​Myagroid – Kidney

SKU 98274
€300
In stock
1
Product Details

Myagroid – Kidney Tumors


Myagroid is one of the components of the herbal remedy studied and manufactured specifically for patients with various types of Kidney cancer, whether primary or advanced, and with metastazes, including: Renal cell carcinoma (RCC), Clear cell RCC, Papillary RCC, Chromophobe RCC, Collecting duct RCC, Unclassified RCC, Transitional cell carcinoma, Renal sarcoma, Urothelial Carcinoma, Wilms Tumor; as well as benign tumors of kidney, as Renal Adenoma, Oncocytoma, Angiomyolipoma, etc.

In addition to fighting cancer cells naturally and without any damage or side effects, Myagroid has many positive effects on the body, with the wish of Allah, including:

- Myagroid is a unique discovery in the battle against cancer, very encouraging and hopeful even for those in whom the disease has advanced and spread in the form of metastases.

- Acts in the isolation and destruction of cancer cells and in the reduction of tumor masses, through active elements experimented for years in order to achieve the greatest success in all patients.

- Aims to destroy cancer cells and saves the body from dead cells and toxins.

- Causes suicide and self-explosion of cancer stem cells, and acts to reduce tumor masses.

- Stimulates and enhances T cells to properly fight cancer cells.

- Stimulates the immune system, nervous system, digestion and blood circulation, to fight as a whole against disease and all pathogenic factors.

- Cleanses the urinary tract, dissolves kidney stones, fights urinary tract infections and prevents kidney failure.

- Helps to cleanse the respiratory system.

- Helps treat asthma.

- Helps to cure the symptoms of Diabetes and hypertension.

- Helps cleanse the blood, strengthen blood cells and cure anemia.

- Helps cure joint infections and rheumatism.

- Increases the function of the immune system by stimulating the production of immune system cells, such as lymphocytes, macrophages, langerhans cells, histiocytes, etc.

- Reduces stress, depression, headaches and facilitates sleep.

- Reduces pain and damage caused by frequent use of sedatives narcotics and chemotherapy.

Note!

- Myagroid and all our products are not fabricated or commercial, but they are traditionally prepared directly from the wild desert plants.

- Myagroid is completely safe for everyone and has no side effects.

- No chemical preservatives, no artificial colors or added chemicals.

- Prescribed along with other complete package medicines.

- The product is in the form of capsules and is taken 3 times a day by 1 capsule.

- Our capsules are Vegetarian, Halal, 100% natural, easily digested and aid digestion.

Ingredients

Myagroid is a professional combination of wild desert plants, combined in the type and dose set professionally by professional herbalists.

Plants in this formula have powerful effects, and this is one of the basic reasons why they have been used for thousands of years in ancient cultures. Modern research is now showing a more serious interest in these plants and their curative potential.

This professional combination with completely wild herbs contains a full spectrum infusion of the best that God has given us!


Myagroid – Për Tumoret e Veshkave - Shqip


Myagroid është një nga përbërësit e kurës bimore të studiuar dhe të prodhuar posaçërisht për pacientët me lloje të ndryshme të kancerit të Veshkave, qofshin fillestar apo të avancuar dhe me metastaza, duke përfshirë: Renal cell carcinoma (RCC), Clear cell RCC, Papillary RCC, Chromophobe RCC, Collecting duct RCC, Unclassified RCC, Transitional cell carcinoma; Renal sarcoma, Urothelial Carcinoma, Wilms Tumor; si dhe tumoret beninje të veshkave, si Renal Adenoma, Oncocytoma, Angiomyolipoma, etj.

Përveç luftimit të qelizave kancerore në mënyrë natyrale dhe pa asnjë lloj dëmtimi apo efekti anësor, Myagroid ka shumë efekte pozitive në organizëm, me vullnetin e Zotit, duke përfshirë:

- Myagroid është një zbulim unik në betejën kundër kancerit, shumë inkurajues dhe shpresëdhënës edhe për ata tek të cilët sëmundja ka avancuar dhe është përhapur në formën e metastazave.

- Vepron në izolimin dhe asgjësimin e qelizave kancerore dhe në reduktimin e masave tumorale, nëpërmjet elementëve aktiv të eksperimentuar për vite me rradhë me qëllim për të arritur suksesin më të madh tek të gjithë pacientët.

- Synon asgjësimin e qelizave kancerore dhe shpëton trupin nga qelizat e vdekura dhe toksinat.

- Shkakton vetëvrasje dhe vetëshpërthim të qelizave kancerore burimore, dhe vepron në uljen e masave tumorale.

- Stimulon dhe shton qelizat T për të luftuar ashtu si duhet qelizat kancerore.

- Stimulon sistemin imun, nervor, atë të tretjes dhe të qarkullimit të gjakut, për të luftuar si një i tërë kundër sëmundjes dhe të gjithë faktorëve patogjenik.

- Pastron traktin urinar, tret gurët në veshka, lufton infeksionet në traktin urinar dhe parandalon dështimin e veshkave.

- Ndihmon për pastrimin e sistemit të frymëmarrjes.

- Ndihmon për trajtimin e astmës.

- Ndihmon për kurimin e simtomave të Diabetit dhe hipertensionin.

- Ndihmon për pastrimin e gjakut, forcimin e qelizave të gjakut dhe kurimin e anemisë.

- Ndihmon në kurimin e infeksioneve të kyçeve dhe reumatizmës.

- Rrit fuksionin e sistemit imunitar duke stimuluar prodhimin e qelizave të sistemit imun, si limfocitet, makrofagjet, qelizat langerhans, histiocytet, etj.

- Redukton stresin, depresionin, dhimbjet e kokës dhe lehtëson gjumin.

- Redukton dhimbjet dhe dëmet e shkaktuara nga përdorimi i shpeshtë i qetësuesve narkotikë dhe kimioterapia.

Shënim!

- Myagroid dhe të gjitha produktet tona nuk janë të fabrikuara apo komerciale, por ato përgatiten në mënyrë tradicionale direkt nga bimët e egra shkretinore.

- Myagroid është krejtësisht i sigurt për të gjithë dhe nuk ka efekte anësore.

- Pa ruajtës kimik, pa ngjyrosës artificial apo lëndë kimike të shtuara.

- Përshkruhet përkrah ilaçeve të tjera të paketës së plotë.

- Produkti është në formë të kapsulave dhe merret 3 herë në ditë nga 1 kapsulë.

- Kapsulat tona janë Vegetariane, Hallall, 100% natyrale, që treten lehtësisht dhe ndihmojnë tretjen.

Përbërësit

Myagroid është një kombinim profesional i bimëve të egra shkretinore, të kombinuara në lloj dhe dozë të caktuar me profesionalizëm nga mjekë herbalistë profesional.

Bimët në këtë formulë kanë efekte të fuqishme, dhe kjo është një nga arsyet themelore përse ato janë përdorur për mijëra vjet në kulturat e lashta. Hulumtimi modern tani është duke treguar një interesim më serioz në këto bimë dhe potencialin e tyre kurativ.

Ky kombinim profesional me bimë tërësisht të egra përmban një infuzion me spektër të plotë të më së mirës që Zoti na ka dhuruar!

Save this product for later