​Heliantheum – Stomach

SKU 98272
€250
In stock
1
Product Details

Heliantheum – Stomach Tumors


Heliantheum is one of the components of the herbal remedy studied and manufactured specifically for patients with various types of Stomach cancer, whether primary or advanced, and with metastazes, including: Adenocarcinomas, Lymhomas, Gastrointestinal stromal tumors, Carcinoid tumors, Squamous cell carcinomas, Small cell carcinomas, Leiomyosarcoma.

In addition to fighting cancer cells naturally and without any damage or side effects, Heliantheum has many positive effects on the body, with the wish of Allah, including:

- Fights infections and soothes pain.

- Fights acids that cause cell damage.

- Helps build healthy cells.

- Prevents premature aging.

- Helps cure stomach ulcers.

- Prevents the formation of gastric mucosa.

- Supports the digestive system.

- Strengthens the stomach walls.

- Prevents excessive stomach acid, inhibits prostaglandin synthesis, tumor cell growth, gastric blood flow and gastric motility.

- Fights the formation of metastatic cancer cell development.

- Helps healthy bone development.

- Helps treat impotence.

- Helps in the treatment and elimination of H. pylori.

- Reduces pain and damage caused by conventional treatments.

Note!

- Heliantheum and all our products are not fabricated or commercial, but they are traditionally prepared directly from the wild desert plants.

- Heliantheum is completely safe for everyone and has no side effects.

- No chemical preservatives, no artificial colors or added chemicals.

- Prescribed along with other complete package medicines.

- The product is in the form of capsules and is taken 3 times a day by 1 capsule.

- Our capsules are Vegetarian, Halal, 100% natural, easily digested and aid digestion.

Ingredients

Heliantheum is a professional combination of wild desert plants, combined in the type and dose set professionally by professional herbalists.

Plants in this formula have powerful effects, and this is one of the basic reasons why they have been used for thousands of years in ancient cultures. Modern research is now showing a more serious interest in these plants and their curative potential.

This professional combination with completely wild herbs contains a full spectrum infusion of the best that God has given us!


Heliantheum – Për Tumoret e Stomakut - Shqip


Heliantheum është një nga përbërësit e kurës bimore të studiuar dhe të prodhuar posaçërisht për pacientët me lloje të ndryshme të kancerit të stomakut, qofshin fillestar apo të avancuar dhe me metastaza, duke përfshirë: Adenocarcinomas, Lymhomas, Gastrointestinal stromal tumors, Carcinoid tumors, Squamous cell carcinomas, Small cell carcinomas, Leiomyosarcoma.

Përveç luftimit të qelizave kancerore në mënyrë natyrale dhe pa asnjë lloj dëmtimi apo efekti anësor, Heliantheum ka shumë efekte pozitive në organizëm, me vullnetin e Zotit, duke përfshirë:

- Lufton infeksionet dhe qetëson dhimbjet.

- Lufton acidet që shkaktojnë dëmtim qelizor.

- Ndihmon në ndërtimin e qelizave të shëndetëshme.

- Parandalon plakjen e parakohëshme.

- Ndihmon në kurimin e ulçërëssë stomakut.

- Parandalon formimin e mukozës së stomakut.

- Mbështet sistemin tretës.

- Forcon muret e stomakut.

- Parandalon acidin e tepruar të stomakut, frenon sintezën e prostaglandinës, rritjen e qelizave tumorale, rrjedhjen egjakut të stomakut dhe lëvizshmërinë e stomakut.

- Lufton formimin e zhvillimit të qelizave kancerore metastazike.

- Ndihmon zhvillimin e shëndetshëm të kockave.

- Ndihmon në trajtimin e impotencës.

- Ndihmon në trajtimin dhe eleminimin e H. Pylori.

- Redukton dhimbjet dhe dëmet që shkaktojnë trajtimet konvencionale.

Shënim!

- Heliantheum dhe të gjitha produktet tona nuk janë të fabrikuara apo komerciale, por ato përgatiten në mënyrë tradicionale direkt nga bimët e egra shkretinore.

- Heliantheum është krejtësisht i sigurtë për të gjithë dhe nuk ka efekte anesore.

- Pa ruajtës kimik, pa ngjyrosës artificial apo lëndë kimike të shtuara.

- Përshkruhet përkrah ilaçeve të tjera të paketës së plotë.

- Produkti është në formë të kapsulave dhe merret 3 herë në ditë nga 1 kapsulë.

- Kapsulat tona janë Vegetariane, Hallall, 100% natyrale, që treten lehtësisht dhe ndihmojnë tretjen.

Përbërësit

Heliantheum është një kombinim profesional i bimëve të egra shkretinore, të kombinuara në lloj dhe dozë të caktuar me profesionalizëm nga mjekë herbalistë profesional.

Bimët në këtë formulë kanë efekte të fuqishme, dhe kjo është një nga arsyet themelore përse ato janë përdorur për mijëra vjet në kulturat e lashta. Hulumtimi modern tani është duke treguar një interesim më serioz në këto bimë dhe potencialin e tyre kurativ.

Ky kombinim profesional me bimë tërësisht të egra përmban një infuzion me spektër të plotë të më së mirës që Zoti na ka dhuruar!

Save this product for later