​Colocynthis - Colorectal

SKU 98271
€250
In stock
1
Product Details

Colocynthis - Colorectal Tumors


Colocynthis is one of five herbal remedies specially designed and manufactured for patients with different types of colorectal cancers, whether primary or advanced and with metastases, including: Colorectal adenocarcinoma, Mucinous adenocarcinoma, Signet ring cell adenocarcinoma, Gastrointestinal carcinoid tumors, neuroendocrine tumors, Primary colorectal lymphomas, Leiomyosarcomas, Melanomas, Metastatic colorectal cancer spread to other organs mainly to the liver, lungs, bones, brain or spinal cord; Small intestine cancers: adenocarcinoma, sarcoma, carcinoid tumors, gastrointestinal stromal tumor, and lymphoma.

In addition to fighting cancer cells naturally and without any damage or side effects, Colocynthis has many positive effects on the body, with the wish of Allah, including:

- The ingredients of the product have proven the ability to selectively eradicate cancer cells.

- Fights free radicals and prevents the spread of cancer cells.

- Fights cancer cells quickly and reduces cell damage.

- Prevents hardening of the liver and spleen.

- Helps damaged cells recover, dissolves fats, cleanses acids and prevents edema.

- Prevents the formation of cancer cells in the blood and tissues.

- Fights infections and helps to quickly heal wounds, fights radicals that lead to skin aging.

- Has anti-inflammatory and analgesic activity; cures liver and gallbladder problems.

- Stimulates the work of the liver to maintain its integrity, and stimulates biliary secretion.

- Has strong laxative properties that help treat intestinal problems.

- Helps remove and prevent tumors in the digestive system or stomach.

- Helps to cleanse the blood.

- Stimulates kidney function and helps maintain urinary tract health.

- Fights throat and lung infections, dissolves phlegm, cleanses and helps cure asthma.

- Used to treat menstrual disorders and pain.

- There are effective substances used in the treatment of diabetes and obesity.

- It is useful for bones, joints, back pain, arthritis, sciatica, gout and epilepsy.

- Catalyst for hair growth; is very active in promoting hair growth and their density, especially after chemotherapy.

- Helps to treat skin diseases, gynecological and respiratory infections.

- It is very effective against Gram-positive and Gram-negative bacteria such as E. coli and Staphylococcus aureus.

- Prevents and fights the accumulation of fluid and edema in various areas of the body; including legs, abdominal area, etc.

Note!

- Colocynthis and all our products are not fabricated or commercial, but they are traditionally prepared directly from the wild desert plants.

- Colocynthis is completely safe for everyone and has no side effects.

- No chemical preservatives, no artificial colors or added chemicals.

- Prescribed along with other complete package medicines.

- The product is in the form of capsules and is taken 3 times a day by 1 capsule.

- Our capsules are Vegetarian, Halal, 100% natural, easily digested and aid digestion.

Ingredients

Colocynthis is a professional combination of wild desert plants, combined in the type and dose set professionally by professional herbalists.

Plants in this formula have powerful effects, and this is one of the basic reasons why they have been used for thousands of years in ancient cultures. Modern research is now showing a more serious interest in these plants and their curative potential.

This professional combination with completely wild herbs contains a full spectrum infusion of the best that God has given us!


Colocynthis – Për Tumoret e Zorrës së Trashë dhe Rektumit - Shqip


Colocynthis është një nga pesë ilaçet bimore të studiuara dhe të prodhuara posaçërisht për pacientët me lloje të ndryshme të kancereve të zorrës së trashë dhe rektumit, qofshin fillestar apo të avancuar dhe me metastaza, duke përfshirë: Colorectal adenocarcinoma, Mucinous adenocarcinoma, Signet ring cell adenocarcinoma, Gastrointestinal carcinoid tumors, neuroendocrine tumors, Primary colorectal lymphomas, Leiomyosarcomas, Melanomat dhe kanceri kolorektal metastatik i përhapur në organe të tjera, kryesisht në mëlçi, mushkëri, kocka, tru dhe shtyllën kurrizore; Kanceret e zorrës së hollë: adenokarcinoma, sarkoma, tumoret karcinoide, tumori stromal gastrointestinal dhe limfoma.

