​Julibrissin

SKU 98290
€160
In stock
1
Product Details

Julibrissin - ProSmart Spektrum


Julibrissin is one of the components of the herbal cure studied, successfully tested and specially produced for children and adolescents with neuro-developmental conditions, including: Autism, Autistic Spectrum Disorder, Attention deficit/hyperactivity disorder - ADHD (Inattention, Hyperactivity, Complex), Tourette Syndrome, Learning Disabilities, Intellectual disability, Conduct disorders, etc.

In addition to treating these conditions naturally completely safely and without any harm or side effects in children and adults, Julibrissin has many positive effects throughout the body, including:

- An unique combination of active plant components contained in the product, including quercetin, isoquercetin, saponins and polyphenols have a very strong impact on the hormonal and nervous systems.

- It is a mild sedative that quickly relieves feelings of stress, anxiety, disobedience, incontinence.

- Treats depression and nervous disorders.

- Increases concentration and reduces inattention.

- Reduces hyperactivity and impulsivity in children and adults with ADHD.

- Fights the symptoms that cause insomnia; in addition to calming the nerves and mind, it also calms the body and helps stimulate sleep.

- Helps cure respiratory disorders such as asthma and allergies.

- Has antioxidant properties, eliminates free radicals in the body, clearing these dangerous by-products before they can cause cell mutation.

- Maintains skin health and helps heal wounds, acne, psoriasis and rashes.

- Helps the digestive process, maintaining regular bowel movements.

- Promotes blood circulation, reduces pain and swelling, strengthens bones.

Note!

- Julibrissin and all our products are not fabricated or commercial, but they are specially prepared directly from the wild plants studied mainly desert.

- Julibrissin is completely safe for everyone and has no side effects.

- No chemical preservatives, no artificial colors or added chemicals.

- Prescribed along with other complete package products.

- The product is in the form of capsules and is taken 3 times a day by 1 capsule.

- Our capsules are Vegetarian, Halal, 100% natural, easily digested and aid digestion.

Ingredients

Julibrissin is a professional combination of wild desert plants, combined in the type and dose set professionally by professional herbalists.

This professional combination with completely wild herbs contains a full spectrum infusion of the best that God has given us!


Julibrissin – Për Autismin dhe kushtet neuro-zhvillimore


Julibrissin është një nga përbërësit e kurës bimore të studiuar, të provuar me sukses dhe të prodhuar posaçërisht për fëmijë dhe adoleshentë me kushte neuro-zhvillimore, duke përfshirë: Autizmi, Çrregullimi i Spektrit Autik, Çrregullimi i deficitit të vëmendjes / hiperaktivitetit - ADHD (Mosvëmendje, Hiperaktivitet, Kompleks), Sindroma Tourette, Paaftësi në të Mësuar, Paaftësi Intelektuale, Çrregullime të Sjelljes, etj.

Përveç trajtimit të këtyre gjendjeve në mënyrë natyrale krejtësisht të sigurt dhe pa asnjë lloj dëmtimi apo efekti anësor tek fëmijët po të rriturit, Julibrissin ka shumë efekte pozitive në të gjithë trupin, duke përfshirë:

- Kombinimi unik i komponentëve bimorë aktivë që përmban produkti, duke përfshirë quercetin, isoquercetin, saponins dhe polyphenols kanë një ndikim mjaft të fortë në sistemet hormonale dhe nervore.

- Është qetësues i butë që shpejt zbut ndjenjat e stresit, ankthit, mosbindjes, mospërmbajtjes.

- Trajton depresionin dhe çrregullimet nervore.

- Rrit përqendrimin dhe redukton pavëmendshmërinë.

- Redukton hiperaktivitetin dhe impulsivitetin tek fëmijët dhe të rriturit me ADHD.

- Lufton simptomat që shkaktojnë pagjumësi; përveç qetësimit të nervave dhe mendjes, gjithashtu qetëson trupin dhe ndihmon në stimulimin e gjumit.

- Ndihmon në kurimin e çrregullimeve të frymëmarrjes si astma dhe alergjitë.

- Ka veti antioksiduese, eliminon radikalët e lira në trup, duke i pastruar këto nënprodukte të rrezikshme para se të mund të shkaktojnë mutacion qelizor.

- Ruan shëndetin e lëkurës dhe ndihmon në kurimin e plagëve, akneve, psoriasis dhe skuqjeve.

- Ndihmon procesin e tretjes, duke mbajtur lëvizjet e zorrëve të rregullta.

- Nxit qarkullimin e gjakut, zvogëlon dhimbjet dhe ënjtjet, forcon kockat.

Shënim!

- Julibrissin dhe të gjitha produktet tona nuk janë të fabrikuara apo komerciale, por ato përgatiten në mënyrë të posaçme direkt nga bimët e egra të studiuara kryesisht shkretinore.

- Julibrissin është krejtësisht i sigurt për të gjithë dhe nuk ka efekte anësore.

- Pa ruajtës kimik, pa ngjyrosës artificial apo lëndë kimike të shtuara.

- Përshkruhet përkrah ilaçeve të tjera të paketës së plotë.

- Produkti është në formë të kapsulave dhe merret 3 herë në ditë nga 1 kapsulë.

- Kapsulat tona janë Vegetariane, Hallall, 100% natyrale, që treten lehtësisht dhe ndihmojnë tretjen.

Përbërësit

Julibrissin është një kombinim profesional i bimëve të egra shkretinore, të kombinuara në lloj dhe dozë të caktuar me profesionalizëm nga mjekë herbalistë profesional.

Ky kombinim profesional me bimë tërësisht të egra përmban një infuzion me spektër të plotë të më së mirës që Zoti na ka dhuruar!

Save this product for later