​Monocantha – Leukemia

SKU 98285
€250
In stock
1
Product Details

Monocantha – Leukemia


Monocantha is one of four herbal remedies specially designed and manufactured for patients with different types of Leukemia, whether primary or advanced, including: Acute lymphocytic leukemia (ALL), Acute myeloid leukemia (AML), Chronic lymphocytic leukemia (CLL), Chronic myeloid leukemia (CML), Hairy cell leukemia (HCL), Myelodysplastic syndromes (MDS).

In addition to fighting cancer cells naturally and without any damage or side effects, Monocantha has many positive effects on the body, including:

- Has powerful anti-tumor properties, increases the function of the immune system by stimulating the production of cells of the immune system, such as lymphocytes, macrophages, langerhans cells, histiocytes, etc.

- Fights infections and internal wounds.

- Regenerates the liver and prevents its damage.

- Fights toxins, fats and viruses in the blood.

- Supports and cures diseases of the heart, brain, lungs, liver and kidneys.

- Helps cure Hepatitis A, B and C.

- Helps to quickly heal wounds.

- The unique substance of the medicine "Monacanthin A and B" helps the body to regenerate and cleanse itself from infections everywhere in the body.

- Supports a healthy and strong skin.

- Natural antibiotics; soothes pain and fights viruses, fights infections and allergies, relieves bone pain.

- Helps reduce and prevent the damage of chemotherapy and radiotherapy.

Note!

- Monocantha and all our products are not fabricated or commercial, but they are specially prepared directly from the wild plants studied mainly desert.

- Monocantha is completely safe for everyone and has no side effects.

- No chemical preservatives, no artificial colors or added chemicals.

- Prescribed along with other complete package medicines for different types of breast tumors to give maximum curative effects.

- The product is in the form of capsules and is taken 3 times a day by 1 capsule.

- Our capsules are Vegetarian, Halal, 100% natural, easily digested and aid digestion.

Ingredients

Monocantha is a professional combination of wild desert plants, combined in the type and dose set professionally by professional herbalists.

None of the ingredients in this formula are treated with pesticides, herbicides, fungicides, synthetic fertilizers or "processing agents", which are found in conventional plants. Not only do you avoid these pests, but you are using wild plants, which generally produce their natural protectors against pests.

Plants in this formula have powerful effects, and this is one of the basic reasons why they have been used for thousands of years in ancient cultures. Modern research is now showing a more serious interest in these plants and their curative potential.

This professional combination with completely wild herbs contains a full spectrum infusion of the best that God has given us!


Monocantha – Për Leukeminë - Shqip


Monocantha është një nga katër ilaçet bimore të studiuara dhe të prodhuara posaçërisht për pacientët me lloje të ndryshme të Leukemisë, qofshin fillestare apo të avancuara, duke përfshirë: Acute lymphocytic leukemia (ALL), Acute myeloid leukemia (AML), Chronic lymphocytic leukemia (CLL), Chronic myeloid leukemia (CML), Hairy cell leukemia (HCL), Myelodysplastic syndromes (MDS).

Përveç luftimit të qelizave kancerore në mënyrë natyrale dhe pa asnjë lloj dëmtimi apo efekti anësor, Monocantha ka shumë efekte pozitive në organizëm, duke përfshirë:

- Ka veçori të fuqishme Anti-tumor, rrit fuksionin e sistemit imunitar duke stimuluar prodhimin e qelizave të sistemit imun, si limfocitet, makrofagjet, qelizat langerhans, histiocytet, etj.

- Lufton infeksionet dhe plagët e brëndshme.

- Rigjeneron mëlçinë dhe paranalon dëmtimin e saj.

- Lufton toksinat, yndyrat dhe viruset në gjak.

- Mbështet dhe kuron sëmundjet e zemrës, trurit, mushkërive, mëlçisë dhe veshkave.

- Ndihmon në kurimin e Hepatitit A, B dhe C.

- Ndihmon në kurimin e shpejt të plagëve.

- Lënda unike e ilaçit "Monacanthin A and B" ndihmon trupin të rigjenerohet dhe të pastrohet nga infeksionet kudo në trup.

- Mbështet një lëkurë të shëndetshëme dhe të fortë.

- Antibotik natyral; qetëson dhimbjet dhe lufton viruset, lufton infeksionet dhe alergjitë, lehtëson dhimbjet e eshtrave.

- Ndihmon në reduktimin dhe parandalimin e dëmeve të kimioterapisë dhe radioterapisë.

Shënim!

- Monocantha dhe të gjitha produktet tona nuk janë të fabrikuara apo komerciale, por ato përgatiten në mënyrë të posaçme direkt nga bimët e egra të studiuara kryesisht shkretinore.

- Monocantha është krejtësisht i sigurtë për të gjithë dhe nuk ka efekte anesore.

- Pa ruajtës kimik, pa ngjyrosës artificial apo lëndë kimike të shtuara.

- Përshkruhet përkrah ilaçeve të tjera të paketës së plotë për llojet e ndryshme të tumoreve të gjirit për të dhënë efektet maksimale kurative.

- Produkti është në formë të kapsulave dhe merret 3 herë në ditë nga 1 kapsulë.

- Kapsulat tona janë Vegetariane, Hallall, 100% natyrale, që treten lehtësisht dhe ndihmojnë tretjen.

Përbërësit

Monocantha është një kombinim profesional i bimëve të egra shkretinore, të kombinuara në lloj dhe dozë të caktuar me profesionalizëm nga mjekë herbalistë profesional.

Asnjë nga përbërësit në këtë formulë nuk trajtohet me pesticide, herbicide, fungicide, plehra sintetike apo "agjentë përpunimi", të cilët gjenden në bimët konvencionale. Ju jo vetëm që i shmangni këto përbërës dëmtues, por jeni duke përdorur bimë të egra, të cilat në përgjithësi prodhojnë mbrojtësit e tyre natyralë kundër dëmtuesve.

Bimët në këtë formulë kanë efekte të fuqishme, dhe kjo është një nga arsyet themelore përse ato janë përdorur për mijëra vjet në kulturat e lashta. Hulumtimi modern tani është duke treguar një interesim më serioz në këto bimë dhe potencialin e tyre kurativ.

Ky kombinim profesional me bimë tërësisht të egra përmban një infuzion me spektër të plotë të më së mirës që Zoti na ka dhuruar!

Save this product for later