​Myagroid – Kidney

SKU 98274
€300
In stock
1
Product Details
Capsules per Box: 90 (30-Day Supply)

Myagroid – Kidney Tumors


Myagroid is one of the herbal remedies studied and produced specifically for patients with various types of Kidney cancer.

- Acts in the isolation and destruction of cancer cells and in the reduction of tumor masses.

- It targets the destruction of cancer cells and rids the body of dead cells and toxins.

- Causes suicide and self-explosion of cancer stem cells.

- Stimulates and increases T cells.

- Stimulates the immune, nervous, digestive and circulatory systems.

- Cleans the urinary tract, dissolves kidney stones, fights infections in the urinary tract and prevents kidney failure.

- It helps to purify the blood, strengthen blood cells and cure anemia.

- Helps cure joint infections and rheumatism.

- Increases the function of the immune system by stimulating the production of cells of the immune system, such as lymphocytes, macrophages, langerhans cells, histiocytes, etc.

- Reduces stress, depression, headaches and facilitates sleep.

- Reduces pain and damage caused by the frequent use of narcotic sedatives and chemotherapy.

Note!

- Myagroid and all our products are not manufactured or commercial, but they are traditionally prepared directly from wild desert plants.

- Myagroid is completely safe and has no side effects.

- DOES NOT CONTAIN: ingredients derived from genetically modified organisms (GMO), artificial colors, artificial sweeteners or artificial preservatives.

- It is prescribed alongside other medicines of the complete package.

- The product is in the form of capsules and is taken 3 times a day from 1 capsule.

- Our capsules are Vegetarian, Halal, 100% natural, easily digestible and aid digestion.

Ingredients

Myagroid is a professional combination of wild desert plants.


Myagroid – Për Tumoret e Veshkave - Shqip


Myagroid është një nga përbërësit e kurës bimore të studiuar dhe të prodhuar posaçërisht për pacientët me lloje të ndryshme të kancerit të Veshkave.

- Vepron në izolimin dhe asgjësimin e qelizave kancerore dhe në reduktimin e masave tumorale.

- Synon asgjësimin e qelizave kancerore dhe shpëton trupin nga qelizat e vdekura dhe toksinat.

- Shkakton vetëvrasje dhe vetëshpërthim të qelizave kancerore burimore.

- Stimulon dhe shton qelizat T.

- Stimulon sistemin imun, nervor, atë të tretjes dhe të qarkullimit të gjakut.

- Pastron traktin urinar, tret gurët në veshka, lufton infeksionet në traktin urinar dhe parandalon dështimin e veshkave.

- Ndihmon për pastrimin e gjakut, forcimin e qelizave të gjakut dhe kurimin e anemisë.

- Ndihmon në kurimin e infeksioneve të kyçeve dhe reumatizmës.

- Rrit fuksionin e sistemit imunitar duke stimuluar prodhimin e qelizave të sistemit imun, si limfocitet, makrofagjet, qelizat langerhans, histiocytet, etj.

- Redukton stresin, depresionin, dhimbjet e kokës dhe lehtëson gjumin.

- Redukton dhimbjet dhe dëmet e shkaktuara nga përdorimi i shpeshtë i qetësuesve narkotikë dhe kimioterapia.

Shënim!

- Myagroid dhe të gjitha produktet tona nuk janë të fabrikuara apo komerciale, por ato përgatiten në mënyrë tradicionale direkt nga bimët e egra shkretinore.

- Myagroid është krejtësisht i sigurt dhe nuk ka efekte anësore.

- NUK PËRMBAN: përbërës që rrjedhin nga organizma të modifikuar gjenetikisht (OMGJ), ngjyra artificiale, ëmbëlsues artificialë apo konservues artificialë.

- Përshkruhet përkrah ilaçeve të tjera të paketës së plotë.

- Produkti është në formë të kapsulave dhe merret 3 herë në ditë nga 1 kapsulë.

- Kapsulat tona janë Vegetariane, Hallall, 100% natyrale, që treten lehtësisht dhe ndihmojnë tretjen.

Përbërësit

Myagroid është një kombinim profesional i bimëve të egra shkretinore.

Save this product for later