​Gymnemic - Pancreas

SKU 98269
€300
In stock
1
Product Details

Gymnemic - Pancreas


Gymnemic is one of the components of the herbal remedy studied and manufactured specifically for patients with various types of Pancreatic cancer, whether primary or advanced, including: Adenocarcinoma, Ductal adenocarcinoma, Ampullary cancer (carcinoma of the ampulla of Vater), Adenosquamous carcinoma, squamous cell carcinoma, signet ring cell carcinoma, undifferentiated carcinoma, and undifferentiated carcinomas with giant cells; Endocrine pancreatic tumours, Pancreatoblastoma, Sarcomas of the pancreas, Lymphoma of the pancreas; Pancreatic cysts and benign growths, etc.

In addition to fighting cancer cells naturally and without any damage or side effects, Gymnemic has many positive effects on the body, including:

- The ingredients of the product have proven the ability to selectively eradicate cancer cells.

- Fights free radicals and prevents the spread of cancer cells.

- Fights cancer cells quickly and reduces cell damage.

- Prevents hardening of the liver and spleen.

- Helps damaged cells recover, dissolves fats, cleanses acids and prevents edema.

- Prevents the formation of cancer cells in the blood and tissues.

- Fights infections and helps to quickly heal wounds, fights radicals that lead to skin aging.

- Reduces the level of blood sugar, cholesterol and triglycerides.

- Helps to cure type 1 and 2 diabetes.

- Fights many types of viruses in the blood.

- Strengthens the pancreas and stimulates its functions.

- Increases insulin production and repairs pancreatic cell regeneration.

- Helps cure urinary tract infections.

- Helps soothe stomach aches, facilitates digestion and fights constipation.

- Helps cure eye infection.

- Strengthens the heart, improves blood circulation.

- Helps cure lung infection, cough, bronchitis and asthma.

- Helps in hormonal balance, and helps to lose weight.

- Helps to cure liver diseases.

- Prevents and reduces the damage and side effects of chemotherapy.

Note!

- Gymnemic and all our products are not fabricated or commercial, but they are specially prepared directly from the wild plants studied mainly desert.

- Gymnemic is completely safe for everyone and has no side effects.

- No chemical preservatives, no artificial colors or added chemicals.

- Prescribed along with other complete package medicines.

- The product is in the form of capsules and is taken 3 times a day by 1 capsule.

- Our capsules are Vegetarian, Halal, 100% natural, easily digested and aid digestion.

Ingredients

Gymnemic is a professional combination of wild desert plants, combined in the type and dose set professionally by professional herbalists.

None of the ingredients in this formula are treated with pesticides, herbicides, fungicides, synthetic fertilizers or "processing agents", which are found in conventional plants. Not only do you avoid these pests, but you are using wild plants, which generally produce their natural protectors against pests.

Plants in this formula have powerful effects, and this is one of the basic reasons why they have been used for thousands of years in ancient cultures. Modern research is now showing a more serious interest in these plants and their curative potential.

This professional combination with completely wild herbs contains a full spectrum infusion of the best that God has given us!


Gymnemic – Për kancerin Pankreatik - Shqip


Gymnemic është një nga përbërësit e kurës bimore të studiuar dhe të prodhuar posaçërisht për pacientët me lloje të ndryshme të kancerit të Pankreasit, qofshin fillestar apo të avancuar, duke përfshirë: Exocrine pancreatic cancers: Adenocarcinoma, Ductal adenocarcinoma, Ampullary cancer (carcinoma of the ampulla of Vater), Adenosquamous carcinoma, squamous cell carcinoma, signet ring cell carcinoma, undifferentiated carcinoma, and undifferentiated carcinomas with giant cells; Endocrine pancreatic tumours, Pancreatoblastoma, Sarcomas of the pancreas, Lymphoma of the pancreas; Pancreatic cysts and benign growths, etj.

Përveç luftimit të qelizave kancerore në mënyrë natyrale dhe pa asnjë lloj dëmtimi apo efekti anësor, Gymnemic ka shumë efekte pozitive në organizëm, duke përfshirë:

- Përbërësit e produktit kanë provuar aftësinë e asgjesimit seleksionues të qelizave kancerore.

- Lufton radikalet e lira dhe parandalon përhapjen e qelizave kancerore.

- Lufton në mënyrë të shpejtë qelizat kancerore dhe redukton dëmtimin qelizor.

- Parandalon ngurtësimin e mëlçisë dhe të shpretkës.

- Ndihmon qelizat e dëmtuara të rimarrin veten, tret yndyrat, pastron acidet dhe parandalon edemën.

- Parandalon formimin e qelizave kancerore në gjak dhe në inde.

- Lufton infeksionet dhe ndihmon në kurimin e shpejtë të plagëve, lufton radikalët që çojnë në plakje të lëkurës.

- Ul nivelin e sheqerit në gjak, kolesterolin dhe trigliceridet.

- Ndihmon për kurimin e Diabetit tip 1 dhe 2.

- Lufton shumë lloje të viruseve në gjak.

- Forcon pankreasin dhe stimulon funksionet e tij.

- Rrit prodhimin e insulinës dhe riparon rigjenerimin e qelizave të pankreasit.

- Ndihmon në kurimin e infeksioneve urinare.

- Ndihmon në qetësimin e dhimbjeve të stomakut, lehtëson tretjen dhe lufton kapsllëkun.

- Ndihmon në kurimin e infeksionit të syve.

- Forcon zemrën, përmirëson qarkullimin e gjakut.

- Ndihmon në kurimin e infeksionit të mushkërive, kollës, bronkitit dhe astmës.

- Ndihmon në balancimin hormonal, dhe ndihmon për uljen në peshë.

- Ndihmon për kurimin e sëmundjeve të mëlçisë.

- Parandalon dhe redukton dëmet dhe efektet anësore të kimioterapisë.

Shënim!

- Gymnemic dhe të gjitha produktet tona nuk janë të fabrikuara apo komerciale, por ato përgatiten në mënyrë të posaçme direkt nga bimët e egra të studiuara kryesisht shkretinore.

- Gymnemic është krejtësisht i sigurtë për të gjithë dhe nuk ka efekte anesore.

- Pa ruajtës kimik, pa ngjyrosës artificial apo lëndë kimike të shtuara.

- Përshkruhet përkrah ilaçeve të tjera të paketës së plotë.

- Produkti është në formë të kapsulave dhe merret 3 herë në ditë nga 1 kapsulë.

- Kapsulat tona janë Vegetariane, Hallall, 100% natyrale, që treten lehtësisht dhe ndihmojnë tretjen.

Përbërësit

Gymnemic është një kombinim profesional i bimëve të egra shkretinore, të kombinuara në lloj dhe dozë të caktuar me profesionalizëm nga mjekë herbalistë profesional.

Asnjë nga përbërësit në këtë formulë nuk trajtohet me pesticide, herbicide, fungicide, plehra sintetike apo "agjentë përpunimi", të cilët gjenden në bimët konvencionale. Ju jo vetëm që i shmangni këto përbërës dëmtues, por jeni duke përdorur bimë të egra, të cilat në përgjithësi prodhojnë mbrojtësit e tyre natyralë kundër dëmtuesve.

Bimët në këtë formulë kanë efekte të fuqishme, dhe kjo është një nga arsyet themelore përse ato janë përdorur për mijëra vjet në kulturat e lashta. Hulumtimi modern tani është duke treguar një interesim më serioz në këto bimë dhe potencialin e tyre kurativ.

Ky kombinim profesional me bimë tërësisht të egra përmban një infuzion me spektër të plotë të më së mirës që Zoti na ka dhuruar!

Save this product for later