​Heliantheum – Stomach

SKU 98272
€300
In stock
1
Product Details
Capsules per Box: 90 (30-Day Supply)

Heliantheum – Stomach Tumors


Heliantheum is one of the herbal remedies studied and produced specifically for patients with various types of stomach cancer.

Heliantheum has many positive effects on the body, God willing, including:

- Fights infections and relieves pain.

- Fights acids that cause cellular damage.

- Helps build healthy cells.

- Prevents the formation of gastric mucosa.

- Supports the digestive system.

- Strengthens the walls of the stomach.

- Prevents excessive stomach acid, inhibits prostaglandin synthesis, tumor cell growth, gastric blood flow and gastric motility.

- Fights the formation of the development of metastatic cancer cells and fights them.

- Helps healthy bone development.

- Helps in the treatment and elimination of H. Pylori.

- Reduces pain and damage caused by conventional treatments such as chemotherapy.

Note!

- Heliantheum and all our products are not manufactured or commercial, but are traditionally prepared directly from wild desert plants.

- Heliantheum is completely safe for everyone and has no side effects.

- DOES NOT CONTAIN: ingredients derived from genetically modified organisms (GMO), artificial colors, artificial sweeteners or artificial preservatives.

- It is prescribed alongside other medicines of the complete package.

- The product is in the form of capsules and is taken 3 times a day from 1 capsule.

- Our capsules are Vegetarian, Halal, 100% natural, easily digestible and aid digestion.

- It can be taken alongside chemotherapy or any other conventional or natural treatment

Ingredients

Heliantheum is a professional combination of wild desert plants.


Heliantheum – Për Tumoret e Stomakut - Shqip


Heliantheum është një nga përbërësit e kurës bimore të studiuar dhe të prodhuar posaçërisht për pacientët me lloje të ndryshme të kancerit të stomakut.

Heliantheum ka shumë efekte pozitive në organizëm, me vullnetin e Zotit, duke përfshirë:

- Lufton infeksionet dhe qetëson dhimbjet.

- Lufton acidet që shkaktojnë dëmtim qelizor.

- Ndihmon në ndërtimin e qelizave të shëndetëshme.

- Parandalon formimin e mukozës së stomakut.

- Mbështet sistemin tretës.

- Forcon muret e stomakut.

- Parandalon acidin e tepruar të stomakut, frenon sintezën e prostaglandinës, rritjen e qelizave tumorale, rrjedhjen e gjakut të stomakut dhe lëvizshmërinë e stomakut.

- Lufton formimin e zhvillimit të qelizave kancerore metastazike dhe i lufton ato.

- Ndihmon zhvillimin e shëndetshëm të kockave.

- Ndihmon në trajtimin dhe eleminimin e H. Pylori.

- Redukton dhimbjet dhe dëmet që shkaktojnë trajtimet konvencionale si kimioterapia.

Shënim!

- Heliantheum dhe të gjitha produktet tona nuk janë të fabrikuara apo komerciale, por ato përgatiten në mënyrë tradicionale direkt nga bimët e egra shkretinore.

- Heliantheum është krejtësisht i sigurtë për të gjithë dhe nuk ka efekte anesore.

- NUK PËRMBAN: përbërës që rrjedhin nga organizma të modifikuar gjenetikisht (OMGJ), ngjyra artificiale, ëmbëlsues artificialë apo konservues artificialë.

- Përshkruhet përkrah ilaçeve të tjera të paketës së plotë.

- Produkti është në formë të kapsulave dhe merret 3 herë në ditë nga 1 kapsulë.

- Kapsulat tona janë Vegetariane, Hallall, 100% natyrale, që treten lehtësisht dhe ndihmojnë tretjen.

- Mund të merret përkrah kimioterapisë apo çdo lloj trajtimi tjetër konvencional apo natyral.

Përbërësit

Heliantheum është një kombinim profesional i bimëve të egra shkretinore.

Save this product for later