​Lagopoides – Colorectal

SKU 98259
€250
In stock
1
Product Details

Lagopoides – Colorectal Tumors


Lagopoides is one of five herbal remedies specially designed and manufactured for patients with different types of colorectal cancers, whether primary or advanced and with metastases, including: Colorectal adenocarcinoma, Mucinous adenocarcinoma, Signet ring cell adenocarcinoma, Gastrointestinal carcinoid tumors, neuroendocrine tumors, Primary colorectal lymphomas, Leiomyosarcomas, Melanomas, Metastatic colorectal cancer spread to other organs mainly to the liver, lungs, bones, brain or spinal cord; Small intestine cancers: adenocarcinoma, sarcoma, carcinoid tumors, gastrointestinal stromal tumor, and lymphoma.

In addition to fighting cancer cells naturally and without any damage or side effects, Lagopoides has many positive effects on the body, with the wish of Allah, including:

- Has anti-microbial, anti-viral, anti-bacterial and anti-fungal activity.

- Soothes pain and stops inflammation.

- Strengthens immunity and blood cells.

- Supports the digestive system opens the appetite.

- Removes toxins and toxins from the body.

- Supports colon health, fights intestinal worms and fights all tumor cells.

- Helps cure hemorrhoids.

- The best colon cleanser, kills germs and supports good bacteria in the gut.

- Strengthens hair and prevents hair loss.

- Cleanses and brightens the skin.

- Helps prevent and reduce the damage and side effects of chemotherapy and radiotherapy.

Note!

- Lagopoides and all our products are not fabricated or commercial, but they are traditionally prepared directly from the wild desert plants.

- Lagopoides is completely safe for everyone and has no side effects.

- No chemical preservatives, no artificial colors or added chemicals.

- Prescribed along with other complete package medicines for different types of colorectal tumors to give maximum curative effects.

- The product is in the form of capsules and is taken 3 times a day by 1 capsule.

- Our capsules are Vegetarian, Halal, 100% natural, easily digested and aid digestion.

Ingredients

Lagopoides is a professional combination of wild desert plants, combined in the type and dose set professionally by professional herbalists.

Plants in this formula have powerful effects, and this is one of the basic reasons why they have been used for thousands of years in ancient cultures. Modern research is now showing a more serious interest in these plants and their curative potential.

This professional combination with completely wild herbs contains a full spectrum infusion of the best that God has given us!


Lagopoides – Për Tumoret e Zorrës së Trashë dhe Rektumit - Shqip


Lagopoides është një nga pesë ilaçet bimore të studiuara dhe të prodhuara posaçërisht për pacientët me lloje të ndryshme të kancereve të zorrës së trashë dhe rektumit, qofshin fillestar apo të avancuar dhe me metastaza, duke përfshirë: Colorectal adenocarcinoma, Mucinous adenocarcinoma, Signet ring cell adenocarcinoma, Gastrointestinal carcinoid tumors, neuroendocrine tumors, Primary colorectal lymphomas, Leiomyosarcomas, Melanomat dhe kanceri kolorektal metastatik i përhapur në organe të tjera, kryesisht në mëlçi, mushkëri, kocka, tru dhe shtyllën kurrizore; Kanceret e zorrës së hollë: adenokarcinoma, sarkoma, tumoret karcinoide, tumori stromal gastrointestinal dhe limfoma.

Përveç luftimit të qelizave kancerore në mënyrë natyrale dhe pa asnjë lloj dëmtimi apo efekti anësor, Lagopoides ka shumë efekte pozitive në organizëm, me vullnetin e Zotit, duke përfshirë:

- Ka aktivitet anti-mikrobobal, anti-viral, anti-bakterial dhe anti-kërpudhor.

- Qetëson dhimbjet dhe ndalon inflamacionin.

- Fuqizon imunitetin dhe qelizat e gjakut.

- Mbështet sistemin tretës hap oreksin.

- Nxjerr helmet dhe toksinat nga trupi.

- Mbështet shëndetin e zorrës së trashë, lufton krimbat e zorrëve dhe lufton të gjitha qelizat tumorale.

- Ndihmon në kurimin e hemorroideve.

- Pastruesi më i mirë i zorrës së trashë, vret mikrobet dhe mbështet bakteriet e mira në zorrë.

- Forcon flokët dhe parandalon rënien e tyre.

- Pastron dhe shkëlqen lëkurën.

- Ndihmon në parandalimin dhe reduktimin e dëmeve dhe efekteve anësore të kimioterapisë dhe radioterapisë.

Shënim!

- Lagopoides dhe të gjitha produktet tona nuk janë të fabrikuara apo komerciale, por ato përgatiten në mënyrë të posaçme direkt nga bimët e egra shkretinore.

- Lagopoides është krejtësisht i sigurt për të gjithë dhe nuk ka efekte anësore.

- Pa ruajtës kimik, pa ngjyrosës artificial apo lëndë kimike të shtuara.

- Përshkruhet përkrah ilaçeve të tjera të paketës së plotë për llojet e ndryshme të tumoreve kolorektal për të dhënë efektet maksimale kurative.

- Produkti është në formë të kapsulave dhe merret 3 herë në ditë nga 1 kapsulë.

- Kapsulat tona janë Vegetariane, Hallall, 100% natyrale, që treten lehtësisht dhe ndihmojnë tretjen.

Përbërësit

Lagopoides është një kombinim profesional i bimëve të egra shkretinore, të kombinuara në lloj dhe dozë të caktuar me profesionalizëm nga mjekë herbalistë profesional.

Bimët në këtë formulë kanë efekte të fuqishme, dhe kjo është një nga arsyet themelore përse ato janë përdorur për mijëra vjet në kulturat e lashta. Hulumtimi modern tani është duke treguar një interesim më serioz në këto bimë dhe potencialin e tyre kurativ.

Ky kombinim profesional me bimë tërësisht të egra përmban një infuzion me spektër të plotë të më së mirës që Zoti na ka dhuruar!

Save this product for later