Përveç luftimit të qelizave kancerore në mënyrë natyrale dhe pa asnjë lloj dëmtimi apo efekti anësor, Colocynthis ka shumë efekte pozitive në organizëm, me vullnetin e Zotit, duke përfshirë:

- Përbërësit e produktit kanë provuar aftësinë e asgjesimit seleksionues të qelizave kancerore.

- Lufton radikalet e lira dhe parandalon përhapjen e qelizave kancerore.

- Lufton në mënyrë të shpejtë qelizat kancerore dhe redukton dëmtimin qelizor.

- Parandalon ngurtësimin e mëlçisë dhe të shpretkës.

- Ndihmon qelizat e dëmtuara të rimarrin veten, tret yndyrat, pastron acidet dhe parandalon edemën.

- Parandalon formimin e qelizave kancerore në gjak dhe në inde.

- Lufton infeksionet dhe ndihmon në kurimin e shpejtë të plagëve, lufton radikalët që çojnë në plakje të lëkurës.

- Ka aktivitet anti-inflamator dhe analgjezik; kuron probleme të mëlçisë dhe fshikëzës së tëmthit.

- Stimulon punën e mëlçisë për të ruajtur integritetin e saj, dhe stimulon sekretimin biliar.

- Ka veti të forta laksative që ndihmojnë në trajtimin e problemeve të zorrëve.

- Ndihmon në heqjen dhe parandalimin e tumoreve në sistemin e tretjes ose në stomak.

- Ndihmon për të pastruar gjakun.

- Stimulon funksionin e veshkave dhe ndihmon në ruajtjen e shëndetit të traktit urinar.

- Lufton infeksionet e fytit dhe mushkërive, shpërbën gëlbazën, pastron dhe ndihmon në kurimin e astmës.

- Përdoret për të trajtuar çrregullimet dhe dhimbjet menstruale.

- Ka substanca të efektshme që përdoren në trajtimin e diabetit dhe obezitetit.

- Është i dobishëm për kockat, kyçet, dhimbjet e shpinës, artritin, dhimbjet e nervit shiatik, përdhesin dhe epilepsinë.

- Katalizator për rritjen e flokëve; është shumë aktiv për të nxitur rritjen e flokëve dhe densitetin e tyre, sidomos pas kimioterapisë.

- Ndihmon për trajtimin e sëmundjeve të lëkurës, infeksioneve gjinekologjike dhe respiratore.

- Është shumë efektiv kundër baktereve Gram-pozitive dhe Gram-negative të tilla si E. coli dhe Staphylococcus aureus.

- Parandalon dhe lufton akumulimin e lëngjeve dhe edemës në zona të ndryshme të trupit; duke përfshirë këmbët, zonën e barkut, etj.

Shënim!

- Colocynthis dhe të gjitha produktet tona nuk janë të fabrikuara apo komerciale, por ato përgatiten në mënyrë tradicionale direkt nga bimët e egra shkretinore.

- Colocynthis është krejtësisht i sigurtë për të gjithë dhe nuk ka efekte anesore.

- Pa ruajtës kimik, pa ngjyrosës artificial apo lëndë kimike të shtuara.

- Përshkruhet përkrah ilaçeve të tjera të paketës së plotë.

- Produkti është në formë të kapsulave dhe merret 3 herë në ditë nga 1 kapsulë.

- Kapsulat tona janë Vegetariane, Hallall, 100% natyrale, që treten lehtësisht dhe ndihmojnë tretjen.

Përbërësit

Colocynthis është një kombinim profesional i bimëve të egra shkretinore, të kombinuara në lloj dhe dozë të caktuar me profesionalizëm nga mjekë herbalistë profesional.

Bimët në këtë formulë kanë efekte të fuqishme, dhe kjo është një nga arsyet themelore përse ato janë përdorur për mijëra vjet në kulturat e lashta. Hulumtimi modern tani është duke treguar një interesim më serioz në këto bimë dhe potencialin e tyre kurativ.

Ky kombinim profesional me bimë tërësisht të egra përmban një infuzion me spektër të plotë të më së mirës që Zoti na ka dhuruar!

Save this product for later