​Edralata – Prostate & Testicular

SKU 98279
€300
In stock
1
Product Details

Edralata – Prostate & Testicular Tumors


Edralata is one of the components of the herbal remedy studied and manufactured specifically for patients with various types of Prostate and Testicular cancers, whether primar or advanced, and with metastazes, including: Prostatic adenocarcinoma, Acinar adenocarcinoma, Ductal adenocarcinoma, Transitional cell (or urothelial) cancer, Squamous cell cancer, Small cell prostate cancer, Neuroendocrine tumours (NETs), Sarcoma; Testicular cancers: Germ cell tumors, stromal tumors.

In addition to fighting cancer cells naturally and without any damage or side effects, Edralata has many positive effects on the body, with the wish of God, including:

- Strengthens the immune system.

- Helps prevent the spread of tumors and cancers in the body.

- Protector of arteries and heart.

- Blood pressure regulator.

- Kidney stone dissolver.

- Helps relieve diarrhea.

- Helps to melt excess fat and reduce weight.

- Helps men who have infertility.

- Kuron cystitis.

- Removes body poisons.

- Helps cure hemorrhoids.

- Cures infections of the gums and throat.

- Natural antibiotic; soothes pain and fights viruses, fights infections and allergies, relieves bone pain.

Note!

- Edralata and all our products are not fabricated or commercial, but they are specially prepared directly from the wild desert plants.

- Edralata is completely safe for everyone and has no side effects.

- No chemical preservatives, no artificial colors or added chemicals.

- Prescribed along with other complete package medicines.

- The product is in the form of capsules and is taken 3 times a day by 1 capsule.

- Our capsules are Vegetarian, Halal, 100% natural, easily digested and aid digestion.

Ingredients

Edralata is a professional combination of wild desert plants, combined in the type and dose set professionally by professional herbalists.

Plants in this formula have powerful effects, and this is one of the basic reasons why they have been used for thousands of years in ancient cultures. Modern research is now showing a more serious interest in these plants and their curative potential.

This professional combination with completely wild herbs contains a full spectrum infusion of the best that God has given us!


Edralata – Për Tumoret e Prostatës dhe Testikujve - Shqip


Edralata është një nga përbërësit e kurës bimore të studiuar dhe të prodhuar posaçërisht për pacientët me lloje të ndryshme të kancereve të Prostatës dhe Testikujve, qofshin fillestar apo të avancuar dhe me metastaza, duke përfshirë: Prostatic adenocarcinoma, Acinar adenocarcinoma, Ductal adenocarcinoma, Transitional cell (or urothelial) cancer, Squamous cell cancer, Small cell prostate cancer, Neuroendocrine tumours (NETs), Sarcoma; Testicular cancers: Germ cell tumors, stromal tumors.

Përveç luftimit të qelizave kancerore në mënyrë natyrale dhe pa asnjë lloj dëmtimi apo efekti anësor, Edralata ka shumë efekte pozitive në organizëm, me vullnetin e Zotit, duke përfshirë:

- Fuqizon imunetin.

- Ndihmon në parandalimin e përhapjes së tumoreve dhe kancereve në trup.

- Mbrojtës i arterieve dhe zemrës.

- Rregullues i tensionit të gjakut.

- Shkrirës i gurëve të veshkave.

- Ndihmon për lehtësimin e diarresë.

- Ndihmon në shkrirjen e dhjamit të tepërt dhe për uljen në peshë.

- Ndihmon meshkujt që kanë sterilitet.

- Kuron cystitis.

- Heq helmet e trupit.

- Ndihmon në kurimin e homorroideve.

- Kuron infeksionet e mishrave të dhëmbëve dhe fytit.

- Antibotik natyral; qetëson dhimbjet dhe lufton viruset, lufton infeksionet dhe alergjitë, lehtëson dhimbjet e eshtrave.

Shënim!

- Edralata dhe të gjitha produktet tona nuk janë të fabrikuara apo komerciale, por ato përgatiten në mënyrë të posaçme direkt nga bimët e egra shkretinore.

- Edralata është krejtësisht i sigurt për të gjithë dhe nuk ka efekte anësore.

- Pa ruajtës kimik, pa ngjyrosës artificial apo lëndë kimike të shtuara.

- Përshkruhet përkrah ilaçeve të tjera të paketës së plotë.

- Produkti është në formë të kapsulave dhe merret 3 herë në ditë nga 1 kapsulë.

- Kapsulat tona janë Vegetariane, Hallall, 100% natyrale, që treten lehtësisht dhe ndihmojnë tretjen.

Përbërësit

Edralata është një kombinim profesional i bimëve të egra shkretinore, të kombinuara në lloj dhe dozë të caktuar me profesionalizëm nga mjekë herbalistë profesional.

Bimët në këtë formulë kanë efekte të fuqishme, dhe kjo është një nga arsyet themelore përse ato janë përdorur për mijëra vjet në kulturat e lashta. Hulumtimi modern tani është duke treguar një interesim më serioz në këto bimë dhe potencialin e tyre kurativ.

Ky kombinim profesional me bimë tërësisht të egra përmban një infuzion me spektër të plotë të më së mirës që Zoti na ka dhuruar!

Save this product for later