​Conglomeratus – Ovarian & Uterine

SKU 98257
€300
In stock
1
Product Details

Conglomeratus – Ovarian, Uterine & Cervical Tumors


Conglomeratus is one of five herbal remedies specially designed and manufactured for patients with different types of ovarian, uterine & cervical cancers, whether primary or advanced and with metastases, including: Ovarian cancers: Epithelial ovarian carcinomas, Serous carcinoma, Endometrioid carcinoma, Mucinous carcinoma, Clear cell carcinomas,Primary peritoneal carcinoma and Fallopian tube cancer, Germ cell tumors, Stromal cell tumors, Ovarian sarcoma, Krukenberg metastatic tumors, Ovarian cysts, Recurrent or relapsed ovarian cancer; Uterine cancers: Endometrial cancer, endometrial adenocarcinoma, Serous adenocarcinoma, Adenosquamous carcinoma, Uterine carcinosarcoma, Uterine sarcoma; Cervical cancers: squamous cell carcinoma and adenocarcinoma.

In addition to fighting cancer cells naturally and without any damage or side effects, Conglomeratus has many positive effects on the body, with the wish of God, including:

- Carminative diuretics, anthelminthic, analgesic, anti-inflammatory, anti-dysentery, anti-rheumatic.

- Fights inflammation and promotes rapid wound healing.

- Kills harmful parasites in the body.

- Soothes pain and menstrual disorders.

- Prevents and fights metastases of uterine and cervical cancer.

- Cleanses the liver of toxins and excess fats.

- Prevents gas, diarrhea, helps digestion.

- Improves memory and relieves depression.

- Increases the quality of breast milk.

- Fights bacteria present in the mouth and prevents tooth decay.

- Controls high blood pressure.

- Treats the accumulation of fluid and edema in various areas of the body, including the legs, abdomen, etc.

Note!

- Conglomeratus and all our products are not fabricated or commercial, but they are specially prepared directly from the wild desert plants.

- Conglomeratus is completely safe for everyone and has no side effects.

- No chemical preservatives, no artificial colors or added chemicals.

- Prescribed along with other complete package medicines.

- The product is in the form of capsules and is taken 3 times a day by 1 capsule.

- Our capsules are Vegetarian, Halal, 100% natural, easily digested and aid digestion.

Ingredients

Conglomeratus is a professional combination of wild desert plants, combined in the type and dose set professionally by professional herbalists.

Plants in this formula have powerful effects, and this is one of the basic reasons why they have been used for thousands of years in ancient cultures. Modern research is now showing a more serious interest in these plants and their curative potential.

This professional combination with completely wild herbs contains a full spectrum infusion of the best that God has given us!


Conglomeratus – Për Tumoret e vezoreve, mitrës dhe qafës së mitrës - Shqip


Conglomeratus është një nga pesë ilaçet bimore të studiuara dhe të prodhuara posaçërisht për pacientët me lloje të ndryshme të kancereve të vezoreve, mitrës dhe qafës së mitrës, qofshin fillestar apo të avancuar dhe me metastaza, duke përfshirë: Kanceret e vezoreve: Epithelial ovarian carcinomas, Serous carcinoma, Endometrioid carcinoma, Mucinous carcinoma, Clear cell carcinomas, Primary peritoneal carcinoma and Fallopian tube cancer, Germ cell tumors, Stromal cell tumors, Ovarian sarcoma, Krukenberg metastatic tumors, Ovarian cysts, Recurrent or relapsed ovarian cancer; Kanceret e mitrës: Endometrial cancer, endometrial adenocarcinoma, Serous adenocarcinoma, Adenosquamous carcinoma, Uterine carcinosarcoma, Uterine sarcoma; Kanceret e qafës së mitrës: squamous cell carcinoma and adenocarcinoma.

Përveç luftimit të qelizave kancerore në mënyrë natyrale dhe pa asnjë lloj dëmtimi apo efekti anësor, Conglomeratus ka shumë efekte pozitive në organizëm, me vullnetin e Zotit, duke përfshirë:

- Diuretike carminative, anthelminthic, analgjezik, anti-inflamator, anti-dizenteri, anti-rheumatic.

- Lufton inflamacionin dhe nxit shërimin e shpejtë të plagëve.

- Vret parazitët e dëmshëm në trup.

- Qetëson dhimbjet dhe çrregullimet menstruale.

- Parandalon dhe lufton metastazat e kancerit tëmitrës dhe qafës së mitrës.

- Pastron mëlçinë nga helmet dhe yndyrnat e tepërta.

- Parandalon gazrat, diarrenë, ndihmon tretjen.

- Përmirëson kujtesën dhe largon depresionin.

- Rrit cilësinë e qumështit të gjirit.

- Lufton bakteret e pranishme në gojë dhe parandalon prishjen e dhëmbëve.

- Kontrollon presionin e lartë të gjakut.

- Trajton akumulimin e lëngjeve dhe edemës në zona të ndryshme të trupit, duke përfshirë këmbët, zonën e barkut, etj.

Shënim!

- Conglomeratus dhe të gjitha produktet tona nuk janë të fabrikuara apo komerciale, por ato përgatiten në mënyrë të posaçme direkt nga bimët e egra shkretinore.

- Conglomeratus është krejtësisht i sigurtë për të gjithë dhe nuk ka efekte anesore.

- Pa ruajtës kimik, pa ngjyrosës artificial apo lëndë kimike të shtuara.

- Përshkruhet përkrah ilaçeve të tjera të paketës së plotë.

- Produkti është në formë të kapsulave dhe merret 3 herë në ditë nga 1 kapsulë.

- Kapsulat tona janë Vegetariane, Hallall, 100% natyrale, që treten lehtësisht dhe ndihmojnë tretjen.

Përbërësit

Conglomeratus është një kombinim profesional i bimëve të egra shkretinore, të kombinuara në lloj dhe dozë të caktuar me profesionalizëm nga mjekë herbalistë profesional.

Bimët në këtë formulë kanë efekte të fuqishme, dhe kjo është një nga arsyet themelore përse ato janë përdorur për mijëra vjet në kulturat e lashta. Hulumtimi modern tani është duke treguar një interesim më serioz në këto bimë dhe potencialin e tyre kurativ.

Ky kombinim profesional me bimë tërësisht të egra përmban një infuzion me spektër të plotë të më së mirës që Zoti na ka dhuruar!

Save this product for later