​Julibrissin

SKU 98290
€175
In stock
1
Product Details
Capsules per Box: 90 (30-Day Supply)

Julibrissin - ProSmart Spektrum


Julibrissin is one of the ingredients of the studied, successfully tested and manufactured herbal remedy specifically for children and adolescents with neuro-developmental conditions, including: Autism, Autism Spectrum Disorder, Attention Deficit / Hyperactivity Disorder - ADHD (Attention Deficit , Hyperactivity, Complex), Tourette Syndrome, Learning Disability, Intellectual Disability, Behavioral Disorders, etc.

- The unique combination of active plant components contained in the product, including quercetin, isoquercetin, saponins and polyphenols have a strong influence on the hormonal and nervous systems.

- Julibrissin is a mild sedative that quickly relieves feelings of stress, anxiety, disobedience, incontinence.

- Treats depression and nervous disorders.

- Increases concentration and reduces inattention.

- Reduces hyperactivity and impulsivity in children and adults with ADHD.

- Fights the symptoms that cause insomnia; in addition to calming the nerves and mind, it also calms the body and helps induce sleep.

- Helps cure respiratory disorders such as asthma and allergies.

- Has antioxidant properties, eliminates free radicals in the body, cleaning up these dangerous by-products before they can cause cell mutation.

- Works to cleanse the body from heavy metals such as mercury (Hg), cadmium (Cd), arsenic (As), chromium (Cr), thallium (Tl) and lead (Pb).

- Helps the digestion process, keeping bowel movements regular.

- Promotes blood circulation, reduces pain and swelling, strengthens bones.

Note!

- Julibrissin and all our products are not manufactured or commercial, but are specially prepared directly from wild desert plants.

- Julibrissin is completely safe for everyone and has no side effects.

- DOES NOT CONTAIN: ingredients derived from genetically modified organisms (GMO), artificial colors, artificial sweeteners or artificial preservatives.

- It is prescribed along with other medicines of the complete package.

- The product is in the form of capsules and is taken 3 times a day from 1 capsule.

- Our capsules are Vegetarian, Halal, 100% natural, easily digestible and aid digestion.

Ingredients

Julibrissin is a professional combination of wild desert plants.


Julibrissin – Për Autismin dhe kushtet neuro-zhvillimore


Julibrissin është një nga përbërësit e kurës bimore të studiuar, të provuar me sukses dhe të prodhuar posaçërisht për fëmijë dhe adoleshentë me kushte neuro-zhvillimore, duke përfshirë: Autizmi, Çrregullimi i Spektrit Autik, Çrregullimi i deficitit të vëmendjes / hiperaktivitetit - ADHD (Mosvëmendje, Hiperaktivitet, Kompleks), Sindroma Tourette, Paaftësi në të Mësuar, Paaftësi Intelektuale, Çrregullime të Sjelljes, etj.

- Kombinimi unik i komponentëve bimorë aktivë që përmban produkti, duke përfshirë quercetin, isoquercetin, saponins dhe polyphenols kanë një ndikim mjaft të fortë në sistemet hormonale dhe nervore.

- Është qetësues i butë që shpejt zbut ndjenjat e stresit, ankthit, mosbindjes, mospërmbajtjes.

- Trajton depresionin dhe çrregullimet nervore.

- Rrit përqendrimin dhe redukton pavëmendshmërinë.

- Redukton hiperaktivitetin dhe impulsivitetin tek fëmijët dhe të rriturit me ADHD.

- Lufton simptomat që shkaktojnë pagjumësi; përveç qetësimit të nervave dhe mendjes, gjithashtu qetëson trupin dhe ndihmon në stimulimin e gjumit.

- Ndihmon në kurimin e çrregullimeve të frymëmarrjes si astma dhe alergjitë.

- Ka veti antioksiduese, eliminon radikalët e lira në trup, duke i pastruar këto nënprodukte të rrezikshme para se të mund të shkaktojnë mutacion qelizor.

- Vepron në pastrimin e organizmit nga metalet e rënda si merkuri (Hg), kadmium (Cd), arsenik (As), krom (Cr), talium (Tl) dhe plumb (Pb).

- Ndihmon procesin e tretjes, duke mbajtur lëvizjet e zorrëve të rregullta.

- Nxit qarkullimin e gjakut, zvogëlon dhimbjet dhe ënjtjet, forcon kockat.

Shënim!

- Julibrissin dhe të gjitha produktet tona nuk janë të fabrikuara apo komerciale, por ato përgatiten në mënyrë të posaçme direkt nga bimët e egra shkretinore.

- Julibrissin është krejtësisht i sigurt për të gjithë dhe nuk ka efekte anësore.

- NUK PËRMBAN: përbërës që rrjedhin nga organizma të modifikuar gjenetikisht (OMGJ), ngjyra artificiale, ëmbëlsues artificialë apo konservues artificialë.

- Përshkruhet përkrah ilaçeve të tjera të paketës së plotë.

- Produkti është në formë të kapsulave dhe merret 3 herë në ditë nga 1 kapsulë.

- Kapsulat tona janë Vegetariane, Hallall, 100% natyrale, që treten lehtësisht dhe ndihmojnë tretjen.

Përbërësit

Julibrissin është një kombinim profesional i bimëve të egra shkretinore.

Save this product for later