcinoma, Adenocarcinoma, Small-cell carcinoma apo Sarcoma of the bladder.

Përveç luftimit të qelizave kancerore në mënyrë natyrale dhe pa asnjë lloj dëmtimi apo efekti anësor, Myrtunis ka shumë efekte pozitive në organizëm, me vullnetin e Zotit, duke përfshirë:

- Antibacterial, Antirheumatic, AntiViral,Aromatic, Astringent, Astringent, Carminative, Cordial,Rubefacient, Stimulant, Stomachic.

- Ndihmon për zbutjen e kollës dhe largon gëlbazën.

- Lufton inflamacionin e fshikëzës së urinës dhe mitrës.

- Qetëson dhimbjet e kokës dhe të barkut.

- Ndihmon në kurimin dhe shpërbërjen e tumoreve të nxehta.

- Qetëson dhimbjet e veshit.

- Pastron lëkurën dhe njëhson ngjyrën e saj.

- Forcon stomakun.

- Forcon mëlçinë dhe largon helmet e saj.

- Parandalon rënien e flokut, largon zbokthin dhe nxit mbirjen e flokut pas kimioterapisë.

- Ndihmon për të lehtësuar problemet e impotencës, ftohtësisë seksuale, dhe humbjes së dëshirës seksuale.

- Ilaç qetësues për nerva; ruan stabilitetin e nervave.

- Hap oreksin, largon të vjellat dhe të përzierët, redukton dhimbjet dhe efektet anësore të kimioterapisë dhe radioterapisë.

Shënim!

- Myrtunis dhe të gjitha produktet tona nuk janë të fabrikuara apo komerciale, por ato përgatiten në mënyrë tradicionale direkt nga bimët e egra shkretinore.

- Myrtunis është krejtësisht i sigurt për të gjithë dhe nuk ka efekte anësore.

- Pa ruajtës kimik, pa ngjyrosës artificial apo lëndë kimike të shtuara.

- Përshkruhet përkrah ilaçeve të tjera të paketës së plotë për llojet e ndryshme të tumoreve të fshikëzës për të dhënë efektet maksimale kurative.

- Produkti është në formë të kapsulave dhe merret 3 herë në ditë nga 1 kapsulë.

- Kapsulat tona janë Vegetariane, Hallall, 100% natyrale, që treten lehtësisht dhe ndihmojnë tretjen.

Përbërësit

Myrtunis është një kombinim profesional i bimëve të egra shkretinore, të kombinuara në lloj dhe dozë të caktuar me profesionalizëm nga mjekë herbalistë profesional.

Bimët në këtë formulë kanë efekte të fuqishme, dhe kjo është një nga arsyet themelore përse ato janë përdorur për mijëra vjet në kulturat e lashta. Hulumtimi modern tani është duke treguar një interesim më serioz në këto bimë dhe potencialin e tyre kurativ.

Ky kombinim profesional me bimë tërësisht të egra përmban një infuzion me spektër të plotë të më së mirës që Zoti na ka dhuruar!

Save this product for later